Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/163

Click to flip

163 Cards in this Set

 • Front
 • Back

)Pala≠ Chapel( קפלה פלטינה גרמניה, 792-805 ,)Aachen( אכן 

ס. ויטלה 

547 , )S. Vitale( אאכן ס. ויטלה 

קפלה פלטינה באכן


)Façade( החזית המערבית 

:אכן – החזית המערבית )Westwerk( ווסטוורק 

ציור ואדריכלות קרולינגית


ספר ההכתרה של קרל הגדול (Corona(on Gospel of Charlemagne), 800. 

הגוספל של סנט מדרד דה סוואסון (Saint-Médard-de-Soissons), מעיין החיים, תחילת המאה .ה-9 

אסכולת רנס


ספר הבשורה של אבו מרנס (Ebbo of Reims),


,מתאוס הקדוש 823 

גרמניה, 792-805 ,)Aachen( אכן ,)Pala≠ Chapel( קפלה פלטינה 

מבט לעבר :הכס


ווסט-וור 

ספר הבשורה של אוטו השלישי, אוטו במלכותו 

רחיצת רגלי ,המאמינים


ספר הבשורה של אוטו )Otoo III( השלישי


997-1001 

Heinrich II Book of Pericopes, Resurrec4on, 1002-1014 

Liuthar-Evangeliar, O1o III, 1000 

,)Reichenau( ריפוי אישה זבת דם ונס החייאת בת יאיר, פרסקו סט. גאורג, רייכנאו 

)האפוקליפסה של במברג, מאה 11 )1001/2 

פרק ט': שופר חמישי לא נתן להם להרוג


אלא לענות חמישה חדשים


עינוים הוא כעינוי שגורם עקרב בעקצו אדם


בימים ההם יחפשו בני האדם את המוות ולא ימצאו אותו


ויתאוו למות והמוות יברח מהם 

י"ב-י"ג


מפלצת בעלת שבעה ראשים מאיימת לבלוע אישה הרה


,תנין גדול, אדום כאש שבעה ראשים לו ועשר .קרניים על ראשיו שבעה כתרים זנבו סוחב שליש מכוכבי ארץ .מאיים אל אישה הרה 

דוגמא לאדריכלות אוטונית: כנסיית מיכאל הקדוש בהילדסהיים, סביב 1020  

ברנוורד מהילדסהיים 10087-1015


ברנוורד עשה דלתות אלו עבור הפסדה של מקדש המלאכים, 

1020 


עמוד הפסחא של ברנוורד 

Acheiropoieta


“not handmade 

איקונוקלזם, 726-843 

Venice, S. Marco, Icon of the Nicopeia, 11th Century 

the Theotokos and Child, Hagia Sophia
Dedicated 867 

הוזיוס לוקס, מאה  11

Nikolaos Mesarites, 1163-1224


 


ישו פנטוקרטור 


 


עיניו של ישו המפנות לעבר אלו שהשיגו הבנה טהורה אומרות מתינות וידידות ..ונוסכות בנפשותיהם את שמחת החזרה בתשובה


מצד שני, לאלה הנשפטים במשפטם, העיניים מביעות בוז ועוינות ומבשרות רע 

ראשית/אמצע המאה ה-11 עד אמצע המאה ה-12 

רומנסק Romanesque 

השלב הגרוטסקי: פיסול כותרות, -1050 1100 אורנט 

Eglise Saint Pierre, Chauvigny, 1100


חיות טורפות בני אנוש 

,)Moissac( קדושים, פיסול לוחות, חצר המנזר של כנסיית המנזר במואסק


1100 

Saint-Benoit-sur-Loire, 1070-1080 

Tours, Limoges Conques Toulouse San3ago da
St. Mar3n Saint-Mar3al Sainte-Foi Saint-Sernin Compostela


כנסיות עולי הרגל 

סנט סרנין בטולוז ,מראה חוץ מכיוון מזרח :סביב 108 

מלאכים כנסיית סנט סרנין (Saint-Sernin) ,)Toulouse( בטולוז 1096 

כנסיית המנזר סנט פייר במאוסק


(Saint-Pierre in Moissac), ,הדרומית )Porch( האכסדרה סביב 1125: הפיסול הרומנסקי הבשל 

בטימפנון: המראה בשמיים: ישו השופט מוקף בחיות האפוקליפטיות ו-24 הזקנים 

הקיר הימני סצינות מילדותו של .ישו


:הרעיון המחבר ההכרה באלוהותו של ישו הילד 


 


הצגתו של ישו במקדש, נפילת הפסילים בעת הירידה מצריימה


:הקיר הימני סצינות מילדותו של .ישו


:הרעיון המחבר ההכרה באלוהותו של ישו הילד


הערצת המגים


הביקור, הבשורה 

:קיר שמאלי משל העשיר


מותו של העשיר


 


שניים מהחטאים :הקרדינלים )אבריציה )קמצנות


ולוקסוריה )תאוות )הבשר 

לוקסוריה


תאוות( הבשרים וחיי )התענוגות 

 


בורגונדיה,


1125, החזית המערבית


,)Autun( באוטן )St. Lazare(


כנסיית סט.לזר יום הדין האחרון 


 

שקילת הנשמות 

הנואפים

השער הצפוני - חווה 

 


 פנטקוסט ויום הדין,  1120ֿ ,


)St. Madeleine, Vezelay


(  כנסיית סט.


מדלין בווזליי 

)Conques( בקונק )Sainte-Foy( ֿכנסיית עולי הרגל על-שם פואה הקדושה 1140 

טימפנון השער המערבי: יום הדין 

הגותיקה המוקדמת: -1140 1200


הגותיקה בשיאה: -1200 1250 

גותיקה 

פריז, 1140, ֿ


הגותיקה המוקדמת, תוכנית קרקע


,)Saint-Denis( כנסיית סנט-דני 

כנסיית סנט-דני


(Saint-Denis),


,פריז פסדה ,מערבית 1140


לידת הגותיקה 

מבט מהאמבולטוריום :לעבר האפסיס כתר האור 

סנט-דני, מראה פנים לאחר 1231 

Flying Bu+resses – תומכות מעופפות 

קתדרלת שרטר


 


הפסדה


החזית


המערבית 1145-1167 הגותיקה המוקדמת 

מבנה הכנסייה: 1194-1230


הגותיקה בשיאה 

החזית המערבית, 1145-1167: הפיסול הגותי המוקדם 

טימפנון :מרכזי ישו השופט


:בארכיוולטים זקני 24 האפוקליפסה 

פסלי העמוד מלכי ומלכות הברית הישנה 

 


:שמאלי .י


 


לדותו של ישו


 


 


 


כס החוכמה


 


 


ההצגה במקדש 

)Artes Liberales( בארכיוולטים: האמנויות החופשיות תחומי הלימוד בבית הספר הקתדרלי של שרטר 

השער לימינו של ישו


העלייה השמיימה או בריאת העולם 

שרטר, הפסדה הדרומית, 1200-1220: הגותיקה בשיאה 

יום הדין האחרון – ֿ


 


פסדה דרומית 


 1210-1215 

הקתדרלה של רנס


(Reims),


הפסדה ,המערבית הגותיקה ,


בשיאה סביב 1230 

1233 


רנס: הפיסול הגותי בשיאו:


קבוצות הבשורה והביקור,


אחרי 

הגותיקה בשיאה בגרמניה 


 


:פסלי מייסדי הכנסייה אוטה ואקהרד


(Uta and Ekkehard)


, הקתדרלה של נאומבורג


(Naumburg), סביב 1250 

HERMANNVS COMES ET CANONICVS 

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Michael%27s_Church,_Hildesheim#mediaviewer/File:Hildesheim-St_Michaels_Church.interior.01.JPG

St. Michael's Church, Hildesheim


 

קפלה‮ ‬פלטינה‮, ‬אכן‮, ‬גרמניה‮,


‬297‮-‬508

אוטמרסהיים‮, ‬אלזאס‮,


1050


 


\1808‮ ‬והוסבה‮ 


‬לכנסיית‮ ‬מנזר‮ ‬מנדיקטינית‮ ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬10‮ . ‬מעתיקה‮ ‬את‮ ‬הדגם‮ ‬של‮ - -‬


קפלה‮ ‬פלטינה‮.


‬זוהי‮ ‬כנסיית‮ ‬הקבר‮ ‬של‮ ‬בית‮ ‬הפסבורג‮, ‬שושלת‮ ‬אצולה‮ ‬נמוכה‮ ‬מאזור‮ ‬שווייץ‮-‬


אלזאס‮ ‬בעלת‮ ‬שאיפות‮ ‬אדירות‮ ‬לקדם‮ ‬את‮ ‬עצמה‮ ‬כשושלת‮ ‬שיכולה‮ ‬לעלות‮ ‬על‮ ‬הכס‮ ‬הגרמני


וחלק‮ ‬מתכניתה‮ ‬היא‮ ‬הקמת‮ ‬מרכז‮ ‬פוליטי‮ ‬באזור‮ ‬המקור‮ ‬שלה‮. ‬לכן‮ ‬הם‮ ‬מקימים‮ ‬בעיר


 


אוטמארסהיים‮ ‬מרכז‮, ‬בונים‮ ‬כנסיית‮ ‬קבורה‮ ‬העתק‮ ‬מוקטן‮ ‬של‮ ‬קפלה‮ ‬פלטינה‮.‬

כנסיית‮ ‬מיכאל‮ ‬הקדוש‮ ‬בהילדסהיים‮,


   1020‬     סביב


 


 


 


 


הוקמה‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬ברנוורד‮.‬ 


 


כנסיית‮ ‬הבישוף‮. ‬האוצרות‮ ‬מפוזרים‮ ‬כיום‮ ‬בכנסיות‮ ‬שונות‮ ‬בהילדסהיים‮.‬


בזיליקה‮ ‬מבנה‮ ‬אורך‮, ‬אך‮ ‬לבזיליקה‮ ‬האוטונית‮ ‬כמו‮ ‬המבנה‮ ‬המרכזני‮ ‬מאפיין‮ ‬אדריכלי‮ ‬מובהק‮ -‬


והוא‮ ‬שני‮ ‬מוקדים‮ ‬פולחניים‮ ‬במזרח‮ ‬לקדוש‮ ‬ובמערב‮ ‬לקדוש‮ ‬של‮ ‬משפחת‮ ‬המלוכה‮ ‬המקומית‮- -‬


הצהרה‮ ‬של‮ ‬הכוח‮ ‬האזרחי‮ ‬שהיא‮ ‬מאוד‮ ‬הפגנתית‮ ‬כי‮ ‬בחלק‮ ‬המזרחי‮ ‬יש‮ ‬אפסיס‮ ‬צנוע‮ ‬ובחלק


המערבי‮ ‬אפסיס‮ ‬מפואר‮, ‬שכמעט‮ ‬נראה‮ ‬ככנסייה‮ ‬בפני‮ ‬עצמו‮. ‬הכניסה‮ ‬מהצדדים‮ ‬ולכן‮ ‬יש‮ ‬דיס


אוריינטציה‮ ‬מפחית‮ ‬מהכוח‮ ‬של‮ ‬הדת‮. ‬הווסטוורק‮ ‬הכפלה‮ ‬אפסיס‮, ‬בית‮ ‬הרוחב‮, ‬מגדלים‮.


 


מקהלת‮ ‬הכמרים‮ ‬יושבת‮ ‬בהצטלבות‮ ‬בית‮ ‬המקהלה‮ ‬ומעליה‮ ‬


מגדל‮ ‬תאורה‮ ‬ולכן‮ ‬עמודים‮ ‬גדולים‮. -‬


 


הנייב‮ ‬מופרד‮ ‬מהספינות‮ ‬הצדדיות‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬עמודים‮ ‬במקצב‮ ‬סדור‮. ‬האדריכלות‮ ‬האוטונית


 


סטראומטרית‮ ‬אדריכלות‮ ‬של‮ ‬צורות‮ ‬הנדסיות‮ ‬מרחביות‮ ‬פשוטות‮ ‬ובסיסיות‮. ‬חלוקה‮ ‬לשלוש‮. ‬כל‮ ‬הכנסייה‮ ‬מכלול‮ ‬אחיד‮. ‬כל‮ ‬צורה‮ ‬שומרת‮ ‬על‮ ‬עצמאותה

דף‮ ‬פתיחה‮ ‬לספר‮ ‬תפילות‮ ‬עבור‮ ‬ברנוורד‮ ‬מהילדסהיים


 


 


 


דף‮ ‬פתיחה‮ ‬לספר‮ ‬תפילות‮ ‬שנעשה‮ ‬עבור‮ ‬ברנוורד‮ ‬מהילדסהיים‮. ‬הוא‮ ‬מתואר‮ ‬במבנה‮ ‬בזיליקה


עם‮ ‬מנורות‮ ‬אוטוניות‮ ‬מעליו‮ ‬ומניח‮ ‬את‮ ‬הספר‮ ‬על‮ ‬המזבח‮ ‬היצירה‮ ‬מספרת‮ ‬על‮ ‬עצמה‮ ‬מה‮ ‬יעשו‮ -‬


איתה‮. ‬


בדף‮ ‬ממול‮ ‬מתואר‮ ‬למי‮ ‬הוא‮ ‬מקדיש‮ ‬את‮ ‬הספר‮ ‬המפואר‮ ‬שלו‮ ‬מריה‮ ‬בשער‮ ‬גן‮ ‬העדן‮,


‬היא‮ -‬


שער‮ ‬האלוהים‮ ‬ומוכתרת‮ ‬עם‮ ‬ישו‮       


‬על‮ ‬העמודים‮ ‬מופיעות‮ ‬שתי‮ ‬פרוטומות‮ ‬של‮ ‬נשים‮ ‬נוספות‮-‬


חווה‮ ‬ומריה‮. ‬בהקדשה‮ ‬כתוב‮ ‬ששערי‮ ‬גן‮ ‬העדן‮ ‬נסגרו‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬חווה


‮ ‬ונפתחו‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬מריה‮ ‬חווה‮ ‬השנייה‮ -‬


והספר‮ ‬מוקדש‮ ‬למריה‮.

http://de.wikipedia.org/wiki/Evangeliar_Ottos_III._(M%C3%BCnchen)#mediaviewer/Datei:Meister_der_Reichenauer_Schule_004.jpg

Liuthar-Evangeliar,Otto III, 1000

כנסיית סט.לזר בורגונדיה, 1125


,)Autun( באוטן 

הקמים :לתחייה המבורכים 

המלוכה‮ ‬והאצולה‮ ‬היוו‮ ‬שני‮ ‬מוסדות‮ ‬מתחרים‮, ‬שקולים‮ -‬


בכוחם‮ ‬זה‮ ‬מול‮ ‬זה‮ ‬וכל‮ ‬אחד‮ ‬טען‮ ‬לעליונותו‮ ‬על‮ ‬האחר‮. ‬


בהדרגה‮ ‬התפתחה‮ ‬מלחמת


האינבסטיטורה‮ ‬מלחמת‮ ‬המינויים‮, ‬מי‮ ‬רשאי‮ ‬למנות‮ ‬את‮ ‬מי‮, ‬הקיסר‮ ‬את‮ ‬האפיפיור‮ ‬או‮ ‬להיפך‮.- 


במרכז‮ ‬היינריך‮ ‬רביעי‮ ‬וגרגוריו‮ ‬השביעי‮ ‬שמכתירים‮ ‬זה‮ ‬את‮ ‬זה‮ ‬ארבע‮ ‬פעמים‮ ‬כל‮ ‬אחד‮ ‬ולבסוף


היינריך‮ ‬הרביעי‮ ‬מבצע‮ ‬את‮ ‬ההליכה‮ ‬לקנוסה‮, ‬


מטפס‮ ‬יחף‮ ‬בשלג‮ ‬לקנוס‮ ‬להכיר‮ ‬באקט‮ ‬סימבולי


באפיפיור‮. ‬


הקונפליקט‮ ‬לעולם‮ ‬לא‮ ‬ייפתר‮ ‬והכנסייה‮ ‬תשאל‮ ‬את‮ ‬עצמה‮ ‬איך‮ ‬היא‮ ‬מושפלת‮ ‬ע‮"‬י


המלוכה‮ ‬שהיא‮ ‬ארצית‮ ‬וזמנית‮ ‬ונפתחת‮ ‬הרפורמה‮ ‬הגרגוריאנית‮ ‬שמטרתה‮ ‬להחזיר‮ ‬את


השלטון‮ ‬הטריטוריאלי‮ ‬והפוליטי‮ ‬לרשות‮ ‬הכנסייה‮.‬

הקונפליקט‮ ‬בין‮ ‬האצולה‮ ‬למלוכה

מהפכה‮ ‬חדשה‮ ‬שמובילה‮ ‬לרומנסק‮.‬

עם‮ ‬היינריך‮ ‬השני‮ ‬מתחילה

כנסיית‮ ‬ההכתרה‮ ‬של‮ ‬מלכי‮ ‬גרמניה‮ ‬שבשנת‮ ‬


עם‮ ‬הפלישה‮ ‬הנורמנית‮ ‬לגרמניה‮ ‬הפכה


לאורווה‮.‬


 


 


 


והאימפריה‮ ‬של‮ ‬קרל‮ ‬הגדול‮ ‬המעשה‮ ‬הראשון‮ ‬שלו‮ ‬לשפץ‮ ‬מחדש‮ ‬את‮ ‬קפלה‮ ‬פלטינה‮.‬


מבנה‮ ‬מרכזני‮ ‬כמו‮ ‬מאוזולאום‮ ‬המסמל‮ ‬נצח‮. ‬במזרח‮ ‬אפסיס‮ ‬קודש‮ ‬הקודשים‮. ‬חלל‮ ‬מרכזי‮ 


שמופרד‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬אומנות‮ ‬משוכללות‮ ‬שמתפצלות‮ ‬ל‮  ‬4‮ ‬ומקורן‮ ‬בביזנט‮ ‬כמו‮ ‬באיה‮ ‬סופיה‮, ‬וחלל‮ ‬מקיף‮. 


במערב‮ ‬ווסטוורק‮, ‬החלק‮ ‬שמוקדש‮ ‬לקיסר‮ ‬כמו‮ ‬שמקבלים‮ ‬את‮ ‬הקיסר‮ ‬בשער‮ ‬העיר‮ ‬כך‮ ‬הקיסר‮ -‬


מקדם‮ ‬את‮ ‬נתיניו‮ ‬בווסטוורק‮.‬

קפלה‮ ‬פלטינה‮, ‬אכן‮, ‬גרמניה‮,


‬297‮-‬508

והוסבה‮ ‬לכנסיית‮ ‬מנזר‮ ‬מנדיקטינית‮ ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬מעתיקה‮ ‬את ‬הדגם‮ ‬של‮ קפלה‮ ‬פלטינה‮. ‬זוהי‮ ‬כנסיית‮ ‬הקבר‮ ‬של‮ ‬בית‮ ‬הפסבורג‮, ‬שושלת‮ ‬אצולה‮ ‬נמוכה‮ ‬מאזור‮ ‬שווייץ‮-‬


אלזאס‮ ‬בעלת‮ ‬שאיפות‮ ‬אדירות‮ ‬לקדם‮ ‬את‮ ‬עצמה‮ ‬כשושלת‮ ‬שיכולה‮ ‬לעלות‮ ‬על‮ ‬הכס‮ ‬הגרמני


וחלק‮ ‬מתכניתה‮ ‬היא‮ ‬הקמת‮ ‬מרכז‮ ‬פוליטי‮ ‬באזור‮ ‬המקור‮ ‬שלה

אוטמרסהיים‮, ‬


אלזאס 


1050


 

הוקמה‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬ברנוורד‮. ‬כנסיית‮ ‬הבישוף‮. ‬האוצרות‮ ‬מפוזרים‮ ‬כיום‮ ‬בכנסיות‮ ‬שונות‮ ‬בהילדסהיים

כנסיית‮ ‬מיכאל‮ ‬הקדוש‮ ‬בהילדסהיים

כיום‮ ‬נמצאות‮ ‬בקתדרלה‮ ‬ולא‮ ‬במקומן‮ ‬המקורי‮. ‬על‮ ‬הדלתות‮ ‬כתובת‮ ‬עם‮ ‬שמו‮ ‬ותאריך‮. ‬לא‮ ‬ידוע


אם‮ ‬הכוונה‮ ‬לפטרון‮ ‬או‮ ‬לאמן‮ ‬ואם‮ ‬זה‮ ‬מעיד‮ ‬על‮ ‬אישיות‮ ‬האמן‮ ‬או‮ ‬הפטרון‮. ‬בימי‮ ‬הביניים


הקונספט‮ ‬נובע‮ ‬בד‮"‬כ‮ ‬מאיש‮ ‬הדת‮ ‬והאמן‮ ‬מבצע‮ ‬ולכן‮ ‬האמנות‮ ‬נחשבה‮ ‬חלק‮ ‬מהיצירות‮ ‬המכניות‮,‬


עבודות‮ ‬כפיים‮ ‬שאינן‮ ‬מצריכות‮ ‬תיאוריה

דלתות‮ ‬הברונזה‮ ‬של‮ ‬ברנוורד‮ ‬מהילדסהיים

דף‮ ‬פתיחה‮ ‬לספר‮ ‬תפילות‮ ‬שנעשה‮ ‬עבור‮ ‬ברנוורד‮ ‬מהילדסהיים‮. ‬הוא‮ ‬מתואר‮ ‬במבנה‮ ‬בזיליקה


עם‮ ‬מנורות‮ ‬אוטוניות‮ ‬מעליו‮ ‬ומניח‮ ‬את‮ ‬הספר‮ ‬על‮ ‬המזבח‮ ‬היצירה‮ ‬מספרת‮ ‬על‮ ‬עצמה‮ ‬מה‮ ‬יעשו‮ -‬


איתה‮.‬

דף‮ ‬פתיחה‮ ‬לספר‮ ‬תפילות‮ ‬עבור‮ ‬ברנוורד‮ ‬מהילדסהיים

המקום‮ ‬היחיד‮ ‬שבו‮ ‬האמנות‮ ‬שמרה‮ ‬על‮ ‬הפסיפסים‮, ‬המקום‮ ‬היחיד‮ ‬שנשאר‮ ‬נאמן


לעיטור‮ ‬הפסיפסים‮ ‬של‮ ‬המאות‮ ‬ה‮ ‬‮6-4 ‬

האדריכלות‮ ‬הביזנטית

שם‮ ‬שנתנו‮ ‬חוקרי‮ ‬אמנות‮ ‬לתקופה‮ ‬שמתוארכת‮ ‬מראשית‮ ‬או‮ ‬


אמצע‮ ‬המאה‮ ‬ה‮ ‬ועד‮ ‬אמצע‮ ‬המאה‮ ‬ה‮  ‬11‮ ‬הגותיקה‮. ‬ רומנסק‮ ‬מרומא‮. ‬חוקרי‮ ‬האמנות‮ ‬גילו‮ ‬כמה‮ ‬תופעות


שמקבילות‮ ‬לפריחה‮ ‬תרבותית‮ ‬שמתרחשת‮ ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬11‮ ‬שמקבילה‮ ‬לתופעות‮ ‬שהיו‮ ‬ברומא‮

רומנסק

כיוון‮ ‬שגם‮ ‬הנוצרים‮ ‬מאמינים‮ ‬בלא‮ ‬תעשה‮ ‬לך‮ ‬פסל‮ ‬ותמונה‮ ‬הם‮ ‬תמיד‮ ‬מצויים‮ ‬בבעיה‮ ‬של


האיקונוקלזם‮, ‬ופיסול‮ ‬הוא‮ ‬האיום‮ ‬האולטימטיבי‮ ‬לדת‮ ‬מונותאיסטית‮ ‬לפסל‮ ‬תלת‮ ‬מימדי‮ ‬חופש 


חקייני‮ ‬מימטי‮ ‬ישנה‮ ‬נוכחות‮ ‬פיזית‮ ‬כה‮ ‬מטעה‮ ‬וקוסמת‮ ‬שהנצרות‮ ‬לא‮ ‬הצליחה‮ ‬לקבלו‮ ‬כמדיום


אמנותי‮ ‬לגיטימי


 

תחיית‮ ‬הפיסול‮ ‬המונומנטלי

במערב‮ ‬אמנות‮ ‬קמרונות‮ ‬האבן‮ ‬נשכחה‮ ‬בגלל‮ ‬שמודל‮ ‬הקתדרלה‮, ‬הבזיליקה‮ ‬המערבית‮ ‬היה‮ ‬עם


תקרת‮ ‬עץ‮ ‬ישרה‮ ‬ובחוץ‮ ‬רעפים‮ ‬וכעת‮ ‬מגלים‮ ‬מחדש‮ ‬את‮ ‬כל‮ ‬סוגי‮ ‬הקמרונות‮. ‬הקשת‮ ‬הומצאה


ברומא‮ ‬וזו‮ ‬חזרה‮ ‬לקימור‮ ‬שהוא‮ ‬המצאה‮ ‬רומית‮ ‬וננטש‮. ‬שנת‮ ‬האלף‮ ‬חלפה‮, ‬הייתה‮ ‬התחממות‮,‬


אירופה‮ ‬החלה‮ ‬לראות‮ ‬ניצחונות‮, ‬האלימות‮ ‬שהיתה‮ ‬מופנית‮ ‬כלפי‮ ‬פנים‮ ‬עתה‮ ‬כלפי‮ ‬חוץ‮ ‬שחרור‮ -‬


ספרד‮ ‬מהכובש‮ ‬המוסלמי‮ ‬וכיבושה‮ ‬מחדש‮ ‬רקונקוויסטה‮ ‬ומסעי‮ ‬הצלב‮ ‬כיבוש‮ ‬ארץ‮ ‬הקודש‮ - -‬


מהכובש‮ ‬המוסלמי‮.‬

החזרה‮ ‬או‮ ‬התחייה‮ ‬של‮ ‬השימוש‮ ‬בקמרונות‮ ‬האבן

המחקר‮ ‬ניסה‮ ‬לאתר‮ ‬את‮ ‬המקום‮ ‬שממנו‮ ‬הפיסול‮ ‬צומח‮. ‬למרות‮ ‬שיש‮ ‬ריכוז‮ ‬עצום‮ ‬של‮ ‬פיסול


רומנסקי‮ ‬בצרפת‮ ‬יש‮ ‬באותה‮ ‬מידה‮ ‬בספרד‮ ‬ואיטליה‮. ‬מרכז‮ ‬הכובד‮ ‬התרבותי‮ ‬עבר‮ ‬מגרמניה


 


אין‮ ‬עדות‮ ‬חותכת‮ ‬היכן‮ ‬זה‮ ‬צץ‮ ‬קודם‮. ‬המקורות‮ ‬לפיסול


הרומנסקי‮ ‬שרידים‮ ‬שמתגלים‮ ‬בעת‮ ‬בניית‮ ‬הערים‮.‬

תחיית‮ ‬הפיסול‮ ‬המונומנטלי

כנסיות‮ ‬רומנסקיות‮ ‬נשכחו‮ ‬משום‮ ‬שרובן‮ ‬היו‮ ‬בכפרים‮ ‬מבודדים‮, ‬צילום‮ ‬לא‮ ‬היה‮ -‬


בנמצא‮ ‬ולא‮ ‬הייתה‮ ‬יכולת‮ ‬לקשר‮ ‬בין‮ ‬המקומות‮ ‬ולראות‮ ‬אותם‮ ‬כמכלול‮.‬

השלב‮ ‬המוקדם‮ ‬של‮ ‬הפיסול‮ ‬הרומנסקי‮:‬

איבר‮ ‬אדריכלי‮. ‬האמן‮ ‬לא‮ ‬מספיק‮ ‬שהוא‮ ‬ממקם‮ ‬פסל‮ ‬שמקבל‮ ‬את‮ ‬צורתו‮ ‬והפרופורציות‮ ‬מאלה


של‮ ‬העמוד‮ ‬אלא‮ ‬שהוא‮ ‬בונה‮ ‬לו‮ ‬גם‮ ‬מסגרת‮ ‬אדריכלית‮ ‬נוספת‮ ‬שני‮ ‬עמודים‮ ‬וקשת‮. ‬הדמות‮ ‬‮-‬


שטוחה‮ ‬לחלוטין‮. ‬חוק‮ ‬המסגרת‮ ‬מקיימת‮ ‬מספר‮ ‬נקודות‮ ‬מגע‮ ‬מקסימלי‮ ‬עם‮ ‬המסגרת‮, ‬שרביט‮ ‬‮-‬


הבישוף‮ ‬מתפתח‮ ‬עם‮ ‬הקמרון‮ ‬של‮ ‬הקשת‮ ‬ויורד‮ ‬לאורך‮ ‬העמוד‮,‬היד‮ ‬המברכת‮ ‬והגלימה‮ ‬הנופלת


נסגרים‮ ‬גם‮ ‬הם‮ ‬לקו‮ ‬הישר‮ ‬שחוזר‮ ‬על‮ ‬העמוד‮. ‬ראש‮ ‬מטה‮ ‬הבישוף‮ ‬והאצבעות‮ ‬סוגרים‮ ‬יחד


לצורת‮ ‬הקשת‮, ‬השמלה‮ ‬מתפרסת‮ ‬באופן‮ ‬גיאומטרי‮ ‬והרגליים‮ ‬בפוינט‮. ‬כל‮ ‬הדמות‮ ‬נפרשת


באופן‮ ‬שממלאת‮ ‬את‮ ‬כל‮ ‬החלל‮ ‬ויוצרת‮ ‬כמה‮ ‬שיותר‮ ‬נקודות‮ ‬מגע‮. ‬הקפלים‮ ‬נופלים‮ ‬באופן‮ ‬סכמטי


לחלוטין‮. ‬מזכיר‮ ‬דברים‮ ‬מהקלסיקה‮ ‬אך‮ ‬הם‮ ‬הולכים‮ ‬ונהיים‮ ‬לחלוטין‮ ‬סכמטיים‮. ‬לקפלים‮ ‬יש


לוגיקה‮ ‬משל‮ ‬עצמם‮, ‬לא‮ ‬מתפתחים‮ ‬בהתאם‮ ‬לגוף‮ ‬אלא‮ ‬בהתאם‮ ‬לדגם‮ ‬גיאומטרי‮ ‬אבסטרקציה‮. ‬‮-‬


רצון‮ ‬לא‮ ‬ליצור‮ ‬פיסול‮ ‬חופשי‮ ‬במלוא‮ ‬מובן‮ ‬המלה‮ ‬ולמזער‮ ‬את‮ ‬החוויה‮ ‬החושנית‮ ‬הפיזית‮ ‬של


הפיסול‮. ‬הפיסול‮ ‬הרומנסקי‮ ‬ייחשד‮ ‬כעבודת‮ ‬אלילים‮ ‬ולכן‮ ‬יצטרך‮ ‬למצוא‮ ‬פתרונות‮ ‬אסתטיים


שיבדילו‮ ‬אותו‮ ‬מהפיסול‮ ‬הקלסי‮ ‬שהוא‮ ‬נפחי‮, ‬עם‮ ‬קונטרסטים‮ ‬עדינים‮ ‬כתמיים‮, ‬מעביר‮ ‬תחושת


גוף‮, ‬מטעה‮ ‬להאמין‮ ‬שיכול‮ ‬להתעורר‮. ‬בפיסול‮ ‬הרומנסקי‮ ‬החוויה‮ ‬קונספטואלית‮ ‬שעבר


הפשטה‮. ‬אחד‮ ‬המקורות‮ ‬זה‮ ‬תבליטי‮ ‬שנהב‮ ‬שהיו‮ ‬יותר‮ ‬ריאליסטים‮. ‬אזור‮ ‬הראש‮ ‬תמיד‮ ‬מעט


חושני‮ ‬יותר‮ ‬הלחיים‮ ‬מציגות‮ ‬נפחיות‮ ‬וסוג‮ ‬מסוים‮ ‬של‮ ‬חושניות‮ ‬ערכים‮ ‬מעט‮ ‬קלסיים‮ ‬יותר‮. ‬‮- -‬


 

דורנדוס

תכנית‮ ‬קרקע‮ ‬אופיינית


ספינה‮ ‬מרכזית‮ ) ‬Nave ‮)‬


‮.‬1‮ ‬אגפים


‮.‬6‮ ‬אומנה‮ ) ‬Pier ‮)‬


‮.‬4‮ ‬אומנה‮ ‬מורכבת


‮.‬0‮ ‬ההצטלבות


‮.‬6‮ ‬בית‮ ‬הרוחב‮ ) ‬Transept ‮)‬


‮.‬7‮ ‬קפלה‮ ‬של‮ ‬הטרנספט


‮.‬0‮ ‬בית‮ ‬המקהלה‮ ) ‬Choir ‮)‬


‮.‬2‮ ‬אמבולטורים

אדריכלות‮ ‬רומנסקית

טרנספט


Chevet


מגדל‮ ‬התאורה


אפסיס


אמבולטוריום


קפלות‮ ‬קורנות


 

מזרח‮ ‬הכנסייה

בתי‮ ‬שירות‮ ‬לאורחים‮ ‬משמשת‮ ‬ככנסיית‮ ‬מנזר‮ ‬וגם‮ ‬ככנסיית‮ ‬עולי‮ ‬רגל‮, ‬חצרות‮ ‬מנזר‮ ‬רק‮ ‬לנזירים‮, -‬


בתי‮ ‬מגורים‮, ‬בתי‮ ‬שיכר‮. ‬היא‮ ‬מעתיקה‮ ‬את‮ ‬המידות‮ ‬של‮ ‬סן‮ ‬פטרוס‮ ‬ברומא‮ ‬הנייב‮ ‬108‮ ‬מטר‮. -‬


לכך‮ ‬מוסיפים‮ ‬נרטקס‮ ‬ושני‮ ‬מגדלי‮ ‬פעמונים‮, ‬בנוסף‮ ‬לאורך‮ ‬ולרוחב‮ ‬מוסיפים‮ ‬ספינות‮ ‬צדדיות‮. ‬זהו


שלב‮ ‬ניסיוני‮ ‬באדריכלות‮ ‬הרומנסקית‮ ‬שבא‮ ‬לשאול‮ ‬כיצד‮ ‬לאכלס‮ ‬את‮ ‬אלפי‮ ‬עולי‮ ‬הרגל‮ ‬והפתרון


של‮ ‬השבה‮ ‬לעשות‮ ‬חלק‮ ‬מזרחי‮ ‬בעל‮ ‬טרנספט‮ ‬כפול‮ ‬13‮ ‬קפלות‮ ‬קורנות‮. ‬תומכות‮ ‬דואות‮- -‬


מנטרלות‮ ‬את‮ ‬הכוח‮ ‬הצידי‮, ‬תומכות‮ ‬חזרה‮ ‬את‮ ‬הלחץ‮ ‬הצידי‮ ‬של‮ ‬הקשתות‮. ‬קשתות‮ ‬דואות


צנועות‮.‬

תכנית‮ ‬קומפלקס‮ ‬הכנסייה

פיסול עמודים ולוחות. חצר המנזר נועדה למדיטציות ולימוד של נזירים. אחת לכמה עמודונים יש עמוד מאסיבי יותר ועליו דמויות אפוסטלים או קדושים. 

קדושים, פיסול לוחות, חצר המנזר של כנסיית המנזר במואסק, 1100 

קדם


לערב‮ ‬פסח‮. ‬ישו‮ ‬קורא‮ ‬לתלמידיו‮ ‬ורוחץ‮ ‬את‮ ‬רגליהם‮. ‬עד‮ ‬היום‮ ‬האפיפיור‮, ‬לפני‮ ‬הפסחא


 


 

ספר‮ ‬הבשורה‮ ‬של‮ ‬אוטו‮ ‬השלישי‮, ‬אירוע‮ ‬מתוך‮ ‬הפסיון‮, ‬רחיצת‮ ‬רגלי‮ ‬המאמינים

רקע‮ ‬הזהב‮ ‬נראה‮ ‬חי‮, ‬זוית‮ ‬הגוף‮ ‬של


האדם‮ ‬מתחת‮ ‬למפגש‮ ‬עם‮ ‬האלוהים‮, ‬כל‮ ‬גופו‮ ‬מאבד‮ ‬את‮ ‬ההרמוניה‮ ‬שלו‮, ‬המילה‮ ‬משפיעה‮ ‬עליו‮.‬


עוד‮ ‬איור‮ ‬מאותו‮ ‬הספר‮ ‬של‮ ‬אוטו‮ ‬השלישי‮. ‬החלק‮ ‬העליון‮ ‬מתאר‮ ‬נס‮ ‬השקטת‮ ‬סערה‮ ‬בכנרת‮. ‬הצורה‮ ‬לא


חייבת‮ ‬לחקות‮ ‬את‮ ‬הגיגית‮ ‬או‮ ‬הסירה‮, ‬אבל‮ ‬כן‮ ‬מחויבת‮ ‬להסביר‮ ‬את‮ ‬העץ‮ ‬ולכן‮ ‬את‮ ‬המים‮. ‬ישו‮ ‬מופיע


פעמים‮ ‬באותו‮ ‬אימג‮'. ‬מימין‮ ‬בתחייה‮ ‬ומשמאל‮ ‬משקיט‮ ‬את‮ ‬הרוח‮. ‬הפגאניזם‮ ‬ממשיך‮ ‬לחיות‮ ‬בתוך


התרבות‮ ‬הנוצרית‮. ‬כל‮ ‬גל‮ ‬מתורגם‮ ‬לספירלה‮, ‬שיכולה‮ ‬לסמל‮ ‬עצם‮ ‬מפרק‮, ‬פרח‮, ‬גל‮. ‬בתוך‮ ‬הגל‮ ‬רואים‮ ‬כי


לא‮ ‬ברור‮ ‬מה‮ ‬קורה‮ ‬לנקודת‮ ‬הנסיקה‮ ‬והופך‮ ‬לפעמים‮ ‬לדג‮. ‬הדמיון‮ ‬עובד‮ ‬שעות‮ ‬נוספות‮.‬

הבשורה‮ ‬לרועים‮, ‬ספר‮ ‬התפילות‮ ‬של‮ ‬היינריך‮ ‬השני‮,‬

רטקס מסיבי, יש לו שער כפול, שני פתחים עם אומנות עצומות שטרם נראו כמותן-היו אמורים לעמוד שני מגדלים בגובה של מעל 188 מטר וכניסה כפולה. נייב בקימור חבית עם עמודים מורכבים עצומים ומכל צד של הנייב שתי ספינות צדדיות בקמרון צולב. בכל חלק שיטה מבנית של קונסטרוקציה שונה ושיטת אסתטיקה שונה, כל חלק מתפקד באופן עצמאי, יש לו קיום אוטונומי. בחוץ תומכות שדוחסות חזרה את הלחץ הצידי של הקמרונות. על כל אחד מזרועות הטרנספט שתי קפלות והטרנספט עצמו הוא בקנה מידה של כנסיה עצמאית, מקבל נייב וספינות צדדיות שמקיפות אותו/הספינות הצדדיות של גוף הכנסייה ממשיכות להקיף גם את הטרנספט. השבה-טרנספט עם אגף מקיף, 4 קפלות על זרועות הטרנספט, אמבולטוריום עם 0 קפלות-בסך הכל 2 וקפלה גדולה המרכזית. השבה הפך למבנה עצום ואילו מהווסטוורק לא נותר דבר שיסמן את מקומו של הכח הארצי, נשארו רק שני מגדלי פעמונים הקוראים לתפילה. מגדל תאורה בהצטלבות-המקום היחיד שבו יש אור ישיר. . בחלל המרכזי קמרון חבית, קשת חוגרת-השלד שעליו בונים את כל קמרון החבית ובספינות הצדדיות קמרון צולב-מעבירות את משקל התקרה לארבע נקודות שונות. 

כנסיית סנט סרנין בטולוז 

נם שלושה יעדים משמעותיים לעליה לרגל. ארץ הקודש-שחרור ירושלים מידי הכובש המוסלמי. התנועה הזו היא תנועה חברתית פוליטית דתית, לצד הרצון לשחרר את ירושלים מהכובש המוסלמי ובעיקר מבנה הקבר הקדוש של ישו עומד הרצון להתעשר. אירופה גדלה, יש שגשוג, פיצוץ אוכלוסין, יש לה צורך להתפשט מחוץ לגבולותיה, זו גם הזדמנות לשנות סטטוס חברתי-מי שחזר בחיים קיבל מעמד של אדם חופשי ועבר למעמד העירוני. זה גם האופן שבו האפיפיור מפעיל את כוחו-אומר שיש לעלות לרגל. זה מנוע כלכלי. בתוך הדרך לירושלים יש תת דרך לרומא.  

מסעות עולי הרגל 

שנת מילניום - היום בו השטן משתחרר מכבליו, עושה הרבה בעיות אך מובס. 


אפוקליפסה – מיוונית, אפוקליפסיס.


כלומר, הסרת רעלה, התגלות. חזון יוחנן, נקרא גם אפוקליפסה, בו מסופר על חזיונו של יוחנן (לא ברור האם המטביל או האוונגליסט, המסורת החליטה כי האוונגליסט), היה הצעיר מבן תלמידי ישו והיחיד שיכול היה לכתוב, טכנית, ספר בשלב כל כך מאוחר והוא גם הוגלה.


בספר אומר כי כאשר היה באי פטמוס, נפתחו בפניו
שערי שמיים, נמסר לו כי עליו להעביר לקהילות את בשורת מלחמות גוג ומגוג.


לקרוא את


החזון האפוקליפטי!  אסקטולוגיה –


.


אסקטון – קץ. לוגיה – לימוד.


תרבות ששואלת כיצד יראו סוף הדברים


וחוקרת אותו פילוסופית. 

שנת האלף 

מברג היא אחת הבירות הפוליטיות והאינטלקטואליות החשובות של גרמניה בימה"ב. בין הערים היחידות שעומדת ישירות תחת חסות האפיפיור. טקסט מאוייר הגדול ביותר בימה"ב. רואים את הכס האפוקליפטי עם צעקות הקדושים לישו "קדוש, קדוש, קדוש", מסביבו סמלי האוונגליסטים. פרק כ' המילניום, השטן משוחרר מכלאו, האם יש פה משהו מאיים? לא! המערה שהוא נזרק אליה לעומת משוחרר, צבעי שחור מול שחור. השטן והאנטי כרייסט, ניגודים קונטרסטיים. הספר נועד רק לנזיר או כומר. מדיום פרטי. האם נצפה שיהיה יותר חתרני כי רק אדם אחד רואה, האם יותר נרטיבי? איך להתייחס למדיום פרטי? 

האפוקליפסה של במברג 

אדריכלות אוטונית. אדריכלות טעונה. כנסיית סט. סיריאקוס בגרנורדה, 161. לכנסייה יש אני אפסיסים, מזרחי לישו ומערבי לבא הכוח של הכנסייה. 

אדריכלות 

סעיה‮ ‬בשיטת‮ ‬הממשל‮ ‬החדשה‮ ‬באימפריה‮ ‬הצפונית‮, ‬שיטה‮ ‬מלוכנית‮ ‬של‮ ‬אצולה‮, ‬לעומת‮ ‬רומא‮ ‬שעבדה


על‮ ‬רפובליקה‮. ‬וכמו‮ ‬במסורת‮, ‬בניגוד‮ ‬לרומא‮, ‬כס‮ ‬המלוכה‮ ‬עובר‮ ‬מאב‮ ‬לבן‮. ‬הממלכה‮ ‬מתחלקת‮ ‬שווה


בשווה‮ ‬בין‮ ‬הצאצים‮ ‬של‮ ‬המלך‮ ‬הקודם‮. ‬קרל‮ ‬מקים‮ ‬אימפריה‮ ‬המתחילה‮ ‬להתפצל‮ ‬בין‮ ‬המון‮ ‬יורשים‮ ‬ולכן


בסוף‮ ‬אין‮ ‬אימפריה‮. ‬בנוסף‮, ‬זו‮ ‬אימפריה‮ ‬רק‮ ‬בתואר‮, ‬כי‮ ‬זו‮ ‬שליטה‮ ‬של‮ ‬בריתות‮ ‬וסליות‮ ‬של‮ ‬הגנה‮.‬


הבריתות‮ ‬יכולות‮ ‬הלתפרק‮ ‬כל‮ ‬יום‮ ‬והאימפריה‮ ‬מוחזקת‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬בריתות‮ ‬צבאיות‮ ‬ומיסים‮, ‬לכן‮ ‬רעועה‮.‬

הציור‮ ‬במילניום‮: ‬מאיור‮ ‬הספרים‮ ‬הקרולינגי‮ ‬לאיור‮ ‬האוטוני

נעשה‮ ‬בבי‮"‬ס‮ ‬של‮ ‬הארמון‮ ‬באאכן‮. ‬דף‮ ‬פתיחה‮ ‬לבשורה‮ ‬וכאילו


הזמן‮ ‬עומד‮ ‬מלכת‮. ‬האוונגליסט‮ ‬לובש‮ ‬לבוש‮ ‬רומי‮ ‬של‮ ‬טוניקה‮ ‬ועליה‮ ‬טוגה‮. ‬רגליים‮ ‬על‮ ‬הדום‮ ‬האחת


למעלה‮ ‬והשנייה‮ ‬למטה‮, ‬כמו‮ ‬קיסר‮. ‬מחוות‮ ‬ישיבה‮ ‬ומאפיינים‮ ‬קלאסיים‮. ‬יש‮ ‬כיוון‮ ‬אור‮ ‬ברור‮ ‬משמאל


המאיר‮ ‬את‮ ‬ימינו‮ ‬של‮ ‬האוונגליסט‮ ‬אשר‮ ‬הולך‮ ‬ונהיה‮ ‬כהה‮ ‬בהדרגה‮ . ‬הנפח‮ ‬של‮ ‬הדמות‮ ‬נבנה‮ ‬מתוך


המצאות‮ ‬אור‮ ‬או‮ ‬העדרו‮ ‬במעברים‮ ‬טונלים‮ ‬אדירים

ספר‮ ‬ההכתרה‮ ‬של‮ ‬קרל‮ ‬הגדול‮,‬

דימוי‮ ‬קלאסי‮ ‬לחלוטין‮, ‬פילוסוף‮,‬


כותב‮ ‬הבשורה‮ ‬מתי‮ ‬יושב‮ ‬וכותב‮ ‬אותה‮. ‬אך‮ ‬על‮ ‬הדבר‮ ‬הקלאסי‮ ‬פתאום‮ ‬מולבשים‮ ‬קפלים‮ ‬מהירות‮, ‬קפל


לובש‮ ‬קפל‮. ‬לקפלים‮ ‬יש‮ ‬חיות‮ ‬משל‮ ‬עצמן‮, ‬נק‮' ‬המגוז‮ ‬עולה‮. ‬הטבע‮ ‬מסתחרר‮, ‬השיער‮ ‬מסתחרר‮, ‬העור


של‮ ‬מתי‮ ‬נראה‮ ‬כאילו‮ ‬פשטו‮ ‬את‮ ‬עורו‮. ‬מה‮ ‬זו‮ ‬האקסטזה‮ ‬הזו‮? ‬מלאך‮ ‬קטן‮, ‬הסמל‮ ‬של‮ ‬מתי‮, ‬שופך‮ ‬לו‮ ‬את


הבשורה‮ ‬לקסת‮ ‬הדיו‮, ‬ירית‮ ‬הפתיחה‮ ‬לציור‮ ‬הקלאסי‮. ‬בתוך‮ ‬הקלאסיות‮, ‬האמן‮ ‬הגרמני‮ ‬מכניס‮ ‬אוטונומיה


של‮ ‬צבע‮ ‬וצורה‮ ‬שאינה‮ ‬מנומקת‮ ‬בעולם‮ ‬הפיזי‮. ‬הדבר‮ ‬בא‮ ‬להתמודד‮ ‬ולתת‮ ‬חוויה‮ ‬חדשה‮. ‬בעוד‮ ‬החוויה


הרומית‮ ‬סיפקה‮ ‬חוויה‮ ‬חושנית‮ ‬וחושית‮, ‬אמנות‮ ‬שפעלה‮ ‬על‮ ‬החושים‮ ‬באופן‮ ‬סומטי‮ )‬יכולת‮ ‬לחוש‮ ‬את


האמנות‮ ‬על‮ ‬גופי‮(, ‬הציור‮ ‬הזה‮ ‬מחליף‮ ‬את‮ ‬החוויה‮ ‬החושית‮ ‬באקסטזה‮. ‬מחליף‮ ‬חוויה‮ ‬אינטלקטואלית

אסכולת‮ ‬רנס‮, ‬ספר‮ ‬הבשורה‮ ‬של‮ ‬אבו‮ ‬מרנס‮, ‬מתאוס‮ ‬הקדוש

אי‮ ‬על‮ ‬שפת‮ ‬אגם‮ ‬קונסטנס‮ ‬ונקרא‮ ‬רייכנהאו‮ )


‬Reichenau ‮(. ‬הגבול‮ ‬הדרומי‮ ‬של‮ ‬הממלכות‮ ‬הגרמניות


לפני‮ ‬שהחלו‮ ‬להתערבב‮ ‬עם‮ ‬האיטלקים‮. ‬על‮ ‬האי‮ ‬היה‮ ‬מרכז‮ ‬החוק‮ ‬והשליטה‮ ‬והסקריפטוריום‮ ‬הגדול


ביותר‮ ‬באירופה‮ ‬שהפיץ‮ ‬את‮ ‬הספרים‮ ‬לאירופה‮. ‬המקום‮ ‬ממנו‮ ‬התרבות‮ ‬האוטונית‮ ‬מופצת‮ ‬לכל‮ ‬כיוון‮. ‬עד


היום‮ ‬ניתן‮ ‬לקנות‮ ‬שם‮ ‬פקסימיליות‮, ‬יוצרים‮ ‬העתקים‮ ‬מדויקים‮ ‬של‮ ‬המקור

הציור‮ ‬האוטוני

נעשה‮ ‬עבור‮ ‬הקיסר‮ ‬ושייך‮ ‬בעצם‮ ‬כאביזר


ליטורגי‮, ‬נפתח‮ ‬באופן‮ ‬גרנדיוזי‮ ‬וטקסי‮. ‬מחבר‮ ‬בין‮ ‬שתי‮ ‬מהויות‮, ‬דתי‮ ‬ואזרחי‮. ‬הוא‮ ‬גם‮ ‬ספר‮ ‬בשורה‮ ‬וגם


סידור‮ ‬תפילה‮. ‬אך‮ ‬הנמען‮ ‬שלו‮ ‬הוא‮ ‬הקיסר‮ ‬והספרים‮ ‬האלה‮ ‬הם‮ ‬חלר‮ ‬מה‮"‬תאטרום‮ ‬סקרום‮", ‬התאטרון


הדתי‮. ‬חלק‮ ‬מתרבות‮ ‬מתנות‮, ‬כאשר‮ ‬הקיסר‮ ‬נודד‮ ‬ומגיע‮ ‬למלך‮ ‬מתחרה‮, ‬הוא‮ ‬מביא‮ ‬איתו‮ ‬את‮ ‬המתנות


האלה‮.‬


הקומפוזיציה‮ ‬של‮ ‬הקיסר‮ ‬בנויה‮ ‬מצבעים‮ ‬משלימים‮ ‬של‮ ‬אדום‮ ‬וירוק‮. ‬צבעוניות‮ ‬שמתחרה‮ ‬אחד‮ ‬בשני‮.‬


ציור‮ ‬פשוט‮, ‬אוטו‮ ‬השלישי‮ ‬יושב‮, ‬בידו‮ ‬השמאלית‮ ‬אוחז‮ ‬בעולם‮ ‬הנוצרי‮ )‬דיסק‮(, ‬בידו‮ ‬הימנית‮ ‬אוחז‮ ‬שרביט


שלטוני‮. ‬מצד‮ ‬אחד‮ ‬יש‮ ‬לו‮ ‬שלטון‮ ‬דתי‮, ‬כמעט‮ ‬שליט‮ ‬קוסמולוגי‮, ‬מצד‮ ‬שני‮ ‬שרביט‮ ‬מהתרבות‮ ‬האזרחית

ספר‮ ‬הבשורה‮ ‬של‮ ‬אוטו‮ ‬השלישי‮,‬

הקיסר‮ ‬הגדול‮ ‬ביותר‮ ‬של


הנצרות‮ ‬הקדומה‮ ‬לאחר‮ ‬קונסטנטין‮, ‬עומד‮ ‬ולימינו‮ ‬צבא‮ ‬השם‮ )‬על‮ ‬פי‮ ‬לבוש‮ ‬המגן‮ ‬עם‮ ‬החי‮ ‬רו‮(. -‬


יוסטיניאנוס‮ ‬עומד‮ ‬במרכז‮ ‬בין‮ ‬צבא‮ ‬השם‮ ‬לבין‮ ‬הכמורה‮, ‬בדיוק‮ ‬כמו‮ ‬אוטו‮. ‬אז‮ ‬מה‮ ‬חידש‮ ‬אוטו‮ ‬השלישי‮?‬


בעוד‮ ‬יוסטיניאנוס‮ ‬עומד‮ ‬כמלך‮, ‬אוטו‮ ‬יושב‮ ‬כישו‮. ‬כלומר‮, ‬האנלוגיה‮ ‬לישו‮ ‬גם‮ ‬באזכור‮ ‬של‮ ‬פטרוס‮ ‬ופאולוס


היא‮ ‬יותר‮ ‬חזקה‮, ‬ממש‮ ‬על‮ ‬גבול‮ ‬הכפירה‮. ‬2‮ ‬הפרובינציות‮ ‬אצל‮ ‬אוטו‮ ‬יכולות‮ ‬להיות‮ ‬מושוות‮ ‬לשלושת


המאגים‮, ‬המגישים‮ ‬מתנות‮ ‬לישו‮. ‬הגשת‮ ‬מתנות‮ ‬החלה‮ ‬כמסורת‮ ‬פגאנית‮, ‬העמים‮ ‬הכבושים‮ ‬היו‮ ‬מגישים


מתנות‮ ‬לתיאודוסיוס‮, ‬391‮ . ‬תנוחת‮ ‬הגשת‮ ‬המתנות‮ ‬אח‮"‬כ‮ ‬הפכה‮ ‬להיות‮ ‬זיהוי‮ ‬להגשת‮ ‬מתנות‮ ‬כדי


להראות‮ ‬את‮ ‬עליונותו‮ ‬של‮ ‬ישו‮.‬

הקיסר‮ ‬יוסטיניאנוס‮ ‬ברוונה‮.‬

מושלי‮ ‬פרובנציות‮ ‬שנישאו‮ ‬בתולים‮. ‬רקע‮ ‬הזהב‮ ‬מגיע‮ ‬ישיריות


מביזנטיון‮. ‬העיניים‮ ‬הגדולות‮ ‬הוא‮ ‬מאפיין‮ ‬של‮ ‬הציור‮ ‬המזרחי‮, ‬הביזנטי‮. ‬הגדלה‮ ‬של‮ ‬העיניים‮ ‬על‮ ‬חשבון


איברים‮ ‬אחרים‮ ‬בגוף‮, ‬הפרה‮ ‬של‮ ‬ההרמוניה‮ ‬של‮ ‬הפנים‮.‬

ישו‮ ‬המכתיר‮ ‬את‮ ‬היינריך‮ ‬וקוניגונדה

הנחיית‮ ‬האנשים‮ ‬הפשוטיןם‮ ‬כאילו‮ ‬התמונות‮ ‬היו‮ ‬ספרים


 


שמעשי‮ ‬הקדושים‮ ‬ומסתורי‮ ‬האינקנציה 


יהיו‮ ‬יחד‮ ‬בזיכרוננו‮ ‬כשהם‮ ‬מוצגים


לפני‮ ‬העיניים‮ ‬יומיום


 


לסחוט‮ ‬מאיתנו‮ ‬רגשות‮ ‬דבוציונאליים

 


‮ ,‮ ‬ ‬התיאולוגיה‮ ‬הנוצרית‮ ‬מדברת‮ ‬על‮ ‬שלוש‮ ‬סיבות‮ ‬מדוע‮ ‬אלוהים‮ ‬התיר


להשתמש‮ ‬בדימויים‮ ‬בכנסייה‮:‬

הסמל‮ ‬של‮ ‬לוקאס‮ ‬הוא


שור‮. ‬לוקאס‮ ‬מחזיק‮ ‬את‮ ‬ידיו‮ ‬למעלה‮ ‬כמחזיק‮ ‬את‮ ‬החזיון‮, ‬מחזיק‮ ‬את‮ ‬השור‮, ‬דוד‮, ‬שמיים‮ ‬בוערות‮, ‬בבל


‮)‬בבל‮ ‬בא‮=‬שם‮, ‬בל‮=‬אלוהים‮(. ‬באמצעות‮ ‬הפיצול‮, ‬מדברים‮ ‬מילה‮ ‬אחת‮, ‬המילה‮ ‬האלוהות‮. ‬לשונות‮ ‬אש‮, -‬


ספק‮ ‬עם‮ ‬ברקים‮ ‬או‮ ‬תיאור‮ ‬של‮ ‬אור‮. ‬יש‮ ‬אירוע‮ ‬חזיוני‮. ‬עיניו‮ ‬של‮ ‬לוקאס‮ ‬פקוחות‮ ‬לגמרי‮, ‬פעורות‮. ‬קובץ


של‮ ‬טקסטים‮ ‬שמחובר‮ ‬באמצעות‮ ‬האימג‮'. ‬מעביר‮ ‬לנו‮ ‬בבת‮ ‬אחת‮ ‬אוסף‮ ‬של‮ ‬הרבה‮ ‬מאוד‮ ‬טקסטים‮. ‬האמן


האוטוני‮ ‬יוצר‮ ‬עולם‮ ‬חדש‮ ‬ומתוחכם‮. ‬הדמויות‮ ‬הם‮ ‬הנביאים‮ ‬הראשיים‮ ‬של‮ ‬הברית‮ ‬החדשה‮. ‬ממציא


סכמות‮ ‬מחדש‮, ‬ממציא‮ ‬דימוי‮ ‬של‮ ‬חזיון‮. ‬כל‮ ‬האמנות‮ ‬האוטונית‮ ‬עוסקת‮ ‬ברגעים‮ ‬אקסטטים‮ ‬חזיוניים‮.‬

ספר‮ ‬הבשורה‮ ‬של‮ ‬אוטו‮ ‬השלישי‮, ‬לוקאס‮ ‬מציג‮ ‬את‮ ‬החזיון‮ ‬שלו‮,‬

כתב‮ ‬היד‮ ‬הכי‮ ‬מאויר‮ ‬בתקופה‮ ‬הזו‮, ‬כתב‮ ‬מאוד‮ ‬ליטרלי‮. ‬הטקסט


האפוקליפטי‮ ‬נפתח‮ ‬בהגעתו‮ ‬של‮ ‬יוחנן‮ ‬לאיפטמוס‮ ‬וישו‮ ‬מעביר‮ ‬לו‮ ‬את‮ ‬הבשורה‮ ‬לשם‮ ‬הקהילות‮ ‬הנוצריות‮.‬


מלאכים‮ ‬עוצרים‮ ‬את‮ ‬הקוסמוס‮ ‬כדי‮ ‬לחתום‮ ‬את‮ ‬עבדי‮ ‬האל‮ ‬על‮ ‬מצחותיהם‮. ‬קומפוזיציה‮ ‬אסתטית‮ ‬בלבד


מניעה‮ ‬את‮ ‬המלאכים‮, ‬קצת‮ ‬הראלדית‮, ‬כמו‮ ‬האמנות‮ ‬השבטית‮.‬

האפוקליפסה‮ ‬של‮ ‬במברג

העתק‮ ‬של‮ ‬קפלה‮ ‬פלטינה‮,‬


 


הגבול‮ ‬בין‮ ‬גרמניה‮ ‬לצרפת‮. ‬שלטו‮ ‬שם


שושלת‮ ‬האפסבורגרים‮. ‬שמים‮ ‬מלך‮ ‬בובה‮ ‬בשם‮ ‬רודלוף‮ ‬מאפסבורג‮. ‬האימפריה‮ ‬האוסטרו‮ ‬הונגרית‮ ‬של‮ -‬


המאה‮ ‬ה‮ ‬01‮ , ‬הגשימה‮ ‬את‮ ‬התכניות‮ ‬של‮ ‬ימה‮"‬ב‮. ‬בנו‮ ‬כנסיית‮ ‬קבר‮ ‬שהיא‮ ‬העתק‮ ‬של‮ ‬קפלה‮ ‬פלטינה‮. ‬בית


אצולה‮ ‬זוטר‮ ‬הכריז‮ ‬על‮ ‬עצמו‮ ‬כקפלת‮ ‬ההכתרה‮. ‬ב‮"‬וסט‮ ‬ורק‮" ‬איזור‮ ‬לאצולה‮ ‬בלבד‮. ‬הוסט‮ ‬ורק‮ ‬הצהרתי‮ - -‬


של‮ ‬כוח‮ ‬ארצי‮, ‬כמעט‮ ‬מבצרי‮, ‬אדריכלות‮ ‬קירחת‮ ‬לא‮ ‬קישוטים‮. ‬אדריכלות‮ ‬שעומדת‮ ‬גם‮ ‬באסתטיקה


שלה‮, ‬כאדריכלות‮ ‬מבצרית‮. ‬מבנה‮ ‬ומתומן‮ ‬ומקיף‮ ‬הן‮ ‬קפלות‮ ‬קטנות‮ ‬של‮ ‬הכמרים‮. ‬בפנים‮ ‬רואים‮ ‬ממש‮ ‬כי


זה‮ ‬קפלה‮ ‬פלטינה‮ ‬בקטנה‮, ‬אפילו‮ ‬כולל‮ ‬את‮ ‬הפסיאודו‮ ‬קומה‮.‬

אדריכלות‮ ‬ופיסול‮ ‬בשנת‮ ‬האלף

האדריכלות‮ ‬האוטונית‮, ‬מכפילה‮ ‬את‮ ‬המזרח‮ ‬למערב‮ ‬ויוצרת‮ ‬שני‮ ‬מוקדים


מתחרים‮. ‬לכנסייה‮ ‬האוטונית‮ ‬נכנסים‮ ‬מהצד‮.‬

כנסיית‮ ‬סט‮.‬פטרוס‮, ‬רומא‮.‬

הוקמה‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬ברנווהרד‮, ‬המחנך‮ ‬של‮ ‬אוטו‮ ‬השלישי‮.‬


כתב‮ ‬עבור‮ ‬תאופנו‮, ‬הנסיכה‮ ‬הביזנטית‮, ‬תעודות‮, ‬ליווה‮ ‬את‮ ‬הקיסר‮ ‬במסעו‮ ‬לגרמניה‮. ‬נכתבה‮ ‬ביוגרפיה


שלו‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬תלמידו‮, ‬פנגמר‮. ‬כותב‮ ‬שם‮, ‬כי‮ ‬מעבר‮ ‬למה‮ ‬שעושה‮, ‬לא‮ ‬הייתה‮ ‬אף‮ ‬אמנות‮ ‬שברנווהרד‮ ‬לא‮ ‬אחז


בה‮. ‬כלומר‮, ‬אחז‮ ‬גם‮ ‬באמנויות‮ ‬החופשיות‮ ‬וגם‮ ‬באמנויות‮ ‬המכניות‮. ‬אומר‮ ‬כי‮ ‬לא‮ ‬הייתה‮ ‬אמנות‮ ‬שלא


ניסה‮ ‬ולא‮ ‬ניסה‮ ‬להשלים‮ ‬את‮ ‬תומה‮. ‬פנגמר‮ ‬הוא‮ ‬לא‮ ‬רק‮ ‬בישוף‮ ‬משכיל‮, ‬הוא‮ ‬גם‮ ‬יוצר‮. ‬האם‮ ‬זה‮ ‬תיאור


אמין‮ ‬של‮ ‬אדם‮ ‬שגם‮ ‬פיסל‮? ‬האם‮ ‬יש‮ ‬לקבל‮ ‬את‮ ‬הטקסט‮ ‬פשוטו‮ ‬כמשמעו‮, ‬כיוצר‮? ‬האם‮ ‬לקבל‮ ‬את


הרנווהרד‮ ‬כיוצר‮ ‬אמנות‮ ‬הקונספט‮? ‬או‮ ‬האם‮ ‬זו‮ ‬סוגה‮ ‬ספרותית‮? ‬זה‮ ‬מוסבך‮ ‬כי‮ ‬ההיסטורניות‮ ‬הניחו‮ ‬כי


אין‮ ‬תודעה‮ ‬עצמית‮ ‬של‮ ‬האדם‮ ‬כאמן‮. ‬נדרשים‮ ‬למקור‮ ‬את‮ ‬היצירות‮ ‬במחיר‮ ‬נמוך‮ ‬ממחיר‮ ‬שוק‮, ‬כדי‮ ‬שלא


יחושו‮ ‬גאווה‮ ‬ביצירה‮ ‬שלהם‮, ‬שבכלל‮ ‬הגיעה‮ ‬מאלוהים‮ ‬ורק‮ ‬הושאלה‮ ‬להם‮. ‬אם‮ ‬טורחים‮ ‬להגיד‮ ‬שלאמן


אסור‮ ‬שתהיה‮ ‬תודעה‮ ‬עצמית‮, ‬זה‮ ‬אומר‮ ‬שהאמנים‮ ‬נלחמו‮ ‬על‮ ‬מעמדם‮ ‬והייתה‮ ‬להם‮ ‬הרבה‮ ‬תודעה


עצמית‮. ‬האם‮ ‬התיואר‮ ‬כאמן‮ ‬היא‮ ‬תבנית‮ ‬ספרותית‮? ‬כנראה‮ ‬שלא‮. ‬כי‮ ‬אצל‮ ‬ברנווהרד‮ ‬עושים‮ ‬לראשונה


דלתות‮ ‬ברונזה‮ ‬יצוקות‮ ‬בטכניקת‮ ‬השעווה‮ ‬הנעלמה‮, ‬טכניקה‮ ‬שלא‮ ‬השתמשו‮ ‬בה‮ ‬כבר‮ ‬אלף‮ ‬שנים‮. ‬למד


זאת‮ ‬מן‮ ‬הכתובים‮ ‬העתיקים‮. ‬יש‮ ‬הכפלה‮ ‬של‮ ‬הטרנספט‮, ‬טרנספט‮ ‬מזרחי‮ ‬לאפסיס‮ ‬ישו‮ ‬קטן‮ ‬וטרנספט


מערבי‮, ‬לאפסיס‮ ‬ארצי‮ ‬עצום‮. ‬האפסיס‮ ‬המערבי‮ ‬עצמו‮ ‬נראה‮ ‬כמו‮ ‬כנסייה‮ ‬קטנה‮, ‬יש‮ ‬לו‮ ‬מבנה‮ ‬מקיף‮. ‬על


כל‮ ‬צד‮ ‬של‮ ‬הטרנספט‮ ‬יש‮ ‬מגדל‮ ‬וגם‮ ‬בהצטלבות‮ ‬בין‮ ‬הטרנספטים‮ ‬לנייב‮, ‬שם‮ ‬בית‮ ‬המקהלה‮.‬

כנסיית‮ ‬מיכאל‮ ‬הקדוש‮ ‬בהילדסהיים‮,‬

הקיסר‮ ‬הביזנטי‮ ‬לואי‮ ‬השלישי‮ ‬יוצא‮ ‬מפתח‮ ‬ארמונו‮ ‬ושובר‮ ‬את‮ ‬כל‮ ‬צלמי‮ ‬ישו‮ ‬וטוען‮ ‬כי


אסור‮ ‬לעבוד‮ ‬צלם‮, ‬אלא‮ ‬סימנים‮ ‬בלבד‮. ‬מה‮ ‬עומד‮ ‬מאחורי‮ ‬מלחמת‮ ‬הצלמים‮ ‬של‮ ‬לואי‮ ‬השלישי‮? ‬באופן


שטחי‮, ‬הדיבר‮ ‬לא‮ ‬תעשה‮ ‬פסל‮ ‬וכל‮ ‬תמונה‮. ‬הנצרות‮ ‬כבר‮ ‬עברה‮ ‬את‮ ‬זה‮ ‬ברגע‮ ‬שישו‮ ‬הפך‮ ‬לבשר‮ ‬ודם‮. ‬יש


תקדימים‮, ‬גם‮ ‬אלוהים‮ ‬הפך‮ ‬לנראה‮, ‬גם‮ ‬יש‮ ‬את‮ ‬הסנה‮ ‬הבוער‮ ‬ויש‮ ‬טיעון‮ ‬תאולוגי‮, ‬אלוהים‮ ‬הפך‮ ‬לצלם‮. ‬אז


מה‮ ‬הבעיה‮? ‬מצד‮ ‬אחד‮ ‬הקונפליקט‮ ‬של‮ ‬הדיבר‮. ‬מצד‮ ‬שני‮ ‬הפרוטונה‮ ‬של‮ ‬אדם‮ ‬על‮ ‬לוח‮ ‬עץ‮ ‬מהווה‮ ‬איום


א‮', ‬אימפריאלי‮. ‬ב‮', ‬הוא‮ ‬איום‮ ‬ממסדי‮ ‬הצלם‮ ‬הוא‮ ‬מחוץ‮ ‬לחוק‮, ‬לכל‮ ‬אחד‮ ‬יש‮ ‬צלם‮ ‬בבית‮, ‬כוח‮ ‬חתרני


שמבטל‮ ‬את‮ ‬הכומר‮. ‬לכן‮ ‬כל‮ ‬מי‮ ‬שיש‮ ‬לו‮ ‬צלם‮ ‬עומד‮ ‬מחוץ‮ ‬למנגוני‮ ‬הכוח‮ ‬האימפריאלים‮. ‬ג‮', ‬יש‮ ‬קונפליקט


חדש‮ ‬עם‮ ‬האסלאם‮ ‬המתדפק‮ ‬על‮ ‬שערי‮ ‬קונסט‮'. ‬היהודים‮ ‬בשלב‮ ‬זה‮ ‬אינם‮ ‬כופרים‮, ‬ויש‮ ‬מינים‮. ‬אבל


המוסלמים‮ ‬הם‮ ‬כופרים‮, ‬אין‮ ‬להם‮ ‬תקנה‮, ‬הנוראים‮ ‬מכל‮ ‬ודווקא‮ ‬הם‮ ‬מנצחים‮. ‬מה‮ ‬עם‮ ‬המוסלמים‮, ‬תרבות


איקונוקלסטית‮ ‬האוסרת‮ ‬על‮ ‬כל‮ ‬ייצור‮ ‬של‮ ‬דיומי‮. ‬הנצרות‮ ‬אומרת‮ ‬כי‮ ‬אולי‮ ‬בגלל‮ ‬היותם‮ ‬איקונוקלסטים


אלוהים‮ ‬לצידם‮. ‬במשך‮ ‬006‮ ‬שנים‮ ‬ניטשת‮ ‬מלחמה‮ ‬במזרח‮ ‬וגולשת‮ ‬לאיטליה‮, ‬האם‮ ‬יש‮ ‬לכבד‮ ‬או‮ ‬לא


לכבד‮ ‬צלמים‮. ‬סיומה‮ ‬בנצחון‮ ‬האיקונופילים‮, ‬אוהבי‮ ‬הצלמים‮. ‬הוחלט‮ ‬על‮ ‬כיבוד‮ ‬צלמים‮ ‬אבל‮ ‬תחת


רגולציה‮ ‬מאוד‮ ‬ברורה‮. ‬יש‮ ‬לעבוד‮ ‬צלמים‮ ‬אך‮ ‬ורק‮ ‬מסוג‮ ‬אחד‮, "‬אחרופויטה‮", ‬שלא‮ ‬יוצרו‮ ‬בידי‮ ‬אדם‮.‬


כלומר‮, ‬דימוי‮ ‬בעל‮ ‬מקור‮ ‬פלאי‮. ‬כמו‮ ‬ורוניקה‮ ‬שניגבה‮ ‬את‮ ‬פניו‮ ‬של‮ ‬ישו‮ ‬בויה‮ ‬דלורוזה‮ ‬במטפחת‮, ‬דמותו


נשמרה‮ ‬על‮ ‬המטפחת‮ ‬ורק‮ ‬את‮ ‬זה‮ ‬ניתן‮ ‬להעתיק‮ ‬כי‮ ‬נוצר‮ ‬באופן‮ ‬פלאי‮ ‬ויש‮ ‬רק‮ ‬לשחזר‮ ‬אותם‮.‬

איקונוקלזם

אכירופויטה‮, ‬דימוי‮ ‬שלא‮ ‬נוצר‮ ‬ביד‮ ‬אדם‮. ‬הוא‮ ‬הפרוטוטיפ‮ ‬בעל‮ ‬מקור‮ ‬שמימי


 


העתק‮ ‬מדויק‮ ‬כמו‮ ‬חותמת‮.‬


 


ישנה‮ ‬הקבלה‮ ‬בין‮ ‬האב‮ ‬טיפוס‮ ‬לתמונה‮, ‬כמו‮ ‬בין‮ ‬האב‮ ‬ובנו‮ ‬כמו‮ ‬בין‮ ‬האלוהים‮ ‬לאדם‮ ‬וכל‮ ‬אחד


יוצר‮ ‬בהכרח‮ ‬דימוי‮ ‬נוסף‮. ‬כמו‮ ‬שאלוהים‮ ‬ברא‮ ‬את‮ ‬אלוהים‮, ‬כך‮ ‬האדם‮ ‬מטיל‮ ‬צל‮ ‬ויוצר‮ ‬בעצם


דימוי‮. ‬כל‮ ‬העולם‮ ‬הוא‮ ‬שרשרת‮ ‬של‮ ‬דימוים‮.‬


 


התמונה‮ ‬הנוצרת‮ ‬ב‮"‬אורח‮ ‬נכון‮" ‬היא‮ ‬חלק‮ ‬מאגי‮ ‬של‮ ‬טיפוס‮ ‬ומזוהה‮ ‬איתו‮ ‬בצורה‮ ‬מאגית


 


ייצוג‮ ‬או‮ ‬תמונה‮ ‬של‮ ‬דמות‮ ‬קדושה‮ ‬זכאים‮ ‬להערצה‮.‬


לכל‮ ‬דימוי‮ ‬וצלן‮ ‬מקום‮ ‬בהיררכיה‮ ‬רציפה


 


הצופה‮ ‬חייב‮ ‬להזדהות‮ ‬עם‮ ‬התמונה‮ ‬ולכן‮ ‬עליה‮ ‬להראות‮ ‬למרחוק‮. ‬להיות‮ ‬מובנת‮ ‬וקלה‮ ‬לזיהוי


ולהבנה‮.‬


 


דמויות‮ ‬בודדות‮ ‬צריך‮ ‬לזהות‮ ‬על‮ ‬פי‮ ‬כתובות‮ ‬או‮ ‬אטריבוטים


 

רעיון‮ ‬הדימוי‮ ‬הביזנטי‮:‬

ביזנטיון‮ ‬נשארה‮ ‬נאמנה‮ ‬עד‮ ‬נפילתה‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬המונגולים‮ ‬לאמנות‮ ‬הפסיפס‮. ‬למעשה‮, ‬רק


מהמאה‮ ‬ה‮ ‬9‮ ‬אפשר‮ ‬להתחיל‮ ‬לדבר‮ ‬על‮ ‬אמנות‮ ‬ביזנטית‮ ‬מובהקת‮ ‬המובחנת‮ ‬מן‮ ‬המערב‮. ‬נוצר‮ ‬פיצול‮ ‬בין


הכנסיה‮ ‬המזרחית‮ ‬לקתולית‮ ‬ורק‮ ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬9‮ ‬הוא‮ ‬מתאחד‮. ‬ויכוח‮ ‬תמידי‮ ‬בין‮ ‬הקיסר‮ ‬הגרמני‮ ‬אל‮ ‬מול


האפיפיור‮. ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬9‮ ‬יש‮ ‬הבחנה‮ ‬תרבותית‮ ‬משמעותית‮ ‬מן‮ ‬המערב‮. ‬ביזנט‮ ‬משמרת‮ ‬את‮ ‬יסודות


האמנות‮ ‬הקלאסית‮ ‬ובמקום‮ ‬הראשון‮ ‬הפסיפסים

מה‮ ‬קורה‮ ‬בביזנטיון‮ ‬אחר‮ ‬האיקונוקלזם‮?‬

הרומנסק‮ ‬הוא‮ ‬שם‮ ‬שניתן‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬חוקרי‮ ‬אמנות‮ ‬כדי‮ ‬לציין‮ ‬התפתחות‮ ‬חדשה‮ ‬בעולם‮ ‬האמנותי‮ ‬ומכאן‮ ‬שגם


בעולם‮ ‬ההגותי‮,‬


 


השם‮ ‬אומר‮ "‬הלאה‮ ‬רומא‮" ‬כלומר‮, "‬בסגנון


רומא‮". ‬השם‮ ‬מתייחס‮ ‬לשני‮ ‬חידושים‮ ‬משמעותיים‮ ‬באמנות‮. ‬האחד‮ ‬הוא‮ ‬ההחזרה‮ ‬בצרפת‮, ‬ספרד


ואיטליה‮ ‬לשימוש‮ ‬בקירוי‮ ‬בקימרונות‮ ‬אבן‮ ‬בכל‮ ‬שיטות‮ ‬הקירוי‮ ‬שהיו‮ ‬ידועות‮ ‬ומרובות‮ ‬בעולם‮ ‬הרומי‮. ‬מאז


שקונסטנטין‮ ‬בונה‮ ‬את‮ ‬הכנסייה‮ ‬הראשונה‮ ‬ונעשית‮ ‬בחירה‮ ‬במודל‮ ‬הבזיליקה‮ ‬הרומית‮ ‬לכנסיה‮ ‬הנוצרית‮,‬


שמשתמשת‮ ‬בתקרת‮ ‬עץ‮ ‬ישרה‮, ‬הרי‮ ‬שטכניקת‮ ‬הקירוי‮ ‬באבן‮ ‬נשכחה‮, ‬למעט‮ ‬בביזנטיון‮. ‬החידוש‮ ‬השני


באמנות‮ ‬שגרם‮ ‬לשימוש‮ ‬בשם‮ "‬רומנסק‮"‬

רומנסק‮ ‬ראשית‮ ‬

אם‮ ‬נדבר‮ ‬על‮ ‬ציור‮, ‬הרי‮ ‬לציור‮ ‬ישנה‮ ‬המשכיות‮ ‬מהפסיפסים‮ ‬לכתבי‮ ‬היד‮, ‬פרסאות‮ ‬אוטונים‮, ‬ביזנטים


ורומנסקים‮. ‬יש‮ ‬המשכיות‮ ‬של‮ ‬סגנון‮, ‬מוטיבים‮ ‬ומדיום‮. ‬בפיסול‮ ‬יש‮ ‬שבר‮, ‬011‮ ‬שנים‮ ‬אין‮ ‬פיסול‮, ‬אולי


זעיר‮, ‬אבל‮ ‬איך‮ ‬מתרגמים‮ ‬את‮ ‬זה‮ ‬לגודל‮ ‬מסיבי‮? ‬חלק‮ ‬מהחוקרים‮ ‬מניחים‮ ‬כי‮ ‬זה‮ ‬בתיווכם‮ ‬של‮ ‬ציורים‮,‬


נסיון‮ ‬להפוך‮ ‬ציור‮ ‬לתלת‮ ‬מימד‮ ‬כיוון‮ ‬שיש‮ ‬לו‮ ‬המשכיות‮ ‬או‮ ‬המקור‮ ‬לתחיית‮ ‬הפיסול‮. ‬מצד‮ ‬שני‮ ‬חוקרים


טוענים‮ ‬כי‮ ‬המקור‮ ‬הוא‮ ‬השנהבים‮, ‬מה‮ ‬שהכירו‮ ‬מטכניקת‮ ‬הפיסול‮ ‬הזעיר‮ ‬בהגדלה‮. ‬הבעיה‮ ‬היא


שהפיסול‮ ‬המונומנטלי‮ ‬שונה‮ ‬בטכניקה‮ ‬מהפיסול‮ ‬הזעיר‮. ‬מקור‮ ‬אחר‮, ‬הוא‮ ‬הפיסול‮ ‬הקלאסי‮ ‬שעדיין‮ ‬עמד


בכיכרות‮ ‬ועדיין‮ ‬נשמר‮ ‬בכנסיות‮ ‬ועדיין‮ ‬עמד‮ ‬בבתי‮ ‬קברות‮ ‬וסרקופגים‮. ‬לכן‮ ‬ימה‮"‬ב‮ ‬צועדים‮ ‬על‮ ‬קברים


פתוחים‮. ‬מחייה‮ ‬את‮ ‬האמנות‮ ‬הקלאסית‮ ‬ששרדה‮ ‬מתוך‮ ‬תגובה‮ ‬וריאקציה‮, ‬רואה‮ ‬ומשנה‮ ‬בו‮ ‬דברים‮.‬


הפיסול‮ ‬הרומנסקי‮ ‬צומח‮ ‬קודם‮ ‬בכותרות‮ ‬ומזוזות‮, ‬לא‮ ‬בפסל‮ ‬מלא‮ ‬או‮ ‬פיסול‮ ‬שערים‮. ‬אבל‮ ‬הכותרות


האלה‮ ‬אינן‮ ‬קטנות‮. ‬הכותרת‮ ‬משמשת‮ ‬ככר‮ ‬למצע‮ ‬פיסולי‮.‬

איך‮ ‬נולד‮ ‬הפיסול‮ ‬הרומנסקי‮?‬

חריטה‮ ‬כמו‮ ‬באמנות‮ ‬מרובינגית‮, ‬מרים‮ ‬ידיו‮ ‬בתנוחת‮ ‬אוראנט‮, ‬בנוסחה


האיקונוגרפית‮ ‬של‮ ‬דמות‮ ‬האמונה‮. ‬אלא‮ ‬מה‮, ‬שהידיים‮ ‬שלו‮ ‬מתפרסות‮ ‬בהתאם‮ ‬לצורתה‮ ‬של‮ ‬הכותרת‮.‬


כלומר‮, ‬הכותרת‮ ‬מכתיבה‮ ‬את‮ ‬המידות‮ ‬והצורות‮ ‬ואת‮ ‬התפתחות‮ ‬הצורות‮ ‬במרחב‮. ‬הנרי‮ ‬פוסיו‮, ‬כינה‮ ‬את


התפועה‮ ‬בשנות‮ ‬ה‮ ‬41‮ , ‬כאדריכלות‮ ‬שמכתיבה‮ ‬את‮ ‬הצורה‮. ‬אם‮ ‬האמנות‮ ‬הקלאסית‮ ‬הפרידה‮ ‬בין‮ ‬אורדר


אורנומנטלי‮ ‬לפיגורטיבי‮, ‬הרי‮ ‬שפה‮ ‬ישנה‮ ‬זליגה‮ ‬של‮ ‬תחומים‮ ‬כמו‮ ‬באמנות‮ ‬השבטית‮. ‬יש‮ ‬זליגה‮ ‬בין


האורנומנטלי‮ ‬לפיגורטיבי

סט‮.‬בני‮, ‬דיז‮'‬ון‮,‬

אין‮ ‬דבר‮ ‬כזה‮ ‬כנסייה‮ ‬רומנסקית‮ ‬טיפוסית‮. ‬הרומנסק‮ ‬מאופיין‮ ‬בריבוי‮ ‬וחוסר‮ ‬אחידות‮, ‬אין‮ ‬דגם‮ ‬אחד


מחייב‮. ‬אם‮ ‬זאת‮, ‬כאשר‮ ‬מסתכלים‮ ‬על‮ ‬אלפי‮ ‬הכנסיות‮ ‬הרומנסקיות‮ ‬ששרדו‮ ‬אפשר‮ ‬למצוא‮ ‬אב‮ ‬טיפוס


שעשו‮ ‬עליו‮ ‬פראפרזות‮.‬


 


 


הקימור‮ ‬בנייב‮ ‬הוא‮ ‬קשת‮ ‬עגולה‮ )‬שני‮ ‬פסים‮ ‬ריקים‮(. ‬בספינות‮ ‬הצדדיות‮, ‬קימור‮ ‬צולב‮ )‬איקס‮(. ‬חשוב‮ ‬כי


רואים‮ ‬שכל‮ ‬אזור‮ ‬בכנסיה‮ ‬הרומנסקית‮ ‬יש‮ ‬לו‮ ‬לוגיקה‮ ‬אחרת‮. ‬רעיון‮ ‬מרכזי‮, ‬אנחנו‮ ‬דנים‮ ‬בצורה‮. ‬בכנסיה


הרומנסקית‮ ‬יש‮ ‬3‮ ‬אגפים‮ ‬ולפעמים‮ ‬חמישה‮. ‬יהיה‮ ‬שער‮ ‬כפול‮ ‬מבחוץ‮ ‬אבל‮ ‬מבפנים‮ ‬שלוש‮ ‬או‮ ‬חמש‮, ‬לכל


חלק‮ ‬הגיון‮ ‬משלו‮. ‬העמודים‮ ‬מסומלים‮ ‬כגוש‮ ‬שחור‮, ‬אומנה‮, ‬עמוד‮ ‬כל‮ ‬כך‮ ‬גדול‮ ‬שהוא‮ ‬חצי‮ ‬קיר‮. ‬מטרת


האומנה‮ ‬להחזיק‮ ‬את‮ ‬התקרות‮ ‬הכבדות‮. ‬שיטה‮ ‬נוספת‮ ‬להחזיק‮ ‬את‮ ‬משקל‮ ‬התקרה‮ ‬היא‮ ‬קשת‮ ‬צולבת‮ ‬כי


שולחת‮ ‬את‮ ‬המשקל‮ ‬ל‮ ‬2‮ ‬נק‮'. ‬העמודים‮ ‬הקטנים‮ ‬בחוץ‮ ‬הם‮ ‬לחץ‮ ‬צידי‮ ‬כדי‮ ‬לתת‮ ‬לחץ‮ ‬נגדי‮ ‬לתקרה


שדוחפת‮ ‬הצידה‮. ‬העמודים‮ ‬סופגים‮ ‬את‮ ‬הלחץ‮ ‬ועוצרים‮ ‬אותו‮. ‬במזרח‮, ‬נקרא‮ "‬שווה‮" ‬כי‮ ‬הומצא‮ ‬בצרפת


כמו‮ ‬ראש‮ ‬הכנסיה‮ ‬והוא‮ ‬אנטיתזה‮ ‬ל‮"‬וסט‮ ‬ורק‮". ‬מורידים‮ ‬את‮ ‬החלק‮ ‬שייצג‮ ‬את‮ ‬הכוח


הארצי‮ ‬ונשארו‮ ‬רק‮ ‬המגדלים‮. ‬המגדלים‮ ‬משמיעים‮ ‬ומראים‮ ‬את‮ ‬המילה‮ ‬האלוהית‮. ‬האגפים‮ ‬הצדדים


ממשיכים‮ ‬ומקיפים‮ ‬את‮ ‬האפסיס‮ ‬וזה‮ ‬נקרא‮ "‬אמבולטוריום‮ )= ‬לטייל‮(, ‬כי‮ ‬עולה‮ ‬הרגל‮ ‬יכול‮ ‬ללכת‮ ‬בשקט


ולא‮ ‬להפריע‮ ‬לטקס‮ ‬המרכזי‮. ‬משנע‮ ‬קהלים‮. ‬בצד‮ ‬המזרחי‮ ‬של‮ ‬זרוע‮ ‬הטרנספט‮ ‬מופיעות‮ ‬קפלות‮. ‬על


האמבולטוריום‮ ‬יש‮ ‬זר‮ ‬קפלות‮, ‬לפחות‮ ‬0‮ ‬ולפעמים‮ ‬גם‮ ‬9‮. ‬הקפלות‮ ‬נועדו‮ ‬בשביל‮ ‬לקבל‮ ‬כסף‮.‬


כל‮ ‬חלק‮ ‬הוא‮ ‬אוטונומי‮ ‬בתכנית‮ ‬הקרקע‮. ‬כל‮ ‬חלק‮ ‬עצמאי‮ ‬ושלם‮ ‬בפני‮ ‬עצמו‮. ‬אם‮ ‬נגזור‮ ‬קפלה‮ ‬החוצה‮ ‬יהיה


חור‮ ‬בקיר‮ ‬אבל‮ ‬המבנה‮ ‬לא‮ ‬יתמוטט‮. ‬מדגיש‮ ‬כי‮ ‬בגותיקה‮, ‬אם‮ ‬תוריד‮ ‬קפלה‮ ‬אחת‮ ‬כל‮ ‬השאר‮ ‬יקרסו‮.‬


 

אדריכלות‮ ‬רומנסקית1

נתמקד‮ ‬בשערים‮ ‬הרומנסקים‮ ‬הגדולים‮, ‬הנושא‮ ‬הכללי‮ ‬הוא‮ ‬רטוריקת‮ ‬אבן‮. ‬כיצד‮ ‬השערים‮ ‬מתפקדים


כהטפה‮ ‬לאבן‮, ‬שהיא‮ ‬בחלקה‮ ‬איטרקטיבית‮. ‬הפעלה‮ ‬של‮ ‬צופה‮ ‬במרחב‮ ‬וחלל‮ ‬בלי‮ ‬שהכל‮ ‬נתון‮ ‬לו‮.‬

רטוריקת‮ ‬אבן‮: ‬השערים‮ ‬המפוסלים‮ ‬הרומנסקיים

ממוקמת‮ ‬על‮ ‬דרך‮ ‬עולי‮ ‬הרגל‮. ‬לא‮ ‬סתם


כנסיית‮ ‬עולי‮ ‬רגל‮ ‬אלא‮ ‬גם‮ ‬כנסיית‮ ‬מנזר‮. ‬נשארה‮ ‬רק‮ ‬חצר‮ ‬המנזר‮ ‬והכניסה‮ ‬הדרומית‮. ‬במתווה‮ ‬האורבני


של‮ ‬מואסק‮ ‬הכניסה‮ ‬היא‮ ‬בדרום‮ ‬במקום‮ ‬במערב‮.‬


אחד‮ ‬הדברים‮ ‬המעניינים‮ ‬בנרטקס‮ ‬של‮ ‬הכנסיה‮ ‬הזו‮, ‬היא‮ ‬האכסדרה‮ ‬הדרומית‮. ‬השער‮ ‬הוא‮ ‬porch ‮,‬


אכסדרה‮. ‬מגולפת‮ ‬במעבי‮ ‬הקיר‮ ‬והיא‮ ‬מקודם‮ ‬במדרגות‮, ‬יש‮ ‬נפח‮ ‬עם‮ ‬שני‮ ‬קירות‮ ‬ואזור‮ ‬פיסולי‮. ‬לא‮ ‬איזור


שחלפו‮ ‬עליו‮ ‬והיה‮ ‬לו‮ ‬תפקוד‮ ‬טקסי‮, ‬שימש‮ ‬רק‮ ‬במועדים‮ ‬מסוימים‮ ‬כי‮ ‬היה‮ ‬כנסיית‮ ‬מנזר‮, ‬בכנסיית‮ ‬מנזר


לא‮ ‬נכנסים‮ ‬כל‮ ‬זמן‮ ‬שרוצים‮, ‬היה‮ ‬גם‮ ‬בעצם‮ ‬בי‮"‬ס‮ ‬קטן‮.‬


מערך‮ ‬פיסולי‮ ‬המתפקד‮ ‬כרטוריקה‮ ‬באבן‮, ‬נבדוק‮ ‬מה‮ ‬בין‮ ‬טכניקות‮ ‬הטפה‮ ‬מילוליות‮ ‬למפוסלות‮ ‬ומה‮ ‬חלקו


של‮ ‬הצופה‮ ‬בחווית‮ ‬השער‮.‬


נתחיל‮ ‬משער‮ ‬הכנסיה‮ ‬עצמה‮. ‬מבניות‮: ‬שער‮ ‬כנסיה‮ ‬מורכב‮ ‬מעמוד‮ ‬טרימו‮ ‬התומך‮ ‬את‮ ‬הקורה‮ ‬שהוא


מצע‮ ‬לפיסול‮, ‬מפריד‮ ‬לשתי‮ ‬כניסות‮, ‬דבר‮ ‬שגם‮ ‬הוא‮ ‬בעייתי‮, ‬כי‮ ‬מאיפה‮ ‬תיכנס‮, ‬שמאל‮ ‬או‮ ‬ימין‮. ‬מעליו


טימפנום‮ ‬המוקף‮ ‬בקשתות‮ ‬עוקבות‮ ‬להם‮ ‬קוראים‮ ‬ארכיוולט‮, ‬כל‮ ‬ארכיוולט‮ ‬מורכב‮ ‬מאבן‮ ‬ששמה‮ ‬הוא


ווזוואר‮, ‬בקצה‮ ‬הקשת‮ ‬יש‮ ‬את‮ ‬אבן‮ ‬הראשה‮ ‬הסופגת‮ ‬את‮ ‬לחצי‮ ‬הקשתות‮.‬

כנסיית‮ ‬המנזר‮ ‬במואסק

הפסלים‮ ‬שנמצאים‮ ‬בגובה‮ ‬האדם‮. ‬הקיר‮ ‬שמציג‮ ‬את‮ ‬חיי‮ ‬ישו‮, ‬מציג‮ ‬סצנות‮ ‬מילדותו‮ ‬המקובצות


תחת‮ ‬הרעיון‮ ‬של‮ ‬ההכרה‮ ‬באלוהותו‮ ‬של‮ ‬ישו‮, ‬אמונה‮ ‬צרופה‮. ‬האמן‮ ‬קודם‮ ‬כל‮ ‬עשה‮ ‬מסגרת‮, ‬בנה‮ ‬שתי


קשתות‮ ‬ומעליהן‮ ‬קורה‮, ‬שלושה‮ ‬אזורים‮ ‬פיסוליים‮. ‬בחלק‮ ‬התחתון‮ ‬הוא‮ ‬הבשורה‮, ‬מלאך‮ ‬מכונף‮ ‬אוחז


במוט‮, ‬סמל‮ ‬פאלי‮, ‬המלאך‮ ‬גבריאל‮, ‬מבשר‮ ‬למריה‮ ‬את‮ ‬הבשורה‮ ‬ומריה‮ ‬בתחילה‮ ‬בצניעות‮ ‬של‮ ‬אי‮ ‬רצון


לקחת‮ ‬את‮ ‬השליחות‮. ‬הדמויות‮ ‬ארוכות‮ ‬וטיפול‮ ‬אבסטרקטי‮ ‬בבדים‮ ‬וראשים‮ ‬בולטים‮. ‬ממקם‮ ‬כל‮ ‬ראש


בשפיץ‮ ‬של‮ ‬הקשתות‮ ‬העגולות‮. ‬יוצר‮ ‬את‮ ‬המתח‮ ‬שמוביל‮ ‬בתורו‮ ‬לאקסטזה‮. ‬ליד‮ ‬מריה‮ ‬המקבלת‮ ‬את


הבשורה‮, ‬יש‮ ‬את‮ ‬סצינת‮ ‬הביקור‮, ‬מריה‮ ‬ואלישבע‮. ‬בטרם‮ ‬ישו‮ ‬נולד‮, ‬אלישבע‮ ‬מכירה‮ ‬כי‮ ‬מדובר‮ ‬בבן


האלוהים‮ ‬בבטנה‮ ‬של‮ ‬מריה‮.‬

קירות‮ ‬האכסדרה


ימין

משל‮ ‬העשיר‮. ‬הבעיה‮ ‬הולכת‮ ‬ומחריפה‮. ‬למטה‮ ‬כמו‮ ‬שתי‮ ‬ההדגמות‮ ‬של‮ ‬גילוי‮ ‬האלוהות‮ ‬אצל


מריה‮ ‬ובתשבע‮, ‬יש‮ ‬שניים‮ ‬מהחטאים‮ ‬הקרדינליים‮. ‬תאוות‮ ‬הבצע‮ ‬ותאוות‮ ‬הבשר‮, ‬עומדים‮ ‬למטה‮.‬


העבודות‮ ‬פגועות‮ ‬כי‮ ‬את‮ ‬דימויי‮ ‬הדמונים‮ ‬ממש‮ ‬היכו‮. ‬פה‮ ‬הקריאה‮ ‬היא‮ ‬לא‮ ‬בסדר‮ ‬כלשהו‮, ‬זה‮ ‬לא‮ ‬משנה‮.‬


הלוקסוריה‮ )‬תאוות‮ ‬הבשרים‮ ‬וחיי‮ ‬התענוגות‮(. ‬מוצגת‮ ‬בדמות‮ ‬שלד‮ ‬של‮ ‬אישה‮, ‬שחוקה‮ ‬לחלוטין‮. ‬את


השדיים‮ ‬הנפולים‮ ‬שקצת‮ ‬מגיחים‮, ‬מכישים‮ ‬שני‮ ‬נכשים‮ ‬והנחשים‮ ‬עולי‮ ‬םוכורכים‮ ‬סביב‮ ‬זרועותיה‮ ‬ונחש


נוסף‮ ‬עול‮ ‬הבין‮ ‬רגליה‮ ‬ומכיש‮ ‬אותה‮ ‬למוות‮ ‬בוגינה‮, ‬דימוי‮ ‬סדיסטי‮. ‬נענשת‮ ‬למוות‮ ‬במקומות‮ ‬חטאה‮,‬


תאוות‮ ‬הבשרים‮, ‬לכל‮ ‬הדרה‮ ‬הפיזי‮, ‬הדבר‮ ‬היחיד‮ ‬שנשאר‮ ‬לגוםה‮ ‬המרקיבה‮ ‬זה‮ ‬שער‮ ‬פזור‮ ‬על‮ ‬פני


גולגולת‮. ‬מוביל‮ ‬אותה‮ ‬לעינויה‮ ‬שטן‮ ‬עם‮ ‬בטן‮ ‬נפוחה‮, ‬פה‮ ‬עצום‮ ‬שצועק‮ ‬ועיניים‮ ‬מגולפות‮ ‬לעומק‮, ‬נראה


כמו‮ ‬הסאטיר‮ ‬הקלאסי‮. ‬הסאטיר‮ ‬הופך‮ ‬לשטן‮ ‬ומוביל‮ ‬אותה‮, ‬בגלל‮ ‬החשק‮ ‬המיני‮ ‬לגהנום‮. ‬הלקוסוריה‮ ‬היא


עצמה‮ ‬פראפרזה‮ ‬לטרה‮ ‬אמא‮ ‬אדמה‮, ‬שנתנה‮ ‬מעצמה‮ ‬לחיות‮ ‬האדמה‮. ‬האמנות‮ ‬יוצרת‮ ‬דמוניזציה‮ ‬של


העולם‮ ‬הקלאסי‮, ‬זו‮ ‬ההתמודדות‮ ‬של‮ ‬ימה‮"‬ב‮ ‬איתה‮. ‬הנצרות‮ ‬בולעת‮ ‬מוטיבים‮.‬


הלוקסוריה‮ ‬יושבת‮ ‬מול‮ ‬הבשורה‮ ‬והביקור‮. ‬אם‮ ‬אני‮ ‬צופה‮ ‬שעומד‮ ‬באמצע‮ ‬אני‮ ‬חייב‮ ‬להסתכל‮ ‬ולהשוות‮.‬


אז‮ ‬מה‮ ‬בין‮ ‬שתי‮ ‬הסצינות‮. ‬הבשורה‮ ‬זו‮ ‬הצניעות‮ ‬והבתולין‮, ‬גם‮ ‬הביקור‮, ‬מול‮ ‬זה‮ ‬החשק‮ ‬המיני

קיר‮ ‬שמאל‮.‬

אחת‮ ‬מהכנסיות‮ ‬על‮ ‬דרכי‮ ‬עולי‮ ‬הרגל


מבזליי‮. ‬האגדה‮ ‬המקומית‮ ‬מספרת‮ ‬בבורגונדיה‮, ‬כי‮ ‬בערוב‮ ‬ימיה‮ ‬מריה‮ ‬מגדלנה‮ ‬ואחיה‮ ‬לזרוס‮ ‬הפליגו


מארץ‮ ‬הקודש‮ ‬לבורגונדיה‮, ‬משם‮ ‬מריה‮ ‬המשיכה‮ ‬למדבריות‮ ‬ה‮"‬בום‮" ‬בצרפת‮ ‬ובסוף‮ ‬מתו‮. ‬העצמות‮ ‬של


לזרוס‮ ‬הגיעו‮ ‬לפה‮ ‬והעצמות‮ ‬של‮ ‬מריה‮ ‬מגדלנה‮ ‬מפוזרות‮ ‬ב‮ ‬3‮ ‬כנסיות‮ ‬שונות‮ ‬במלואן‮.‬


 


הבדל‮ ‬בין‮ ‬המגדלים‮, ‬של‮ ‬גודל‮ ‬ופיתוח‮. ‬הקטנים‮ ‬הם‮ ‬רומנסקים‮ ‬והגדול‮ ‬הוא‮ ‬גותי‮. ‬משתמשים


בקימרון‮ ‬מחודד‮ ‬אבל‮ ‬עושים‮ ‬לו‮ ‬רצף‮ ‬כאילו‮ ‬היה‮ ‬קימרון‮ ‬חבית‮, ‬שאטנז‮ ‬צורות‮ ‬שלא‮ ‬מתאימות‮ ‬אחת


לשנייה‮. ‬הקשת‮ ‬המעבירה‮ ‬את‮ ‬המשקל‮ ‬בין‮ ‬שני‮ ‬צדדי‮ ‬הכנסייה‮ ‬נקראת‮ ‬קשת‮ ‬חוגרת‮. ‬בצדדים‮ ‬גלריה


עם‮ ‬קשתות‮ ‬קטנות‮ ‬ומעליהן‮ ‬קומת‮ ‬תאורה‮. ‬יש‮ ‬שימוש‮ ‬בעמודים‮ ‬מחורצים‮ ‬שלא‮ ‬נראו‮ ‬מאז‮ ‬הקלאסיקה‮.‬


אחד‮ ‬משערי‮ ‬העיר‮ ‬ששרדו‮. ‬שערי‮ ‬העיר‮ ‬הרומית‮ ‬היו‮ ‬בנויות‮ ‬מאותם‮ ‬עקרונות‮ ‬עם‮ ‬כותרות‮ ‬פסיאודו‮-‬


קורינתיות‮. ‬באוטן‮, ‬עוסקים‮ ‬בכנסייה‮ ‬שצומחת‮ ‬בתוך‮ ‬העיר‮ ‬הרומית‮ ‬מתוך‮ ‬דיאלוג‮ ‬של‮ ‬תחייה‮ ‬קלאסית


באופן‮ ‬כל‮ ‬כך‮ ‬בולט‮.‬


 

כנסיית‮ ‬סט‮.‬לזר

היסטוריונית‮ ‬שהגיע‮ ‬למסקנה‮ ‬ומצביעה‮ ‬כי‮ ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬9‮ ‬כל‮ ‬האדמה‮ ‬עליה‮ ‬עומדת‮ ‬אוטן‮ -‬


הייתה‮ ‬שייכת‮ ‬לאציל‮ ‬בשם‮ ‬גיזלברטוס‮ ‬והוא‮ ‬מצידו‮, ‬העניק‮ ‬במתנה‮ ‬את‮ ‬האדמה‮ ‬לכנסייה‮. ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬04


לאור‮ ‬המהפכה‮ ‬הגרגוריאנית‮ ‬והמהפכה‮ ‬הקלקוניאנית‮ ‬ולאור‮ ‬המתחים‮ ‬בין‮ ‬הנזירים‮ ‬לאצולה‮ ‬בבורגונדיה


על‮ ‬שליטה‮ ‬בטריטוריה‮, ‬הכנסייה‮ ‬אומרת‮ ‬לא‮ ‬לשכוח‮ ‬כי‮ ‬אבי‮ ‬האצילים‮ ‬הוא‮ ‬זה‮ ‬שנתן‮ ‬לכנסייה‮ ‬את


האדמות‮.‬

לינדה‮ ‬זיידל‮.‬

קראציו‮ ‬יצירה‮ ‬של‮ ‬יש‮ ‬מאין‮, ‬אופרציו‮ ‬הפעלה‮ - -‬


מתוך‮ ‬פוטנציאל‮ ‬שטמון‮ ‬בו‮, ‬כמו‮ ‬ניצן‮ ‬שפורח‮ ‬ואלוהים‮ ‬נתן‮ ‬לו‮ ‬את‮ ‬זה‮. ‬ולבסוף‮ ‬פבריקאציו‮ ‬כוח‮ ‬הבריאה‮ -‬


של‮ ‬האדם‮, ‬שלא‮ ‬יכול‮ ‬ליצור‮ ‬מעצמו‮ ‬או‮ ‬להפעיל‮ ‬אלא‮ ‬רק‮ ‬לפברק‮ ‬ולכן‮ ‬הוא‮ ‬גם‮ ‬משקר‮, ‬לכן‮ ‬מלאכת‮ ‬האדם


היא‮ ‬נמוכה‮.‬


מהי‮ ‬פבריקציו‮ ‬אמנותי‮? ‬כוח‮ ‬היצירה‮ ‬הוא‮ ‬לא‮ ‬של‮ ‬האמן‮ ‬אלא‮ ‬אלוהים‮ ‬השאיל‮ ‬לו‮ ‬אותו‮. ‬עומד‮ ‬פה‮ ‬בעצם


הבדלה‮ ‬בדמות‮ ‬האמן‮ ‬בין‮ ‬היוצר‮ ‬לבין‮ ‬יוצר‮ ‬הקונספט‮. ‬לאמן‮ ‬רעיון‮ ‬כלשהו‮ ‬ובימה‮"‬ב‮ ‬יש‮ ‬שאלה‮ ‬האם‮ ‬האמן


המדיאבלי‮ ‬הוא‮ ‬כמו‮ ‬האמן‮ ‬המודרני‮ ‬שיוצר‮ ‬גם‮ ‬את‮ ‬הקונספט‮? ‬הפטרון‮ ‬הדתי‮ ‬1חילוני‮ ‬אומר‮ ‬לא‮. ‬גם‮ ‬אם


נקבל‮ ‬את‮ ‬ההפרדה‮ ‬של‮ ‬פטרון‮ ‬כקובע‮ ‬הקונספט‮ ‬והאמן‮ ‬כמבצע‮, ‬איך‮ ‬הפטרון‮ ‬יכול‮ ‬לוודא‮ ‬שהוויז‮'‬ן‮ ‬שלו


מבוצע‮ ‬על‮ ‬ידי‮ ‬האמן‮? ‬בעיה‮ ‬בלתי‮ ‬פתירה‮.‬


שער‮ ‬צפוני‮. ‬השער‮ ‬עצמו‮ ‬לא‮ ‬שרד‮, ‬אלא‮ ‬רק‮ ‬פרגמנטים‮. ‬נלמד‮ ‬אחד‮ ‬מאוד‮ ‬ביזארי‮ ‬שילמד‮ ‬אותנו‮ ‬דבר


אחד‮ ‬על‮ ‬עולי‮ ‬רגל‮. ‬חווה‮, ‬בדר‮"‬כ‮ ‬מתוארת‮ ‬עומדת‮ ‬וקוטפת‮ ‬את‮ ‬הפרי

מהי‮ ‬היצירה‮ ‬בימה‮"‬ב‮?‬

קראו‮ ‬ליציאה‮ ‬של‮ ‬מסע‮ ‬הצלב‮ ‬השני‮, ‬מסע‮ ‬הצלב‮ ‬הראשון


היה‮ ‬אמור‮ ‬לצאת‮ ‬מפה‮, ‬אך‮ ‬הכנסייה‮ ‬לא‮ ‬הייתה‮ ‬גמורה‮. ‬המסע‮ ‬נגמר‮ ‬בירושלים‮. ‬יוצאים‮ ‬מווזה


לירושלים‮, ‬חזית‮ ‬הכנסייה‮ ‬עברה‮ ‬הרס‮ ‬במהפכה‮ ‬הצרפתית‮. ‬בחזית‮ ‬שלה‮ ‬היה‮ ‬את‮ ‬יום‮ ‬הדין‮ ‬האחרון‮ ‬ומה


שיש‮ ‬היום‮ ‬זה‮ ‬שחזור‮. ‬לכנסייה‮ ‬יש‮ ‬נרטקס‮ ‬עצום‮ ‬והיה‮ ‬בו‮ ‬טקס‮, ‬נייב‮, ‬ספינות‮ ‬צדדיות‮, ‬אפסיס‮,‬


אמבולטוריום‮, ‬קפלות‮ ‬לא‮ ‬עצמאיות‮. ‬חוץ‮ ‬מהחזית‮ ‬הכל‮ ‬שרד‮. ‬בפנים‮ ‬הכל‮ ‬אורגינלי

כנסיית‮ ‬לה‮ ‬מדלן‮, ‬ווזלי‮, ‬בורגונדיה‮.‬

בורגונדיה‮ ‬היא‮ ‬אחת‮ ‬אסכולות‮ ‬הפיסול‮ ‬הגדולות‮ ‬ביותר‮ ‬של


הרומנסק‮. ‬מבחינת‮ ‬התכנים‮ ‬היא‮ ‬הפיסול‮ ‬שנחשב‮ ‬המתוחכם‮ ‬והמורכב‮ ‬ביותר‮, ‬סגנונית‮ ‬ותאולוגית‮.‬


בנרטקס‮ ‬יש‮ ‬שלושה‮ ‬שערים‮ ‬ואנחנו‮ ‬נתמקד‮ ‬רק‮ ‬בראשי‮ ‬ביניהם‮. ‬מציג‮ ‬מספר‮ ‬נושאים‮ ‬שעמדו‮ ‬לדיון‮ ‬אצל


הרבה‮ ‬מאוד‮ ‬חוקרים‮. ‬נושא‮ ‬השער‮ ‬משלב‮ ‬בין‮ ‬יום‮ ‬הדין‮ ‬האחרון‮, ‬ניסוח‮ ‬מאוד‮ ‬כללי‮ ‬ואבסטרקטי‮ ‬שלו‮,‬


לבין‮ ‬הפנטקוסט‮ ‬שבו‮ ‬רוח‮ ‬הקודש‮ ‬ירדה‮ ‬על‮ ‬תלמידיו‮ ‬של‮ ‬ישו‮ ‬ונתנה‮ ‬להם‮ ‬את‮ ‬השליחות‮ ‬להפיץ‮ ‬א


הבשורה‮ ‬לכל‮ ‬העמים‮.‬

כנסיית‮ ‬לה‮ ‬מדלן‮, ‬וזליי‮, ‬בורגונדיה2

אחת‮ ‬מאסכולות‮ ‬הפיסול‮ ‬הגדולה‮ ‬של‮ ‬הרומנסק‮, ‬נחשבת‮ ‬המתוחכמת‮ ‬והמורכבת‮ ‬–


ביותר‮, ‬סגנונית‮ ‬ותאולוגית‮.‬

אסכולת‮ ‬בורגונדיה

מסדר‮ ‬קלוני‮ ‬עומד‮ ‬רק‮ ‬תחת‮ ‬האפיפיור‮ ‬והוא‮ ‬אחראי‮ ‬על


דרך‮ ‬עולי‮ ‬הרגל‮. ‬ומצד‮ ‬שני‮ ‬ברנרד‮ ‬מקלרוו‮, ‬הוא‮ ‬ראש‮ ‬מסדר‮ ‬העניים‮, ‬הסיצטריאני‮ "‬כל‮ ‬הדרוש‮ ‬הוא‮ ‬לב


רגיש‮ ‬ונפש‮ ‬חפצה‮". ‬מדבר‮ ‬נגד‮ ‬השימוש‮ ‬בדימויים‮ ‬ומכיר‮ ‬באופן‮ ‬מובלע‮ ‬ביופי‮ ‬שקיים‮ ‬בעיוות‮. ‬מצד‮ ‬אחד


אומר‮ ‬כי‮ ‬לא‮ ‬מבין‮ ‬את‮ ‬משמעות‮ ‬הדימויים‮, ‬מצד‮ ‬שני‮ ‬מעיד‮ ‬לנו‮ ‬על‮ ‬כך‮ ‬שכבר‮ ‬בימה‮"‬ב‮ ‬הדימויים‮ ‬הללו


עוררו‮ ‬גם‮ ‬עונג‮ ‬אסתטי‮, ‬היפה‮ ‬אמור‮ ‬להיות‮ ‬הדתי‮ ‬בימה‮"‬ב‮ ‬ואילו‮ ‬ברנרד‮ ‬מקלרוו‮ ‬נותן‮ ‬הצצה‮ ‬לאופן‮ ‬בו‮ ‬הם


נחוו‮.‬

ברנרד‮ ‬מקלרוו‮, ‬ראש‮ ‬המסדר‮ ‬הסיצטריאני‮.‬

הטימפונום‮ ‬מחולק‮ ‬ל‮ ‬3‮ ‬רגיסטרים‮. ‬יש‮ ‬לו‮ ‬ציר‮ ‬אבסטקטי‮ ‬אנכי‮ ‬עליו‮ ‬מסודרות‮ ‬האידאות‮ ‬של‮ ‬השער‮. ‬הכל


מלווה‮ ‬בטקסטים‮, ‬בקורות‮ ‬המפרידות‮, ‬על‮ ‬המנדורלות‮ ‬והצלב‮. ‬מי‮ ‬יכול‮ ‬היה‮ ‬לקרוא‮? ‬האם‮ ‬קהל‮ ‬אחד


שקורא‮ ‬באותיות‮ ‬והשני‮ ‬באימג‮'‬ים‮? ‬האם‮ ‬מישהו‮ ‬הקריא‮ ‬להם‮, ‬לנזירים‮, ‬לפני‮ ‬שהם‮ ‬נכנסו‮? ‬האם‮ ‬המילה


נוכחת‮ ‬כמילה‮ ‬קדושה‮? ‬האם‮ ‬הטקסטים‮ ‬נתפסו‮ ‬כאימג‮'‬ים‮?‬


המלאכים‮ ‬שמביאים‮ ‬את‮ ‬סמלי‮ ‬ההשפלה‮ ‬של‮ ‬ישו‮, ‬שהם‮ ‬גם‮ ‬סמלי‮ ‬הניצחון‮ ‬של‮ ‬ישו‮, ‬כי‮ ‬אלמלא‮ ‬נצלב‮ ‬לא


יכל‮ ‬היה‮ ‬לנצח‮ ‬את‮ ‬המוות‮. ‬התפילה‮ ‬של‮ ‬ספר‮ ‬הניסים‮ ‬היא‮ ‬מה‮ ‬שמתואר‮ ‬בטימפנום‮, ‬נראה‮ ‬איך‮ ‬פידס


עוזרת‮ ‬לעבור‮ ‬מהגהנום‮ ‬לגן‮ ‬העדן‮. ‬כל‮ ‬הפיסול‮ ‬היה‮ ‬צבוע‮ ‬לחלוטין‮ ‬במקור‮.‬


על‮ ‬הצלב‮ ‬כתוב‮ ‬שמש‮, ‬רומח‮, ‬מסמרים‮, ‬ירח‮. ‬למה‮ ‬שמש‮ ‬וירח‮? ‬קוסמולוגי‮, ‬יום‮ ‬הדין‮ ‬האחרון‮, ‬הזמן‮ ‬חדל


מלנוע‮. ‬מצד‮ ‬שני‮, ‬יש‮ ‬טיעון‮ ‬כי‮ ‬השמש‮ ‬היא‮ ‬כנצרות‮ ‬והירח‮ ‬כיהדות‮, ‬כי‮ ‬כמו‮ ‬שלא‮ ‬ניתן‮ ‬לראות‮ ‬את‮ ‬הירח


בלי‮ ‬שהשמש‮ ‬תאיר‮ ‬אותו‮, ‬לא‮ ‬ניתן‮ ‬להבין‮ ‬את‮ ‬היהדות‮ ‬בלי‮ ‬שהנצרות‮ ‬תסביר‮ ‬אותה‮.‬


‮"‬סימן‮ ‬זה‮ ‬של‮ ‬הצלב‮ ‬יופיע‮ ‬בשמיים‮ ‬כאשר‮", ‬כתב‮ ‬חסר‮ ‬והשמיטו‮ ‬אותיות‮. ‬מצד‮ ‬אחד‮ ‬טקסטים‮ ‬מצוטטים


ישירות‮ ‬ומצד‮ ‬שני‮ ‬טקסטים‮ ‬של‮ ‬מזמורים‮ ‬המצוטטים‮ ‬בכתיב‮ ‬חסר‮ ‬כי‮ ‬כנראה‮ ‬הקהל‮ ‬היה‮ ‬צריך‮ ‬להשלים


את‮ ‬החסר‮ ‬במזמור‮.‬


המלאכים‮ ‬תוקעים‮ ‬בשופרות‮ ‬לתחית‮ ‬המתים‮. ‬מתחת‮ ‬לצלב‮, ‬ישו‮ ‬השופט‮, ‬יד‮ ‬למעלה‮ ‬ויד‮ ‬למטה‮, ‬ימין


למבורכים‮ ‬שמאל‮ ‬למקוללים‮, ‬המלאכים‮ ‬מחזיקים‮ ‬פמוטים‮. ‬הסגנון‮ ‬של‮ ‬דר‮' ‬צרפת‮ ‬הוא‮ ‬הרבה‮ ‬יותר


קלאסי‮, ‬חושני‮ ‬ופחות‮ ‬אבסטקרטי‮, ‬הגלימה‮ ‬נראית‮ ‬טבעית‮. ‬למטה‮ ‬הוא‮ ‬מאוד‮ ‬קונקרטי‮, ‬מלאכים


המחזיים‮ ‬פמוטים‮ ‬בני‮ ‬המאה‮ ‬ה‮ ‬04‮ ‬עם‮ ‬שעוות‮ ‬דבורים‮, ‬הצהרה‮ ‬על‮ ‬האושר‮ ‬של‮ ‬קונק‮, ‬כי‮ ‬בדר‮"‬כ‮ ‬האירו


עם‮ ‬שמן‮. ‬הבנה‮ ‬של‮ ‬יום‮ ‬הדין‮ ‬האחרון‮ ‬במונחים‮ ‬לוקאלים‮.‬


מתחת‮ ‬להכל‮, ‬מיכאל‮ ‬ולוציפר‮ ‬שולחים‮ ‬את‮ ‬הנשמות‮. ‬ואז‮ ‬קיר‮ ‬כהפרדה‮ ‬טוטאלית‮. ‬כל‮ ‬הציר‮ ‬האידאוגרפי


הוא‮ ‬שקילת‮ ‬הנשמות‮. ‬יום‮ ‬הדין‮ ‬האחרון‮ ‬הוא‮ ‬מצב‮ ‬סופי‮, ‬או‮ ‬גהנום‮ ‬נצח‮ ‬או‮ ‬גן‮ ‬עדן‮ ‬לנצח‮.‬

שער‮ ‬הכנסיה‮, ‬ניסוח‮ ‬מלא‮ ‬ביותר‮ ‬של‮ ‬יום‮ ‬הדין‮ ‬האחרון‮.‬

טונדל‮ ‬היה‮ ‬אביר‮ ‬שנהנה‮ ‬מהחיים‮ ‬הטובים‮, ‬יצא‮ ‬לצייד‮ ‬ובתום‮ ‬הציד‮ ‬מגישים‮ ‬ארוחה‮. ‬ברגע‮ ‬שהוא‮ ‬בוצע‮ ‬את


הלחם‮ ‬הוא‮ ‬מת‮ )‬סמל‮ ‬לגופו‮ ‬של‮ ‬ישו‮( ‬מיד‮ ‬דמונים‮ ‬מבעיתים‮ ‬מגיעים‮ ‬ונלחמים‮ ‬על‮ ‬נשמתו‮ ‬כדי‮ ‬לקחת‮ ‬אותה


לגיהנום‮. ‬מוציא‮ ‬אותו‮ ‬למסע‮ ‬בו‮ ‬הוא‮ ‬רואה‮ ‬את‮ ‬כל‮ ‬החוטאים‮ ‬מתענים‮. ‬המלאך‮ ‬טוען‮ ‬שזה‮ ‬רק‮ ‬הפרוגטוריום‮,‬


עכשיו‮ ‬יראה‮ ‬לנשמת‮ ‬טונדל‮ ‬את‮ ‬הגיהנום‮.‬


המעמד‮ ‬העירוני‮ ‬אשר‮ ‬קונה‮ ‬את‮ ‬זכותו‮ ‬בעולם‮ ‬במסחר‮ ‬ובממון‮, ‬לא‮ ‬נכנס‮ ‬לסכמה‮ ‬הפיאודלית‮. ‬המעמדות‮ -‬


האחרים‮ ‬נחשבו‮ ‬כאלה‮ ‬שניתנו‮ ‬מהאלוהים‮. ‬המעמד‮ ‬העירוני‮ ‬יוצר‮ ‬בעייה‮ ‬תיאולוגית‮ ‬וחברתית‮. ‬מעמד


שמקבל‮ ‬את‮ ‬הונו‮ ‬לא‮ ‬בזכות‮ ‬דם‮ ‬אלא‮ ‬בזכות‮ ‬הצלחה‮ ‬ארצית‮. ‬הפרוגטוריום‮ ‬מקום‮ ‬שהומצא‮ ‬עבור‮ ‬בני‮ ‬‮-‬


המעמד‮ ‬העירוני‮, ‬מקום‮ ‬למרק‮ ‬את‮ ‬חטאיהם‮.‬


אחרי‮ ‬הגיהנום‮ ‬מתחילים‮ ‬לעלות‮ ‬לאיזורים‮ ‬שונים‮. ‬בכל‮ ‬אזור‮ ‬יש‮ ‬יותר‮ ‬אור‮ ‬כעדות‮ ‬לפחות‮ ‬חטאים‮ ‬של


התושבים‮ ‬שלו‮. ‬בסוף‮ ‬הוא‮ ‬רואה‮ ‬את‮ ‬האור‮ ‬האלוהי‮, ‬וברגע‮ ‬שהוא‮ ‬רק‮ ‬מציץ‮ ‬לכיוון‮ ‬האור‮ ‬האלוהי‮ ‬המלאך‮ ‬הוא


מתעורר‮.‬

ספרות‮ ‬החיזיון

המונח‮ ‬גוטיקה‮ ‬נתבע‮ ‬בסוף‮ ‬המאה‮ ‬ה‮ ‬01‮ ‬ומתייחס‮ ‬לתופעה‮ ‬האומנותית‮ ‬שצומחת‮ ‬החל‮ ‬מאמצע‮ ‬המאה‮ ‬ה‮ ‬01


ותוך‮ ‬המאה‮ ‬ה‮ ‬01‮ ‬בארצות‮ ‬שמצפון‮ ‬לאלפים‮, ‬באופן‮ ‬גס‮. ‬והיא‮ ‬מתייחסת‮ ‬קודם‮ ‬כל‮ ‬לתופעה‮ ‬אדריכלית‮, ‬של


כנסיות‮ ‬בהן‮ ‬כל‮ ‬ההמצאות‮ ‬של‮ ‬הרומנסק‮ ‬הוכנסו‮ ‬לשיטה‮ ‬אדריכלית‮ ‬אחת‮.‬

גותיקה

בניגוד‮ ‬לקלאסית‮ ‬מרוקנת‮ ‬את‮ ‬הקיר‮, ‬ומעמידה‮ ‬את‮ ‬כל‮ ‬כובד‮ ‬המבנה‮ ‬על‮ ‬עמודים‮.‬


לכן‮ ‬כמו‮ ‬בגורדי‮ ‬שחקים‮ ‬עד‮ ‬היום‮, ‬ניתן‮ ‬לפתוח‮ ‬את‮ ‬כל‮ ‬הקיר‮ ‬בחלונות‮.‬


‭ ‬גודל‮. ‬מבחינת‮ ‬וזארי‮ ‬הגודל‮ ‬של‮ ‬הקתדרלות‮ ‬הגותיות‮ ‬עושה‮ ‬דה‮ ‬הומניזציה‮ ‬לאדם‮. ‬אנשי‮ ‬ימי


הבניים‮ ‬פרשו‮ ‬אחרת‮ ‬לא‮ ‬מבנים‮ ‬שמגמדים‮ ‬את‮ ‬האדם‮, ‬אלא‮ ‬מבנים‮ ‬שעוזרים‮ ‬לאדם‮ ‬להתעלות‮ -‬


ולהגיע‮ ‬לאלוהים‮.‬


אב‮ ‬המנזר‮ ‬סוז‮'‬ר‮ ‬מניח‮ ‬את‮ ‬היסודות‮ ‬לקתדרלה‮ ‬הגותית‮ ‬הראשונה‮ )‬סנט‮ ‬דניס‮(. ‬מתועדות‮ ‬המחשבות‮ ‬שלו


והאופן‮ ‬בו‮ ‬הוא‮ ‬מבין‮ ‬את‮ ‬המבנה‮ ‬באופן‮ ‬מטאפורי‮. ‬לא‮ ‬מופיעה‮ ‬בכתביו‮ ‬המילה‮ ‬גותיקה‮. ‬גותיקה‮ ‬כינוי‮ ‬גנאי


אשר‮ ‬ניתן‮ ‬לסגנון‮ ‬ע‮"‬י‮ ‬חוקרים‮ ‬קלאסיציסטים‮.‬

האדריכלות‮ ‬הגותית

המלך‮ ‬העני‮ ‬ביותר‮ ‬בצרפת‮. ‬כיוון‮ ‬שאין‮ ‬לו‮ ‬נכסים‮ ‬גדולים‮ ‬הוא‮ ‬מלך‮ ‬ללא‮ ‬כוח‮. ‬הוא‮ ‬לא‮ ‬זוכה‮ ‬לתמיכה‮ ‬נרחבת


של‮ ‬אצילי‮ ‬צרפת‮.‬


‭ ֿֿ

לואי‮ ‬השישי

רובע‮ ‬הקתדרלה‮ ‬רובע‮ ‬הבישוף‮ ‬נמצא‮ ‬בשולי‮ ‬העיר‮. ‬רובע‮ ‬האצולה‮, ‬רובע‮ ‬המסחר‮, -‬


כנסיות‮ ‬קהילתיות‮. ‬הגורם‮ ‬המכריע‮ ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬01‮ ‬הוא‮ ‬עליית‮ ‬הערים‮ ‬והתפתחות‮ ‬השווקים‮ ‬החופשיים‮. ‬מתן


פרוויליגות‮ ‬לבעלי‮ ‬המלאכה‮.[‬


הגותיקה‮ ‬מתחילה‮ ‬כסגנון‮ ‬הפטרון‮ ‬הגדול‮ ‬ביותר‮ ‬שלו‮ ‬היא‮ ‬הכנסייה‮, ‬אך‮ ‬הפטרונות‮ ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬51‮ ‬תעבור


למרכז‮ ‬הכוח‮ ‬האזרחי‮ ‬ותקבל‮ ‬פטרונות‮ ‬עירונית‮.‬

העיר‮ ‬הגותית

אורגניזם‮ ‬עצום‮ ‬היורש‮ ‬את‮ ‬התפקיד‮ ‬של‮ ‬מספר‮ ‬מבנים‮ ‬דתיים‮ ‬שקדמו‮ ‬לו‮. ‬היא‮ ‬הכנסיה‮ ‬לתוכה‮:‬


‭ ‬כנסייה


‭ ‬בית‮ ‬טבילה


‭ ‬מגדלי‮ ‬פעמונים‮ )‬באיטליה‮ ‬יש‮ ‬עדיין‮ ‬מגדלי‮ ‬פעמונים‮ ‬לחוד‮(‬


‭ ‬כנסיות‮ ‬ייחודיות‮ )‬נשים‮, ‬שתקנים‮(‬


‭ ‬ארמון‮ ‬בישוף


‭ ‬חצר‮ ‬מנזר

הקתדרלה‮ ‬הגותית

גותיקה‮, ‬ארגון‮ ‬מחדש‮ ‬פורמלי‮ ‬ואסתטי‮ ‬של‮ ‬כל‮ ‬הרומנסק‮. ‬הכנסיות


האלה‮ ‬נוטות‮ ‬לגובה‮, ‬אדריכלות‮ ‬של‮ ‬עמודים‮, ‬מי‮ ‬שנושאת‮ ‬את‮ ‬משקל‮ ‬התקרה‮ ‬היא‮ ‬עמודים‮ ‬ולא‮ ‬קירות‮.‬


שימוש‮ ‬שיטצי‮ ‬בתומכות‮ ‬מעופפות‮, ‬אדריכלות‮ ‬אור‮ ‬הויטראז‮' ‬מקבל‮ ‬מקום‮ ‬מרכזי‮ ‬בעיטור‮ ‬של‮ ‬הקתדרלה


הגותית‮. ‬במקום‮ ‬הכותרות‮ ‬הדמיוניות‮ ‬העצומות‮ ‬של‮ ‬הרומנסק‮ ‬יהיו‮ ‬לנו‮ ‬כותרות‮ ‬קטנות‮ ‬וצמחיות‮ ‬בלבד‮.‬


לצד‮ ‬המזרחי‮ ‬בגותיקה‮ ‬קוראים‮ "‬כתר‮ ‬אור‮" ‬כי‮ ‬כל‮ ‬כולו‮ ‬הופך‮ ‬להיות‮ ‬מקור‮ ‬אור‮ ‬אדיר‮ ‬לכנסיה‮. ‬הגותיקה


טוטאלית‮, ‬אין‮ ‬אוטונומיה‮ ‬לכל‮ ‬חלק‮ ‬כמו‮ ‬ברומנסק‮. ‬כל‮ ‬קפלה‮, ‬קיומה‮ ‬תלוי‮ ‬בקפלה‮ ‬אחרת‮. ‬כל‮ ‬עמוד


באותה‮ ‬שיטה‮, ‬כל‮ ‬כותרת‮ ‬באותה‮ ‬שיטה‮. ‬נטייה‮ ‬לפרופורציות‮ ‬יותר‮ ‬מרכזיות‮ ‬ופחות‮ ‬אורכיות‮.‬

גותיקה‮ ‬מוקדמת‮ ‬‮-‬

כל‮ ‬היסודות‮ ‬המבניים‮ ‬והפילוסופים‮ ‬של‮ ‬הגותיקה‮ ‬הגיעו‮ ‬לשיאם‮. ‬יח‮'‬


קוהרנטית‮ ‬אמנותית

הגותיקה‮ ‬בשיאה‮,‬

נשרפה‮ ‬באזור‮ ‬0021‮ ‬ואז‮ ‬בנו‮ ‬פסדה‮ ‬חדשה‮ ‬בסגנון‮ ‬גותיקה‮ ‬מוקדמת‮.‬


הפסדה‮ ‬המערבית‮, ‬1120‮-‬1111‮ ‬‮. ‬ישנה‮ ‬שרפה‮ ‬שניה‮ ‬ב‮ ‬0011‮ ‬ונשרף‮ ‬כל‮ ‬החלק‮ ‬האחורי‮ ‬של‮ ‬הפסדה‮.‬


החלק‮ ‬של‮ ‬הקותיקה‮ ‬המוקדמת‮ ‬שרד‮, ‬וכל‮ ‬גוף‮ ‬הכנסיה‮ ‬הוא‮ ‬הגותיקה‮ ‬בשיאה‮. ‬מבנה‮ ‬הכנסיה‮, ‬1112‮-‬


1425‮ . ‬אבסיס‮ ‬ומערך‮ ‬קשתות‮ ‬תומכות‮ ‬שמעבירות‮ ‬את‮ ‬הלחץ‮ ‬החוצה‮. ‬קפלה‮ ‬נובעת‮ ‬מקפלה‮. ‬וגם‮ ‬כאן


ניתן‮ ‬לוותר‮ ‬על‮ ‬31‮% ‬מהתומכות‮.‬

קתדרלת‮ ‬שרטר

החלק‮ ‬שנבנה‮ ‬בגותיקה‮ ‬בשיאה‮. ‬למה‮ ‬סוגריוס‮ ‬נמנע‮ ‬מתיאור


אסתטי‮ ‬ומוביל‮ ‬אותנו‮ ‬בנסיון‮ ‬דתי‮? ‬דבר‮ ‬ראשון‮, ‬הוא‮ ‬הדיבור‮ ‬של‮ ‬סוגריוס‮ ‬על‮ ‬הכנסיה‮ ‬כ‮"‬ספלנדור


וריטאטיס‮" )‬הדר‮ ‬האמת‮ ‬האמת‮ ‬שקורנת‮(. ‬כלומר‮, ‬הקתדרלה‮ ‬אינה‮ ‬דימוי‮ ‬סתם‮ ‬או‮ ‬סמל‮, ‬היא‮ ‬מחויבת‮ ‬–


לאמת‮ ‬או‮ ‬היא‮ ‬האמת‮ ‬או‮ ‬התגלמות‮ ‬1התממשות‮ ‬האמת‮ ‬או‮, ‬יוחנן‮ ‬פרק‮ ‬א‮' ‬התממשות‮ ‬המילה‮. ‬מה‮ ‬זה‮ -‬


אומר‮ ‬הקטע‮ ‬האחרון‮? ‬מי‮ ‬שמביט‮ ‬בה‮ ‬שופט‮ ‬אותה‮ ‬כהשתקפות‮ ‬של‮ ‬האמת‮ ‬וכמציאות‮ ‬אולטימטיבית‮.‬


היא‮ ‬לא‮ ‬סתם‮ ‬דבר‮ ‬המייצג‮ ‬דבר‮ ‬אחר‮, ‬היא‮ ‬הדבר‮ ‬עצמו‮.‬


איך‮ ‬אוטו‮ ‬פון‮ ‬סימפסון‮ ‬ניתח‮ ‬את‮ ‬התאוריה‮ ‬של‮ ‬סוגריוס‮. ‬מאבחן‮ ‬שני‮ ‬אלמנטים‮: ‬האור‮ ‬והגאומטריה‮.‬

סט‮.‬דני‮, ‬מראה‮ ‬פנים‮,‬

האור‮ ‬הוא‮ ‬חומר‮. ‬מה‮ ‬היחס‮ ‬בין‮ ‬אור‮ ‬כחומר‮ ‬או‮ ‬אור‮ ‬באופן‮ ‬כללי‮ ‬והקיר‮? ‬ברומנסק‮ ‬יש‮ -‬


קיר‮ ‬מאוד‮ ‬חומרי‮ ‬וקיים‮ ‬ובתוכו‮ ‬יש‮ ‬חלונות‮ ‬שמטרתם‮ ‬להכניס‮ ‬אור‮. ‬לחלון‮ ‬שתי‮ ‬פונקציות‮: ‬אור


ואוויר‮. ‬אך‮ ‬החלון‮ ‬הגותי‮ ‬מתקיים‮ ‬ללא‮ ‬קיר‮, ‬זה‮ ‬לא‮ ‬רק‮ ‬חלון‮ ‬אלא‮ ‬גם‮ ‬קיר‮. ‬הקיר‮ ‬הוא‮ ‬קיר‮ ‬אור‮.‬


לא‮ ‬ניתן‮ ‬לפתוח‮ ‬חלון‮ ‬גותי‮. ‬הוא‮ ‬גם‮ ‬לא‮ ‬מכניס‮ ‬אור‮ ‬כי‮ ‬הקיר‮ ‬הגותי‮ ‬צבוע‮ ‬בצבעים‮ ‬כל‮ ‬כך‮ ‬עשירים


שהוא‮ ‬מעמעם‮ ‬את‮ ‬האור‮. ‬כלומר‮, ‬שתי‮ ‬הפונקציות‮ ‬של‮ ‬הקיר‮ ‬הגותי‮ ‬לא‮ ‬תקפות‮. ‬קיר‮ ‬שקוף‮. ‬כפי


שהורטיקליות‮ ‬של‮ ‬האדריכלות‮ ‬הגותית‮ ‬מכחישה‮ ‬את‮ ‬הגרביטציה‮, ‬כך‮ ‬גם‮ ‬האור‮ ‬מכחיש‮ ‬את


אופיו‮ ‬הבלתי‮ ‬חדיר‮ ‬של‮ ‬הקיר‮. ‬אדריכלות‮ ‬שיש‮ ‬לה‮ ‬יסוד‮ ‬החותר‮ ‬נגד‮ ‬החומריות‮ ‬הארצית‮. ‬מצד


שני‮, ‬הקיר‮ ‬הזה‮ ‬חוסם‮ ‬את‮ ‬האור‮ ‬שמגיע‮ ‬מבחוץ‮. ‬מתהפך‮, ‬הבלתי‮ ‬חדיר‮ ‬הופך‮ ‬לחדיר‮ ‬והאור


שאינו‮ ‬יכול‮ ‬לחדור‮, ‬חודר‮. ‬האור‮ ‬במחשבה‮ ‬המיסטית‮ ‬הוא‮ ‬בעצם‮ ‬חומר‮ ‬הבריאה‮ ‬משום‮ ‬שגם


שבימה‮"‬ב‮ ‬ידעו‮ ‬כי‮ ‬מהאור‮ ‬הלבן‮ ‬מתפצלים‮ ‬כל‮ ‬הצבעים‮. ‬ולכן‮ ‬כך‮ ‬כל‮ ‬העולם‮ ‬נברא‮ ‬מתוך‮ ‬האור‮.‬


החומר‮ ‬הקדמון‮ ‬הזה‮ ‬שהוא‮ ‬אולי‮ ‬אור‮, ‬איך‮ ‬מוגדר‮ ‬בנצרות‮? ‬מוגדר‮ ‬מתוך‮ ‬פוטנציאל‮ ‬להיות‮,‬


כלומר‮, ‬מתוך‮ ‬יכולת‮ ‬להיות‮ ‬משהו‮ ‬אחר‮. ‬לכן‮, ‬כל‮ ‬שיבור‮ ‬של‮ ‬אור‮ ‬לקשת‮ ‬צבעיו‮ ‬הוא‮ ‬בבחינת


חזרה‮ ‬של‮ ‬מעשה‮ ‬בראשית‮. ‬השיבור‮ ‬מחדש‮ ‬עושה‮ ‬שני‮ ‬דברים‮: ‬האור‮ ‬מממש‮ ‬את‮ ‬הפוטנציאל


שלו‮ ‬והופך‮ ‬מלא‮ ‬חומר‮ ‬לחומר‮, ‬הופך‮ ‬מאור‮ ‬לקיר‮ ‬והוא‮ ‬מסביר‮ ‬לנו‮ ‬את‮ ‬הבריאה‮ ‬האלוהית‮. ‬לכן‮,‬


הבנה‮ ‬של‮ ‬האור‮ ‬כעיקרון‮ ‬אקטיבי‮ ‬לפי‮ ‬סוגריוס‮, ‬היא‮ ‬הבנה‮ ‬של‮ ‬סוד‮ ‬האלוהים‮. ‬אם‮ ‬נדע‮ ‬לקרוא


את‮ ‬האור‮ ‬והגאומטריה‮, ‬נבין‮ ‬את‮ ‬אלוהים‮. ‬הקתדרלה‮ ‬הגותית‮ ‬היא‮ ‬התממשות‮ ‬ההבנה‮ ‬של


הסוד‮ ‬האלוהי‮. ‬העברת‮ ‬האדם‮ ‬מהגשמי‮ ‬לרוחני‮.‬

האור בגותיקה

אדריכלות‮ ‬שהיא‮ ‬טובה‮, ‬שיפוט‮ ‬מוסרי‮, ‬אדריכלות‮ ‬שהיא‮ ‬במובן‮ ‬ימה‮"‬ב‮ ‬מדעית‮ ‬–


חייבת‮ ‬להיות‮ ‬מבוססת‮ ‬על‮ ‬גאומטריה‮. ‬אגוסטינוס‮ ‬הקדוש‮, ‬מוזיקה‮ ‬וגאומטריה‮ ‬יש‮ ‬להם‮ ‬תפקיד


אנגוגי‮, ‬מובילים‮ ‬את‮ ‬החשיבה‮ ‬מעולם‮ ‬התופעות‮ ‬לעולם‮ ‬ההגות‮ ‬וההרהורים‮ )‬הקונמפלציה‮(,‬


היופי‮ ‬בא‮ ‬לידי‮ ‬ביטוי‮ ‬לפי‮ ‬יחסים‮ ‬מתמטים‮, ‬מבנה‮ ‬אינו‮ ‬יפה‮ ‬אם‮ ‬חוקיו‮ ‬המתמטים‮ ‬אינם‮ ‬גלוים


לצופה‮. ‬היופי‮ ‬אינו‮ ‬אינטואיטיבי‮ ‬והאמן‮ ‬אינו‮ ‬רשאי‮ ‬לבחור‮ ‬סט‮ ‬מסוים‮ ‬של‮ ‬פרופורציות‮ ‬אלא‮ ‬נעוץ


במציאות‮ ‬האלוהית‮ ‬והקשר‮ ‬בין‮ ‬האל‮ ‬לעולם‮, ‬הקשר‮ ‬לאדם‮ ‬הוא‮ ‬באמצעות‮ ‬מתמטיקה‮.‬


האדריכלות‮ ‬משקפת‮ ‬אמת‮ ‬מתמטית‮ ‬או‮ ‬רעיון‮ ‬מתמטי‮. ‬בסימבוליזם‮ ‬של‮ ‬ימה‮"‬ב‮ ‬לכל‮ ‬צורה‮ ‬יש


מציאות‮ ‬מטאפיזית‮ ‬אלוהית‮, ‬חושפת‮ ‬את‮ ‬האמת‮ ‬המתמטית‮ ‬לא‮ ‬כמבנה‮ ‬פונקציונלי‮ ‬אלא‮ ‬כאמת


מטאפיזית

גאומטריה גותיקה

משורטטת‮ ‬יותר‮, ‬שערים‮ ‬פחות‮ ‬עמוקים‮. ‬הרמוניה‮ ‬בין‮ ‬הנטיה‮ -‬


לגובה‮ ‬לנטיה‮ ‬האופקית‮. ‬גותיקה‮ ‬מוקדמת‮ ‬ארבעה‮ ‬אזורי‮ ‬קיר‮. ‬גותיקה‮ ‬בשיאה‮ ‬שלושה‮ ‬–‮ ‬–


אזורי‮ ‬קיר‮.‬

נוטר‮ ‬דאם‮, ‬פריז‮,‬

קתדרלת‮ ‬ההכתרה‮ ‬של‮ ‬מלכי‮ ‬צרפת‮ ‬בעיר‮ ‬רנס‮. ‬כאן


ישב‮ ‬הבישוף‮ ‬הכי‮ ‬חשוב‮ ‬של‮ ‬צרפת‮, ‬עשק‮ ‬כל‮ ‬כך‮ ‬את‮ ‬האוכלוסיה‮ ‬שהיא‮ ‬הגיעה‮ ‬למרד‮ ‬מזוין‮ ‬נגדו


ותוך‮ ‬2‮ ‬שנים‮ ‬כבשו‮ ‬אותה‮. ‬פסאדה‮ ‬פחות‮ ‬פיסולית‮ ‬ממה‮ ‬שראינו‮ ‬בקתדרלת‮ ‬לה‮. ‬3‮ ‬שערים‮ ‬ושתי


פסאודו‮ ‬שערים‮ ‬כנגד‮ ‬1‮ ‬ספינות‮ ‬שמצויות‮ ‬בפנים‮. ‬קשת‮ ‬מחודדת‮, ‬גמלון‮, ‬תומכות‮ ‬מפוצלות‮ ‬באותה


שיטה‮ ‬של‮ ‬קשת‮ ‬מחודדת‮ ‬וגמלון‮. ‬אותה‮ ‬שיטה‮ ‬שחוזרת‮ ‬על‮ ‬עצמה‮. ‬רוזטה‮, ‬גלריית‮ ‬םסלים‮ ‬של‮ ‬מלכי


הברית‮ ‬הישנה‮. ‬הנישות‮ ‬נפתחות‮ ‬לנישה‮ ‬אחת‮ ‬גדולה‮ ‬ופוצלו‮ ‬להרבה‮ ‬מאוד‮ ‬עמודונים‮. ‬האחדה‮ ‬של


כל‮ ‬האלמנטים‮, ‬הכל‮ ‬מערכת‮ ‬אסתטית‮ ‬ומבנית‮ ‬אחת‮.‬

הקתדרלה‮ ‬של‮ ‬רנס

קיבלה‮ ‬את‮ ‬שמה‮ ‬בזכות‮ ‬אסתטיקה‮ ‬ולא‮ ‬בגלל‮ ‬הבנייה‮. ‬לאחר‮ ‬כל‮ ‬ההמצאות‮ ‬לגובה‮,‬


יש‮ ‬וריאציות‮ ‬על‮ ‬אדריכלות‮ ‬שכבר‮ ‬התקבעה‮. ‬נקראת‮ ‬כך‮ ‬על‮ ‬שום‮ ‬העיטור‮ ‬האדריכלי‮ ‬שהתפתח‮ ‬מהמרכז


לצדדים‮ ‬כמו‮ ‬שמש‮, ‬מתפתח‮ ‬כאמור‮ ‬באופן‮ ‬גרפי‮.‬

גותיקה‮ ‬קורנת

יש‮ ‬פיתוחי‮ ‬רוזטה‮ ‬מיוחדים‮. ‬בתוך‮ ‬סט‮.‬שאפל‮ ‬יש‮ ‬אדריכלות‮ ‬אור


ומגיהע‮ ‬לשיאה‮, ‬אין‮ ‬זכר‮ ‬לקיר‮ ‬או‮ ‬לחלון‮, ‬הם‮ ‬משולבים‮. ‬השאלה‮ ‬היא‮ ‬האם‮ ‬בכלל‮ ‬אפשר‮ ‬לקורא‮ ‬את


הויטראז‮'‬ים‮ ‬האלה‮? ‬חוץ‮ ‬מדמויות‮ ‬גדולות‮ ‬של‮ ‬מלכים‮, ‬לא‮. ‬אז‮ ‬מה‮ ‬הרעיון‮ ‬לשים‮ ‬אימג‮'‬ים‮ ‬שכמעט‮ ‬אי


אפשר‮ ‬לקרוא‮? ‬האם‮ ‬רק‮ ‬לשם‮ ‬האלוהים‮?‬

נוטר‮ ‬דאם‮, ‬פריז‮, ‬טרנספט‮ ‬דרומי‮, ‬הגותיקה‮ ‬הקורנת

המגדל‮ ‬הגותי‮ ‬היחיד‮ ‬שבנייתו‮ ‬הושלמה‮ ‬כמתוכנן‮ ‬בימה‮"‬ב‮. ‬כל


השאר‮ ‬הושלמו‮ ‬מאוחר‮ ‬יותר‮. ‬הקתדרלה‮ ‬של‮ ‬קלן‮ ) ‬Koln 2201‮ ‬‮. ‬יסודותיה‮ ‬הונחו‮ ‬ב‮ ‬0421‮ ‬ומייסדת‮ ‬את‮ ‬‮,)‬


הגותיקה‮ ‬הקורנת‮ ‬ונבנתה‮ ‬בשילוב‮ ‬מודלים‮ ‬צרפתיים‮ ‬עם‮ ‬שטרסבורג‮, ‬הארכיטקטים‮ ‬יצרו‮ ‬תוכנית


שנקראת‮ ‬גותיקה‮ ‬דוקטרינית‮. ‬הגותיקה‮ ‬הקורנת‮ ‬בגלל‮ ‬השכלול‮ ‬המבני‮ ‬שלה‮ ‬והאסתטי‮ ‬והגותיקה‮ ‬באופן


כללי‮ ‬הצריכה‮ ‬את‮ ‬ההופעה‮ ‬של‮ ‬תוכניות‮ ‬אדריכליות‮ ‬מפורטות‮. ‬האם‮ ‬הייתה‮ ‬קודם‮ ‬גותיקה‮ ‬שהצריכה


תוכנית‮ ‬או‮ ‬האם‮ ‬בזכות‮ ‬המצאת‮ ‬התוכניות‮ ‬הצליחו‮ ‬לשכלל‮ ‬את‮ ‬הגותיקה‮. ‬כל‮ ‬גוף‮ ‬הכנסיה‮ ‬הוא‮ ‬מבנה


זמני‮ ‬לחלוטין‮ ‬ואילו‮ ‬בחזית‮ ‬המערבית‮ ‬קיימת‮ ‬רק‮ ‬קומת‮ ‬המסד‮ ‬למגדל‮ ‬הדרומי‮ ‬ללא‮ ‬המגדל‮ ‬עצמו‮.‬


הקתדרלה‮ ‬הזו‮ ‬עומדת‮ ‬כך‮ ‬עד‮ ‬המאה‮ ‬ה‮ ‬01‮ ‬ורוקנה‮ ‬את‮ ‬כל‮ ‬הקופה‮ ‬של‮ ‬העיר‮. ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬01‮ ‬עם


ההתעוררות‮ ‬הלאומית‮ ‬של‮ ‬גרמניה‮, ‬המקום‮ ‬מזוהה‮ ‬עם‮ ‬החיפוש‮ ‬של‮ ‬הגרמנים‮ ‬אחר‮ ‬זהות‮ ‬לאומית‮ ‬וברוח


הרומנטית‮ ‬הזאת‮, ‬הקתדרלה‮ ‬הופכת‮ ‬לסמל‮ ‬לגרמניה‮ ‬השסועה‮ ‬ובאותו‮ ‬אופן‮, ‬סיום‮ ‬הקתדרלה‮ ‬קשור


לגיבוש‮ ‬האומה‮ ‬הגרמנית‮. ‬מצאו‮ ‬את‮ ‬התוכנית‮ ‬במגירה‮ ‬והחליטו‮ ‬להחיות‮ ‬את‮ ‬התוכנית‮ ‬בדיוק‮ ‬כפי


שתוכננה‮. ‬קתדרלת‮ ‬קלן‮ ‬הושלמה‮ ‬אחת‮ ‬לאחת‮ ‬לפי‮ ‬התוכנית‮ ‬הימי‮ ‬ביניימית‮. ‬היחידה‮ ‬בעולם‮ ‬שהתחילו


את‮ ‬הבנייה‮ ‬וסיימו‮ ‬אותה‮ ‬באותה‮ ‬תוכנית‮. ‬כמעט‮ ‬הכי‮ ‬גבוהה‮ ‬בעולם‮, ‬בגובה‮ ‬של‮ ‬21‮ ‬ומשהו‮ ‬קומות‮.‬


הרוזטה‮ ‬הלכה‮ ‬לאיבוד‮. ‬כלה‮ ‬חלונות‮ ‬בנויים‮ ‬בדיוק‮ ‬לפי‮ ‬אותו‮ ‬דגם‮ ‬של‮ ‬קשת‮ ‬מחודדת‮, ‬גמלון‮ ‬מעל‮ ‬וגמלון


נוסף‮ ‬ובעצם‮ ‬הנסיקה‮ ‬היא‮ ‬אינסופית‮. ‬את‮ ‬האפסיס‮ ‬של‮ ‬סט‮.‬שאפל‮ ‬שהיה‮ ‬קטן‮, ‬הם‮ ‬הגדילו‮ ‬בגרמניה

בפרייבורג‮, ‬גרמניה

הקמרון‮ ‬במקום‮ ‬להגיע‮ ‬לעמוד


יורד‮ ‬לעבר‮ ‬הצופה‮, ‬סוג‮ ‬של‮ ‬משחקי‮ ‬הטעייה‮ ‬ואשליה‮. ‬בין‮ ‬שתי‮ ‬קשתות‮ ‬חוגרות‮ ‬בונים‮ ‬באבן‮ ‬קלה‮ ‬רשת


שתומכת‮ ‬את‮ ‬עצמה‮ ‬וממנה‮ ‬מורידים‮ ‬את‮ ‬הגדילים‮ ‬למטה‮. ‬יוצר‮ ‬בעצם‮ ‬רשת‮ ‬דקורטיבית‮ ‬כי‮ ‬הקמרונות


נבלעים‮ ‬אי‮ ‬שם‮ ‬בהמשך‮. ‬השינוי‮ ‬אסתטי‮ ‬בלבד‮ ‬ולא‮ ‬מבני‮.‬


 

הקתדרלה‮ ‬של‮ ‬פראג

בקדתלרה‮ ‬יש‮ ‬רליקוויה‮ ‬אחד‮ ‬החשובים


בנצרות‮, ‬הכותונת‮ ‬של‮ ‬מריה‮ ‬בזמן‮ ‬שילדה‮ ‬את‮ ‬ישו‮. ‬העיר‮ ‬מהווה‮ ‬פולחן‮ ‬עלייה‮ ‬לרגל‮ ‬בעיקר‮ ‬לנשים‮ ‬בזמן


מוקדם‮. ‬במאה‮ ‬ה‮ ‬04‮ , ‬נבנית‮ ‬קתדרלה‮ ‬רומנסקית‮ ‬ומתפתח‮ ‬בה‮ ‬בי‮"‬ס‮ ‬קתדרלי‮. ‬ב‮ ‬0032‮ , ‬שריפה‮ ‬מכלה


את‮ ‬הכנסיה‮ ‬הצנועה‮, ‬אך‮ ‬באופן‮ ‬פלאי‮ ‬מה‮ ‬ששרד‮ ‬את‮ ‬השריפה‮ ‬זה‮ ‬ה‮"‬סמרטוטון‮" ‬של‮ ‬מריה‮, ‬מתקבל


כנס‮ ‬גדול‮. ‬אומרים‮ ‬כי‮ ‬מריה‮ ‬לא‮ ‬הייתה‮ ‬מרוצה‮ ‬מהקדתרלה‮ ‬הצנועה‮ ‬ורמזה‮ ‬להם‮ ‬לבנות‮ ‬קתדרלה


חדשה‮. ‬הם‮ ‬מבינים‮ ‬את‮ ‬הרמז‮ ‬ובונים‮ ‬את‮ ‬הקתדרלה‮ ‬מחדש‮. ‬ב‮ ‬0011‮ ‬מריה‮ ‬שוב‮ ‬לא‮ ‬מרוצה‮ ‬ושורפת‮ ‬את


הכנסיה‮ ‬ומה‮ ‬ששרד‮ ‬זה‮ ‬רק‮ ‬הפסאדה‮ ‬המערבית‮ ‬וגוף‮ ‬הכנסיה‮ ‬נהרס‮. ‬כך‮ ‬שסביב‮ ‬0411‮ ‬בונים‮ ‬את‮ ‬גוף


הכנסיה‮ ‬מחדש‮. ‬היא‮ ‬מקרה‮ ‬בוחן‮ ‬מבחינת‮ ‬גותיקה‮ ‬מוקדמת‮ ‬מול‮ ‬גותיקה‮ ‬בשיאה‮ ‬גם‮ ‬בפיסול‮ ‬וגם


באדריכלות‮. ‬מצד‮ ‬שני‮, ‬התוכנית‮ ‬הפיסולית‮ ‬עצמה‮ ‬מושלמת‮ ‬בזמן‮ ‬מאוד‮ ‬קרוב‮ ‬יחסית‮, ‬כלומר‮ ‬כמעט


–‮ . ‬במהלך‮ ‬אחד‮ ‬של‮ ‬21‮ ‬שנה‮ )‬מהלך‮ ‬אחד‮ ‬בימה‮"‬ב‮(. ‬0011‮ ‬פסלי‮ ‬המערב‮ ‬0441

קתדרלת‮ ‬שרטר

הקתדרלה‮ ‬הגותית‮ ‬היא‮ ‬אימג‮' ‬איקונוגרפי‮ ‬רציף‮. ‬כלומר‮, ‬כל‮ ‬הקתדרלה‮ ‬עוסקת‮ ‬באותו


נושא‮. ‬רק‮ ‬במובן‮ ‬אידיאלי‮, ‬כי‮ ‬לא‮ ‬סיימו‮ ‬את‮ ‬רוב‮ ‬הקדתרלות‮ ‬הגותיות‮ ‬בזמן‮ ‬קצר‮.‬

הפיסול‮ ‬הגותי‮ ‬המוקדם‮ ‬של‮ ‬החזית‮ ‬המערבית‮.‬

מואסק‮, ‬0042‮ . ‬אותו‮ ‬נושא‮, ‬ישו‮ ‬האפוקליפטי‮, ‬אלא‮ ‬שכאן‮ ‬הכל‮ ‬היה‮ ‬דחוס‮ ‬בצפיפות‮ ‬ואילו‮ ‬הגותיקה


יוצרת‮ ‬רציונליזציה‮ ‬של‮ ‬פני‮ ‬השטח‮, ‬חלוקה‮ ‬לוגית‮ ‬של‮ ‬מוטיבים‮. ‬העודף‮ ‬והתזזית‮ ‬מקבלת‮ ‬הרמוניה‮ ‬וכל


דמות‮ ‬מקבלת‮ ‬חלל‮. ‬הגותיקה‮ ‬מגלה‮ ‬לנו‮ ‬מחדש‮ ‬השראה‮ ‬למקורות‮ ‬קלאסים‮, ‬נטורליזם‮, ‬התבוננות


בטבע‮. ‬ישו‮ ‬כבר‮ ‬לא‮ ‬תבנית‮ ‬שטוחה‮ ‬אלא‮ ‬יושב‮ ‬אם‮ ‬רגליים‮ ‬בולטות‮, ‬הגוף‮ ‬בולט‮ ‬מתחת‮ ‬לבד‮ ‬ומגלים‮ ‬את


השפעת‮ ‬הגרביטציה‮. ‬מבוטא‮ ‬במונחים‮ ‬של‮ ‬יופי‮ ‬אנושי‮.‬

החידוש‮ ‬של‮ ‬הפיסול‮ ‬הגותי‮ ‬מעבר‮ ‬לחידוש‮ ‬התמטי

הפיסול‮ ‬יוצא‮ ‬ומשתלט‮ ‬על‮ ‬העמודים‮ ‬המקדמים‮ ‬את‮ ‬הפסאדה‮. ‬שלושה‮ ‬שערים‮. ‬בשער


המזרחי‮ ‬מבין‮ ‬השלושה‮, ‬שער‮ ‬הקונפסורים‮, ‬קדושים‮ ‬שמתו‮ ‬מוות‮ ‬טבעי‮. ‬בשער‮ ‬המערבי‮, ‬יש‮ ‬מרטירים‮,‬


אלו‮ ‬שמתו‮ ‬על‮ ‬קידוש‮ ‬השם‮. ‬כל‮ ‬אלה‮ ‬הם‮ ‬מופתים‮ ‬איך‮ ‬אתה‮ ‬מצטרף‮ ‬לגוף‮ ‬הכנסייה‮. ‬באמצע‮, ‬יום‮ ‬הדין


האחרון‮ ‬וקהילת‮ ‬המאמינים‮ ‬שתרכיב‮ ‬או‮ ‬לא‮ ‬את‮ ‬גוף‮ ‬הכנסייה‮.‬


הטימפנום‮ ‬של‮ ‬שער‮ ‬הקונפסורים‮, ‬מוקדש‮ ‬לשני‮ ‬קדושים‮, ‬מצד‮ ‬אחד‮ ‬מרטין‮ ‬הקדוש‮ ‬ומצד‮ ‬שני‮ ‬ניקולס


הקדוש‮, ‬סנטה‮ ‬קלאוס‮. ‬בשרטר‮ ‬יש‮ ‬רליקוויות‮ ‬של‮ ‬שניהם‮. ‬המקום‮ ‬פיסול‮ ‬תבליטי‮ ‬יש‮ ‬פיסול‮ ‬שהוא‮ ‬כמעט


לחלוטין‮ ‬חופשי‮ ‬ומכניס‮ ‬לתוכו‮ ‬את‮ ‬אלמנט‮ ‬התנועה‮ ‬הנורטיביות‮ ‬הספונטניות‮. ‬רואים‮ ‬שהשפה‮ ‬בגותיקה


בשיאה‮, ‬השפה‮ ‬של‮ ‬הדמויות‮ ‬היא‮ ‬פיתוח‮ ‬של‮ ‬סיפור‮ ‬הניתן‮ ‬לפענח‮ ‬מתוך‮ ‬הסיפוריות‮ ‬שבו‮. ‬הרמטיות


המחשבה‮ ‬הגותית‮, ‬בכל‮ ‬התבליטים‮ ‬בקידמת‮ ‬השער‮ ‬חוזרים‮ ‬סצנות‮ ‬של‮ ‬קונפסורים‮ ‬וזה‮ ‬חוזר‮ ‬גם


בויטראז‮'‬ים‮. ‬כל‮ ‬נושא‮ ‬שבחוץ‮ ‬מוצא‮ ‬סימוכין‮ ‬ותימוכין‮ ‬בפנים‮.‬

הגותיקה‮ ‬בשיאה

מבחינת‮ ‬הפיסול‮, ‬הפיסול‮ ‬הגותי‮ ‬בגרמניה‮ ‬מגיע‮ ‬ישר‮ ‬בשיאו


ואין‮ ‬לו‮ ‬את‮ ‬השלב‮ ‬של‮ ‬הגותיקה‮ ‬המוקדמת‮. ‬האם‮ ‬מיובאת‮ ‬מצרפת‮ ‬ולמה‮ ‬רק‮ ‬בשלב‮ ‬הגותיקה‮ ‬בשיאה‮?‬


האם‮ ‬בעקבות‮ ‬המורשת‮ ‬האוטונית‮...? ‬האם‮ ‬בעקבות‮ ‬הילדפרנס‮ ‬וכל‮ ‬השאר‮, ‬לאמנים‮ ‬אין‮ ‬עבודה‮ ‬והם


ממשיכים‮ ‬לגרמניה‮ ‬אבל‮ ‬מגיעים‮ ‬אליה‮ ‬כשהם‮ ‬כבר‮ ‬בגותיקה‮ ‬בשיאה‮. ‬הגותיקה‮ ‬הגרמנית‮ ‬מובחנת


לגמרי‮ ‬מהגותיקה‮ ‬הצרפתית‮.‬

גותיקה‮ ‬גרמנית

קתדרלת‮ ‬שטרסבורג‮ )


‬Strasbourg ‮(,


החזית‮ ‬הדרומית‮,


‬1220-1230‮ ,‬


הפיסול‮ ‬הגותי‮ ‬בשיאו‮.‬

פרט: סינגוגה ואקלזיה


מתוך הפיסול הגותי בשיאו


קתרלת שטרבורג


1220-1230


גרמניה

 


‮ ,‬


הפיסול‮ ‬הגותי‮ ‬בשיאו‮.‬


קתדרלת‮ ‬שטרסבורג‮ 


1220-1230


פנים 


גרמניה


 

הקתדרלה של במברג 


גרמניה


גותיקה


1237

 


הקתדרלה של במברג 


גרמניה


גותיקה


שער הנסיכים, 1237 

 הגותיקה בגרמניה: "הפסל החיי״


 


הקתדרלה של נאומבורג


(Naumburg)


המאה ה13 


 

הגותיקה בשיאה בגרמניה:


פסלי מייסדי הכנסייה:


אוטה ואקהרד


,)Uta and Ekkehard(


הקתדרלה של נאומבורג


,)Naumburg(


סביב 1250 

אוטה ואקהרד


,)Uta und Ekkehard(


הקתדרלה של נאומבורג


,)Naumburg(


סביב 1250 

,)Reims(


הפסדה המערבית, הגותיקה בשיאה,


סביב 1230 


הקתדרלה של רנס