Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Demir emilimi nerde baslar
Duodenum
Makrositer anemiler ety
1) 💟Pernisiyöz anemi 💟
2) 💟B12 eks.💟

3) 💟Hipertroidi💟
4) 💟Hipotiroidi💟
5) 💟Alkol💟
K.iliginde Alkol nereyi etkiler
Gelişmekte olan
***eritroid seri
***myeloid seri
Eritrositer seride ilk Hb sentez aşaması
Polikromatofil
Normoblast🍉🌸
Aplastik anemi en sık sebebi
Idiopatik
Evans sendromu komponentleri 🐝
1) ITP
2) Otoimmün H.Anemi 🐝
Beta Talasemi taşıyıcı ile Demir eksikliği anemi AT.
Hb A2 Artışı⬆⬆
Depo demirini en iyi gösteren
Ferritin Düzeyi
Hemolitik Anemi bulgular⬆⬆⬆
1) ⬆Retikulositoz

2) ⬆idrarda Ürobilinojen Artar

3) ⬆Gaytada sterkobilinojen Artar
Kr. Hastalık Anemi Lab. bulguları ⬇⬇⬇
🌼HEPSİ DÜŞÜK🌼

1) Hipokrom mikrositer Anemi
2) Serum demiri düşük⬇
3) Serum demir bağlama (transferrin)düşük⬇
4) Ferritin düşük⬇
Paroksismal Nokturnal Hb üri klinik 4 bulgu
1)🌼 Venöz tromboz🌼
2)🌼 Aplastik anemi🌼PANSİTOPENİ🌼
3)🌼 Fe eksikliği anemi 🌼
4)🌼 Akut lösemi🌼
Sderoblastik anemi

laboratuvar bulguları
1) Serum Fe yüksek⬆

2) Ferritin artar⬆

3) 💕Demir bağlama düşük⬇
4) 💕Hb A2 azaldığı⬇
5) 💕Ring sderoblast💕
💟Hipoxide💟
taktoid ve sıvı kristal oluşturan anemi
Orak h.li anemi
Multiple myelomda
Böbrek Yetmezliği
en önemli nedeni
Ig hafif zincirlerin oluşturduğu ***TUBULER hasar
Lösemilerin ayırıcı özellikleri
1) Trombosit yüksek ⬆(KML)
2)Trombosit düşük ⬇( AML)

3) LAP yok➡ (Hairy cell lösemi)

4) Anemi yok ➡( KLL)

5) Pansitopeni ve iv hemoliz (PNH)
Auer body
(en sık )
AML
( Blast h.lerde)
KML bulguları
1) Philadelphia kromozom
(Stem cell de vardır)

2) Trombosit yüksek⬆

3)Masif splenomegali

3) AML ye dönüşebilir
4) ALP Düşük⬇
JAK-2 Kinaz (+)
P.Vera
💕P.Vera K. iliği bulgusu💕
K.iliginde

⬆eritroid aşırı artış⬆
Burkit lenfoma özellik
1) t (8-14) translokasyon
2) yıldızlı gök manzarası
3) Kemoterapiye duyarlı
4) B h. kaynaklidir
Hodgkin hast en iyi prognoz
Noduler Lenfosit predominant
WaLdenStRo M* makroglobuliemisi bulguları
1) Yaygın L*AP
2) S*edim 100 üzerinde
3) PY da R*ulo formasyonu
4) Protein Elektroforezde Monoklonal gamapati
5) Ig M* tipi Monoklonal Ab.
6) Lökosit ve total protein Artar⬆
Waldenstrom makroglobuliemisi ile M.myelom AT.da
sıklık farkı
1)Lenfoma daha sık
2) Hiperviskozite daha sık
3) Kanama bulguları daha sık
4) K.iliginde Fibrozis daha sık
5)* Böbrek tutulumu➡ M.myelom da daha sıktır*
Beta 2 mikroglobülin artar.
M.myelom
MGUS

(Önemi bilinmeyen Monoklonal gamapati)

ile

M.myelom AT
1) Kemik lezyonların yokluğu⛔

2 ) Bence Jones protein <1g⬇

3 ) K.iliginde plazma h.< %10 ⬇

4) Normal Hb düzeyi ✔
M.myelom bulguları (G)⚠
CRAB
1 ) C HiperCalsemi
2 ) R enal yet.(BUN-Üre↑)
3 ) A nemi
4 )B one Kemik litik lezyonları

5 ) Sedim Yüksek⬆
6 ) Ig G Monoklonal Ab
Trombosit/KZ/PT/aPTT
Trombosit/KZ/PT/aPTT

1)Hemofili A= N/N/N/U

2) VWB= N/U/N/U

3 ) B.SOULIER= D/U/N/N

4) DIC= D/ U/U/U

TTP tanı kriterleri

1) ÜREMİ


2) ATEŞ


3 ) TROMBOSİTOPENİ


4 ) H.ANEMİ

DIC en tipik PY. bulgusu
Şistosit
🌸Akut ITP🌸

💟 Patolojisi 💟
💟Gp 2b-3a kompleksi💟

💟üzerindeki hedef Aglere💟

🌸karşı Ab.🌸

💟 Viral enf. sonrası💟
ITP ety.
1 ) KLL
2 ) SLE

3 ) KİNİDİN
4) Viral hastalık
Splenektomi ety
1 ) Hipersplenizm

2) ITP
(dalakta yapılan Ab. old. için)

3 ) Otoimmün H.anemi
🌸Heparine bağlı🌸

💟Trombotik💟

💟Trombositopeni bulgu💟
1)💟Heparin sonrası💟

2) 💟aPTT Uzun💟

3) 💟Tromboz💟

🌸Yaygın Arterial ve Venöz🌸
Heparin antidotu
Protamin
💟Kumadine bağlı 💟

🌸deri nekrozu🌸

🌸 daha çabuk olur🌸
💟Protein C eksikliği💟
💕Hipersplenizm💕

❤ bulguları❤
1) 💟K.iligi hiperseluler💟

2)💟 Pansitopeni💟

3) 💟Hepatosplenomegali💟
Cilt bronz renkte
Hemakromatozis
Hepatolentikuler dejenerasyon göz bulgusu
Kayser Fleischer halkası
Splenomegali nerde olmaz
Aplastik anemi :))
💕Nöroblastom💕

❤Markerları❤
1) 💕Nöron specific Enolaz💕
(NSE)

2) 💕Ferritin💕
Sitokeratin

nerde bulunur
Squamoz cell Ca
Radyasyona bağlı en sık sarkom
Mn Fibroz histiositom
Çocuklarda en sık hemanjiom bölge
Baş boyun
Hiponatremi ve idrar osmolarite artışı
Uygunsuz ADH send
Horner send bulguları
1) 💟Myozis

2) 💟Enoftalmus

3) 💟Pitozis

4) 💟Yüz ipsilateral Anhidroz💟
Gözde beyaz refle
Retinoblastom
Gözde

💟Lisch Nodülleri💟
(İris Hamartomu)
💟Nörofibromatozis💟
💟Nöroblastom💟

🌸bulguları🌸
1 )🌸 Abdominal kitle🌸

2 ) 🌸Bilat. periorbital ekimoz🌸

3 )🌸Direk grafide

kistlerde kalsifikasyon
Osteosarkom en sık yayılır
Hematojen
K.iliginde ana kök hücre nedir
🌸CD34 🌸

(Stem cell)
Sideroblastik anemi de kesin tanı
K.iligi aspirasyonu
💕Masif splenomegali💕

olan lösemi türü
❤KML❤
Philadelphia kromozom
KML
B h. kaynakli
Burkitt Lenfoma
Protein Elektroforezde Monoklonal gamapati
Walderstrom Makroglobulinemi
Hiperkalsemi
IgG Monoklonal Ab
(İmmün Elektroforezde) tanı
M. myelom
Trombosit/KZ/PT/aPTT
( N/U/N/U)


KZ UZUN
APTT UZUN

VWB

*kanama zamanı UZUN⬆
*Trombosit DÜŞÜK ⬇
Trombosit/KZ/PT/aPTT
(D/U/N/N)
B.SOULIER
Trombosit/KZ/PT/aPTT
D/ U/U/U
DIC
aPTT UZUN
Hemofili
Paroksismal Nokturnal Hb üri genetik geçiş
X'e bağlı
Paroksismal Nokturnal Hb üri patoloji
🌸Glikozil fosfatidil inozitol(GPİ)🌸

🌸 genindeki mutasyon🌸

h.ler kompleman duyarlılığı ⬆
Paroksismal Nokturnal Hb üri temel olay
Kronik intravasküler hemoliz
💟Paroksismal Nokturnal Hbüri 💟

🌸kr.intravasküler hemoliz🌸

neden olur
MEMBRAN PROTEİNİ DEFEKTİ
💟CD55 💟
💟CD59💟
💟C8💟
Paroksismal Nokturnal Hb üri kullanılan test
Asit hemoliz testi(Ham's testi)
Paroksismal Nokturnal Hb üri etkilenen hücreler
💟Eritrosit➡(Hemoliz)
💟Trombosit➡(Tromboz )
💟Granülosit➡(Enfeksiyon)
**MEMBRAN PROTEİNİ DEFEKTİ ortak olduğundan
CD55
CD59
C8
Walderstrom Makroglobülinemi

diğer adı
💟Lenfoplazmositik lenfoma💟
💟Walderstrom Makroglobülinemi 💟

en sık nereden kaynaklanır
🌸Ince bağırsak🌸
🌸Dalak🌸

PLAZMA H. KAYNAKLANIR
Walderstrom Makroglobülinemi

🌸genetik mutasyon🌸
🌸6q Delesyon🌸
Walderstrom Makroglobülinemi

💟hiperviskosite nedeni💟
🌸İg M🌸
(yüksek oranda olduğundan)
K.iliginde

plazma h.< %10 ise

ne düşünülür
💟MGUS💟
KANAMA ZAMANI

🌸UZUN🌸

1)💟VWB🌸
2 )💟B.SOULIER🌸
3)💟DIC🌸
💟Akut ITP💟

🌸ne yoktur🌸
⛔SPLENOMEGALİ YOKTUR ⛔
Glikoprotein 2b-3a kompleksi üzerindeki

hedef Ag lere karşı Ab.hangi hast. olur
Akut İTP
💟 Demir bağlama düşük⬇
💟Sderoblastik anemi 💟
💟Akut ITP Ted 💟
💟Steroid/splenektomi💟 (Trombositopeni düzeltmek için)
🌸Akut ITP🌸

💟 Hangi bulgu görülmez💟
⛔Splenomegali yoktur⛔
🌸Akut ITP🌸
Trombositopeni

🌸süresi ne olmalı🌸
🌸6aydan kısa🌸
🌸ITP🌸

💟yapan ilaç 💟
💟KİNİDİN💟
💟Pernisiyöz anemi 💟

Anemi tipi
💕Makrositer anemi 💕
Masif splenomegali+Trombosit⬆
❤KML ❤