Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad står A i ADME för? Vad innebär det?

Absorption - det som händer med lkm från dess att det tillförs tills det når ut i blodbanan

Vad står D för i ADME? Vad innebär det?

Distribution - hur lkm fördelas i kroppen och når sitt mål

Vad står M för i ADME? Vad innebär det?

Metabolism - hur läkemedlet bryts ned, framförallt i levern

Vad står E för i ADME? Vad innebär det?

Exkretion - lkm utsöndras ur kroppen. Framförallt via njure

Förklara hur en jonfälla (syra-bas fälla) fungerar

Ett basiskt lkm är oladdat i en basisk miljö men blir laddat i en sur miljö. En laddad partikel kan ej diffundera ut genom biologiska membran. När den oladdade partikeln tar sig igenom cellmembranet till den sura miljön kan den sedan inte ta sig ut.

Förklara skillnaden mellan fas I och fas II metabolism i levern med avseende på vad som händer med molekylen och hur det underlättar utsöndringen av substansen.

I fas I bryts molekylen ned av framförallt CYP-enzym. En kemisk omvandling sker.


I fas II kopplas en ny partikel på molekylen, molekylen konjugerar med den nya partikeln.


Molekylen blir vattenlöslig

Förklara varför ett läkemedel kan ha en distributionsvolym som är flera gånger större än kroppens blodplasmavolym

Det beror på att distributionsvolym bara är en teoretisk modell för att förklara hur mkt av läkemedlet som nått ut till vävnaden. Om distributionsvolymen är större än blodplasmavolymen är det för att mer läkemedel nått vävnaden. Formeln för detta är Vp=Cp/dos. Man jämför alltså koncentrationen läkemedel i blodplasma med hur stor dos som givits.

Läkemedelsinteraktion kan ske om man ger läkemedel med ett annat läkemedel. Vad kan konsekvenserna bli av en inducering respektive inhibering av ett CYP-enzym som är delaktigt i metabolismen av ett läkemedel med avseende på detta lkm effekt i kroppen?

Inhibering - lkm 1 kommer få ökad koncentration i blodet eftersom läkemedel två minskar effekten av CYP som bryter ner lkm 1. Minskad CYP -> minskad nedbrytning -> mer lkm 1 kvar i blodInducering - lkm 1 kommer få minskad konc i blodet eftersom lkm 2 ökar effekten av CYP. Mer CYP -> mer nedbrytning -> mindre lkm 1 kvar i blod

Förklara hur ett fettlösligt lkm skiljer sig från ett vattenlösligt lkm med avseende på hur det fördelas i kroppen.

Fettlösliga lkm kan diffundera lättare genom cellmembranet, det fördelas alltså lättare än vattenlösliga lkm.