Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Begrepet egostøttende sykepleie

Egostyrkendesykepleie er en måte å hjelpe mennesker som i øyeblikket eller varig harsviktende egofungering.

Hva er det moderlige prinsipp

beskyttelseder kontinuitet og trofasthet og kravløshet er sentralt

Hva er det faderlige prinsipp


Puff ut i verden


kravom å utvikle seg,


lære seg ting,


bli kraftful,


kunne påvirke,


bli livsdugelig

Hva er de egostyrkende sykepleie prinsippene?

Kontinuitet og regelmessighet


Nærhet og avstand


Fysisk omsorg


Grensesetting


Skjerming


Containing-function


realitetsorientering


praktiske gjøremål - samhandling


verbalisering


pedagogisk tilnærming


krav og mål


trening i å se valgmuligheter og foreta valg

KOnFYgr


ScRE


PRAsamVER


PEDkraTREva

Hvordanforstår du de egostyrkende prinsippene «kontinuitet og regelmessighet

Tilby kontakt og regelmessighet


Bevise gjennom handling at tilbudet «holder vann"


Ha entålmodig ikke-krevende utholdenhet


Møte oppog være tilgjengelig igjen og igjen


Kan ta tid, være en å regne med

Hvordan forstår du grensesetting 1

grensesetting er aktivt, med terapeutisk hensikt og på terapeutisk måte, å markere at her er et ytterpunkt som man ikke bør eller må overskride

Hvordan forstår du grensesetting 2

grensesettinger «alt» personalet gjør for å stoppe pasienters uhensiktsmessige eller skadelige atferd, og omfatter også forebygging av slik atferd

Grensesetting 1-5

1.Defineresituasjonen og pasientens atferd


2.Fastslåforventinger til pasienten


3.Definerekonsekvenser dersom atferden fortsetter


4.Iverksettekonsekvenser dersom atferden fortsetter


5.Avrundesituasjonen senere på tomannshånd (eller i annen skjermet setting)a) Å snakkemed pasienten om situasjonen og hjelpe til å finne årsak og mening med atferden


b)Finnealternative måter pasienten kan uttrykke følelser på

Prinsipper for realitetsorientering

•Hjelpe - ego


•Verbal realitetsorientering


•Akseptere pasientens opplevelse


•La pasienten slippe å kjempe med å overbevise


•Unngå kampen om å ha rett


•Tilbud om avlastning


•Avledning



Hensikt med grensesetting

Sikkerhet


Struktur


Beskyttelse mot stigmatisering og blamering


Læring


Aldri straff

Atferd der grensesetting kan bli nødvendig

Destruktiv atferd


Utflytende atferd


Utagerende atferd av følelser som hindrer nylæring


Visse typer av ukritisk og uakseptabel atferd

Hva er skjerming og hva er tanken bak skjerming

Vidtgående form for grensesetting


Begrense mengde og type krav og inntrykk


Samt begrense egen atferd



Redegjør for hensikt Skjerming

Begrenset miljø


Stimuli begrensende men ikke depriverende


Aldri alene


Å hjelpe pasienten til indre samling


Å beskytte/skåne andre pasienter


Å gi personalet oversikt slik at de kan fungere mer terapeutisk

Hvordan skjerme strengt

Skjermet enhet


realitetsnære praktiske gjøremål


tur på området


trimrom eller lignende




Delvis skjerming


Delta i små pasinentgrupper

Hvordan skjerme mindre strengt

En å være sammen med


Begynne å gå ut av skjermingsenhet


Personalet være buffer (obs psykotiske og nærhet)



Hvordan skjerme mindre strengt

En å forholde seg til


Pasient må ikke føle at han må underholde sykepleier

Redegjør for Containerfunksjon

Tar imot pasientens eksterniliesringer


Avgiftning og deponering


ikke er sykepleieren som ytringen er ment mot


Utbrenthet

Redegjør for Containerfunksjon, andre hensikter

-Nødvendig avlastning som trengs for å gjenopprette psykisk likevekt.


-Kilde til forståelse av pasientens underliggende problemer.


- Et alternativ til det reflektoriske gjensvar på pasientens atferd som han har møtt som mange ganger tidligere, og derved et grunnlag for ny emosjonell læring.

Nærhet og avstand

Den terapeutiske distanse kan sies å være det til enhver tid optimale tilpassede balansepunkt mellom nærhet og avstand, og må reguleres i forhold til tid, rom,klima og samværets innhold.

Nærhet og avstand Tid

Hvor ofte og lenge er man sammen med pasienten

Nærhet og avstand Avstand

Hvor mye avstand trenger pasienten og sykepleieren rundt og mellom seg

Nærhet og avstand Klima

Hvilket klima er det mellom pasient og sykepleier


noen-possesivt warmth

Nærhet og avstand Innhold

Aktiviteter


Samtale


Samtale om tema


Samtale om pasienten