Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hva er det autonome nervesystemet?

Den delen av nervesystemet som ikke er viljestyrt(både CNS og PNS).

Hva kontrollerer det autonome nervesystemet?

Kjertler, glatt muskulatur, hjertemuskel, energimetabolismen i lever og muskulatur

Hva er det autonome nervesystemet delt opp i?

Sympaticus og parasympaticus

Hvilke reseptorer finner vi i sympaticus, og hva styrer de?

Alfareseptorer: kontraksjon(eks: fødsel)


Betareseptorer: avslapning(eks: dilatasjon)


(Muskaring - og nikotinreseptorer)

Hvilke reseptorer finner vi i parasympaticus og hva er neurotransmittoren?

Muskarin - og nikotinreseptorer.


ACH er neurotransmittor.

Hva er neurotransmittor til alfa - og betareseptorer?

Noradrenalin til alfa, adrenalin til begge, og isopralin (kunstig fremstilt) til beta.

Hva frisetter Acetyl-cholin?

Parasympaticus

Hva frisetter noradrenalin?

Sympaticus

Hvilke fire hovedgrupper av reseptorer finnes?

Ligand-styrte ionekanaler, G-proteinkoblede reseptorer, kinase-koblede reseptorer og kjernereseptorer.

Hvilke ligandstyrte ionekanaler er viktige?

Nikotinerge ACh-reseptorer.

Hvor raskt ligandstyrte ionekanaler?

På millisekunder.

Hvilke G-proteinkoblede reseptorer er viktige?

Muskarinreseptorer(parasymptaticus) og katekolaminreseptorer(alfa - og betareseptorer i sympatius)

Hvor raskt virker G-proteinkoblede reseptorer?

Sekunder

Hva er et fellesnavn på adrenalin og noradrenalin?

Katekolaminer

Er adrenoreseptorer og katekolaminreseptorer det samme? Og hva gjør de?

Ja, det er to forskjellige navn på samme reseptor. De har noradrenalin eller adrenalin som transmittorsubstans.

Hvor virker transmittorsubstansen Acetyl-Cholin?

I indre organer, har flere forskjellige reseptorer(bl.a. nikotin - og muskarinreseptorer).

Hvor sitter alfa1 - og alfa2-reseptorer?

Alfa1 er postsynaptisk mens alfa2 er presynaptisk i sympaticus(de er adrenerge reseptorer).

Nevn en alfa2-agonist

Medetomidin(domitor)

Nevn en alfa2-antagonist

atipamesol(antisedan)

Hva er en cholinerg reseptor?

En reseptor som har ACh som neurotransmitter

Hva avgjør om ACh er transmittor i parasympaticus eller sympaticus?

Både nikotinerge og muskarinreseptorer tilhører både parasympaticus og sympaticus. Dosen som blir gitt av ACh bestemmer hvem som blir aktivert. Sympaticus krever høyest dose.

Hva kalles farmaka som påvirker cholinerg transmisjon negativt? (hemmer muskarinreseptorer)

Parasympatikolyttika

Hva kalles farmaka som påvirker cholinerg transmisjon positivt? (muskarinagonister)

Parasympatikomimetika

Hvor virker muskarinagonister?

Virker postganglionert i det parasympatiskenervesystem

Hva fører muskarinagonister til?

Aktivering av det parasympatiske nervesystem.


– Langsommere hjerterytme ogsenket output (blodtrykksfall)


– Vasodilatasjon (blodtrykksfall)


– Sammentrekning av glattmuskulatur i viscera


– Stimulering av eksokrinekjertler (tårer, spytt, svette, luftveier)


– Effekter på øye


– CNS (via M1): tremor,hypothermi, økt lokomosjon, bedret kognisjon

Nevn to eksempler på muskarinagonister

Betanekol og pilokarpin

Hva brukes betanekol til?

Mot blæreatoni (inkontinens) og på øyet i etterkant av en undersøkelse der atropin (som utvider pupillen) har blitt brukt.

Hva brukes pilokarpin til? hva er effekten?

-Stimulerer muskarinreseptorer i lang tid (ca. 6 timer)


-Bruk


– Lokalt i øyet mot forhøyettrykk (glaukom, ”grønn stær”)


-Effekter


– Kontraksjon av constrictormuskel i pupillen: Pupillforsnevring (miose)


– Kontraksjon av ciliarmuskelen-> økt drenasje av kammervæske

Hvilken effekt har muskarinreseptorantagonister?

-Inhibering av kjertler: tørrmunn og hud


-Tachycardi


-Effekter på øyet


-Inhibering av GI-motilitet


-Relaksering av visceral glattmuskulatur


-CNS: eksitasjon, irritabilitet,økt kroppstemp

Nevn to eksempler på muskarinreseptorantagonister

Atropin og hyoscin

Hvilken effekt har atropin?

– Blokkerer muskarinreseptorer i opptil fem dager
-Hemmer: Salivasjon, Svetting, Bronkiesekresjon, Bronkiekonstriksjon, Peristaltikk,


-Stimulerer: hjerteaktivitet

Hva brukes atropin til?

-Antidot(motgift) ved forgiftninger med organofosfater og karbamater


-Premedikasjonfør operasjoner


-for å hindrestor belastning på hjertet, øker sjansen for overlevelse dersom noe galt skulleskje på operasjonsbordet


-Pupilldilatasjon(diagnostisk / terapeutisk – langvarig effekt)


-Kroniskalveolært lungeemfysem (diagnostisk)

Påvirker nikotin ganglier eller muskler mest?

Autonome ganglier

Hva avgjør nikotinets effekt på autonome ganglier?

Dosen. Liten dose stimulerer, men stor dose hemmer.

Hvilke effekter har nikotin på det autonome nervesystem?

-økt blodtrykk(sympatikus-mediert)


-økt puls(sympatikus-mediert)


-øktperistaltikk (parasympatikus-mediert)

Hvilke sentralnevrøse effekter har nikotin?

økertransmittorfrisetting i cortex og


hippocampus

Hvordan fungerer farmaka som blokkerernevromuskulær transmisjon?

Gjennom å hemme syntesen eller frisettingen av ACh.

Når brukes farmaka som blokkerernevromuskulær transmisjon?

Som muskelrelakserende ved anestesi. Obs, trengs kunstig ventilasjon nødvendig!

Er farmaka som blokkerernevromuskulær transmisjon analgetiskt?

Nei.

Hva er bakgrunnen for den selektive virkningen til farmaka som blokkerer nevromuskulær transmisjon?

Størrelsen på molekylet. Kommer ikke inn i ganglier og virker derfor ikke på det autonome nervesystem. Virker derfor ikke systemisk, men kun på muskelnervenes endeplater

Hva er curare?

En ikke-depolariserende nevromuskulær transmisjonsblokker som kommer fra en plante i Amazonas. (indianer bruker dette på pilspiss)

Hva er effekten av ikke-depolariserende nevromuskulær transmisjonsblokker, som f.eks. curare?

kompetitiv, ikke-depolariserendeblokkering av nikotinreseptorer i den neuromuskulære endeplate


-konkurrerermed ACh


-progressiv muskellammelse (pattedyr: ansikt -> svelg -> kropp -> lemmer-> respirasjon)


-ingen effekt på bevissthet, og ingeneffekt på smertefølelse!

Hvordan opphever man effekten av en ikke-depolariserende nevromuskulær transmisjonsblokker, f.eks curare?

-inaktiveres IKKE avcholinesteraser


-effekten kan reverseres avAChE-hemmere

Hva er suksametonium?

En depolariserende blokker av neuromuskulær transmisjon

Når brukes suksametonium? (en depolariserende blokker av neuromuskulær transmisjon)

Muskelavslappende under operasjoner.

Hva er effekten av suksametonium? (endepolariserende blokker av neuromuskulær transmisjon)

-kompetitiv, depolariserendeblokkering av nikotinreseptorer i den neuromuskulære endeplate


-progressiv muskellammelse somcurare-


liknende forbindelser


-inaktiveres av cholinesteraser. Curare blir det ikke(dette er forskjellen på curare og suksametonium)


-effekten kan IKKE reverseres medAChE-hemmere


-påvirker IKKE smertefølelse eller bevissthet

Hva er effekten av botulinumtoksin?

Det er en blokker av nevromuskulær transmisjon: Inhibitorer av ACh frisetting, man blir lam.

Hva er virkningsmekanismen for botulinumtoksin?

blokkererfrisetting av ACh irreversibelt -> nerveenden ødelegges

Hva er symptomene på botulinumforgiftning?

-synsforstyrrelser er første symptom


-munntørrhet


-svelglammelse


-respirasjonslammelse --> død

Hva er neostgimin?

En reversibel AChE-hemmer som fremmer cholinerg transmisjon

Når bruker man neostigmin, og hvilke effekter har det? (som stimulerer cholinerg transmisjon)

-Bruk:


– Tarmatoni


– Blæreatoni


– Myasthenia gravis
-Effekter:


– Øker tonus og peristaltikk itarm


– Øker tonus i blæra


– Stimulerer tverrstripetmuskulatur


(-tilsvarer stimulering av parasympaticus)


- Ikke langvarig effekt

Hvilken effekt har organofosfater på AchE?

Er en irreversibel hemmer av AChE, og har derfor lang effekt (AChE må dannes på nytt, i motsetning til neostigmin som er reversibel)

Hva bruker organofosfater til?

Antiparasittært middel, særlig mot lakselus, som lammer parasittens nervesystem.

Hvilke bieffekter/forgiftningssymptom får man av organofosfater?

-sikling / tåreflod


-hoste / væske i bronkier


-skjelving -> spasme ->lammelser


-urinering


-død

Hva kan brukes som antidot mot organofosfater?

Pralidoxime

Hva hemmer effekten av organofosfater?

Atropin, siden det blokkerer binding av acetylcholin.

Hva brukes adrenalin til?

brukes ved:


– Sjokk


– Hjertestans


– Blødninger


– Akutt, bronkial astma


– Lokalanestetika

Hva er effekten av alfa-1 agonister?

– Gir kontraksjon av blodkar islimhinner (neseslimhinne) og underhud

Hva er effekten av alfa-2 agonister?

Substanser som stimulerer alfa- 2 reseptorer ogderved minsker noradrenalin-frisettingen.


– Sentralnervøse: beroligende,smertedempende og søvnfremkallende


– Blodtrykksstigning initielt(pga. vasokonstriksjon), deretter blodtrykkssenkning(pga. bradykardi)


– Uteruskontraksjon

Hva brukes alfa-2 agonister til?

Sedativa.

Hva brukes alfa-2 antagonister til?

Reversering av virkningen av alfa-2 agonister.


Virker oppkvikkende og gir blodtrykksøknning.

Hva er effekten av beta-1 antagonister?

-nedsatt kontraktilitet ogslagfrekvens i hjertemuskelen


-nedsatt blodtrykk

Hva er bruk og effekt av beta-2 agonister?

-Bruk:


– Astma (hest)


– Fødselshjelp


–Muskelbyggende (ulovlig)


-Effekter:


– Langvarigbronkiedilatasjon


– Kortvariguterusrelaksering


– Liten effektpå hjerte og kretsløp