Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Epifysen

Tallkottkörteln

Endokrin körtel

Körtel som insöndrar hormoner till kroppens inre, via blodsystemet

Exokrin körtel

Körtel som utsöndrar hormoner till kroppens externa miljöer

Ovarier

Äggstockar

Pankreas

Bukspottkörtel

Parathyreoidea

Bisköldkörtlarna

Supra renalis

Binjurarna

Testis

Testiklar

Thyreiodea

Sköldkörteln

Diabetes mellitus

Diabetes/sockersjukan

Exoftalmus

Utåtstående ögon pga hypertyreos

Hypertyreos

Överproduktion av sköldkörtelhormon

Hypotyreos

Underproduktion av sköldkörtelhormon

Tremor

Skakningar

TSH

Bildas i hypofysen. Stimulerar sköldkörteln att bilda hormonet Tyroxin.

Tyroxin

Finns i två former, T4 & T3. De ökar kroppens ämnesomsättning och är viktigt för att kroppen ska växa och utvecklas. T4 är ett första stadium till T3 som är det aktiva hormonet.

Insulin

Bildas i Langerhans öar i bukspottkörteln. Hormonet ökar upptagningen och lagringen av socker (glukos) i kroppens celler. Insulin ökar lagringen av fett och cellernas upptag av nedbrutna proteiner.