Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nævn nogle ting som virus er følsom overfor?

- UV og Gammstråling.


- Kapslede virusser er mere hårdføre en ikke kapslede virusser i forhold til temp.Hvordan kan virus identificeres?

- Lad virus leve i vævskultur

Hvordan fremstilles en vævskultur

1) eksplantat kultur


- Vævs og organstykker overlever og vokser i et dyrkningskammer


- Bruges til at isolere virus fra et dyr med en persisterende sygdom.
2) cellekultur


- Hvor der dyrkes virus i et kunstigt medium.Hvad forstås ved en permissiv celle?

En virus inficeret celler, der tillader virus replikation. Cellen tillader virus opformering, hvis den har receptorer på overfladen og de nødvendige enzymer.

Hvad forstås ved en produktiv og en non-produktiv virus?

Produktiv


- Der kommer nye virus partikler ud af cellen
Non-produktiv


- Der kommer ingen virus nye virus partikler ud af cellen.


- Kan ske i miljø der er dårligt for virus.

Hvad forstås ved en cytocidal virus?

- En virus der får den inficerede celle til at gå til grunde.
non-cytocidal virus, cellen overlever, og kan blive ved med at udskille viruspartikler.

Hvad anvendes til at dyrke animale vira?

Værtsystemer


- Forsøgsdyr


- Befrugtede hønseæg


- Cellekulturer. (mest etisk, og man anvende denne metode så længe det er muligt).

Hvordan får man virus til at vokse?

- Udtagning af vævsprøve (gerne fostre)


- Mekaniske finfordeling (skære, snitte)


- Tilsætter trypsin eller andre proteolytisk enzymer, der får virus til at ligge i et enkelt lag.


(klumper det kan der ikke komme ilt til)


- Inkubering i optimalt miljø.

Hvad er optimalt opformerings miljø for virus.

- 37 grader ( for de fleste virusser)


- fysiologisk pH (7)


- Fysiologisk salt koncentration


- Nærringsstoffer


- Vækstfaktorer.Hvad tilsættes yderligere en cellekultur?

- Antibiotika


- For at undgå vækst af bakterier.

Hvorfor tilsættes phenolrødt og bicarbonat ved virus opformering?

Phenolrødt


- pH indikator
Bicarbonat buffer


- Opretholder pH konstant.

Hvordan dyrkes virus i hønseæg.

- Man poder forskellige afhængigt af virus


- Koppevirus: Chorioallantois membranen


- Influenza: Allantois hulen


- Andre : Amnion hulen

Hvad kan cellekulture være?

- Primærer


- Semi-kontinuerlige


- kontinuerlige

Hvad forstås ved primær cellekultur?

- Cellekulturen er taget direkte fra vævet


- Indeholder mange celler


- Fostre og neonatale dyr er bedst til vævskulture end færdigudviklede dyr.


- Mange celler indeholder karakteristika fra de intakte væv.


- lav celledelings frekvens.

Hvad forstås ved Hayflick limit?

- Begrænsing for hvor mange gange cellen kan dele sig.


- Afhænger af dyrets levetid.


- Velplejede dyr kan overgå begrænsningen og blive ved med at vokse.

Hvad forstås ved semi-kontinuerlig celler ?

- Celler der forsætter med at have deres diploide kromosomer.

Hvad forstås ved kontinuerlige celler?

- Celler der kommer fra normalt eller neuplastisk væv.


- Abnormalt antal af kromosomer


- Mindre følsomme overfor virus isolation end de to andre grupper.

Hvad forstås ved virulens ?

- Graden af sygdomsudvikling grundet infektion.


- Måles i hvor mange der bliver syge, hvor længe de er syge og ændringer i væv og blodparametre.

Hvordan kan graden af virulens påvirkes?

Værtens modtagelighed


- Dyreart


- Race


- Alder


- Køn


- individuel sundhedsstatus (andre infektioner og underernæring)


- immunrespons.


- infektionsdodis og infektionsvej

Hvordan kommer virus ind i værten?

- Huden


- Respirationssystemet


- Fordøjelses systemet


- Reproduktionsorganerne


- Conjunctiva (bindehinde)

Hvordan kommer virus igennem huden?

- Igennem forhornet epitel


- Huden skal være revet op, så barriere er gennembrudtHvordan kan den forhornede epitel barriere gennembrydes?

- Iatrogent: beskidte kanyler


- Arthopod vektor (fx myg).


- Myg kan bærer virus, virus kan opformeres i vektoren.

Hvordan er respirationsvejene beskyttet mod virus indtrængen?

- Der er mange beskyttende mekanismer mod fremmede partikler.


- Partikel størrelsen bestemmer hvor lang den kan komme ned i luftvejene.


- Mucus og ciliaer


- Alveolære makrofager


- Sekretoriske antistoffer (IgA)


- IgA bekæmper virus i sin indtrængen.

Hvordan er mave-tarm kanalen beskyttet mod virus indtrængen?

- Mucus


- Syre og galde


- Proteolytiske enzymer der kan slå virus ihjel.


- specialiserede makrofager


- Sekretoriske antistoffer


- Virus kan trænge ind i makrofagerne og opformere sig, hvorefter de transporteres videre rundt i kroppen.

Nævn nogle infektionstyper?.

- Den lokale infektion


- Den systemiske infektion?

Hvad forstås der ved den lokale infektion?

- Den spredes ikke


- f.eks. i luftvejene, vil den ødelægge ciliaerne der hvor den trænger ind.


- Kroppen vil danne nye celler i luftvejene, som er mere resistente overfor infektionen.


- immunsystemet danner specifikke antistoffer for at udrydde infektionen.


- f.eks. bovin respiratorisk syncytial virus (BRSV)

Hvad forstås der ved en systemisk infektion?

- Virus spredes i værten


- F.eks. virus i respirationssystemet. hvor den derefter kommer igennem cilier, mucus og basalmembranen og ud i blodbanen eller lymfesystemet.


- Virus kan opformeres i de lymfoide væv, og komme videre til blodbanen.

Hvad er en vævstropisme?

En mikroorganisme der kun ønsker at invadere et bestemt væv.
Cellerne i området vil have receptorer i overfladen for at ødelægge virus. og have kløvnings-aktiverede proteaser som beskytter mod virus.

Hvilke cytopatogene effekter findes der?

- Cellefusion, der dannes kæmpeceller. Dette kan cellen ikke holde til - den springer


- Cellelysis


- Apoptose induktion, cellerne undergår apoptose.


- Nekrose, cellerne dræbes.

Hvordan kan immunsystemets reaktioner give celleskade ved virus infektioner?

- Immunsupression (nedsat immunsystem)


- Inflammation uheldige steder (hjerte, lunger)


- Immunkompleks medierede skader, grunder overreaktion mod virus med antistoffer.


- Cellemedierede skader


- autoimmune lidelser


- Patogen effekt kan medføre forandringer i endokrine væv.

Hvad forstås ved en subklinisk infektion?

- Virus kommer ind i værten, uden af medføre sygdom.


- Værten kan smitte videre

Hvad er en systemisk poxvirus

- Skyldes kontakt med poxvirus


- Den kommer igennem epidermis.


- Koppevirus binder vækstfoktorer i epidermis, og kommer ind i cellerne.


- De opformeres i epitelcellerne.


- Virus kommer ud i vævet, og ind i lymfesystemet.


- Virus opformering i lymfoide organer.


- Opformeret virus kommer ud i blodbanen, og føres til forskellige organer.


Detter er inkubationsperioden
Derefter sætter den sig i uden, og starter individets sygdom.


- Hævelse + varme.


- Virus kan spredes fra hudoverfladen.

Hvordan kan virus smitte videre.

- Igennem huden.


- Respirationsvejene


- Fæces og urin


- Reproduktionsorganerne


- Mælk


- Udveksling af blod


- Til fosteret.

Hvordan kan virus smitte via hud?

- Sår eller andre skader på huden så virus kan komme ud igennem.

Hvordan kan virus smitte via respirationssystemet?

- Vejrtrækning


- Hoste


- Virus i spyt

Hvordan kan virus smitte via mælk?

- Mælk der ikke er paseuriseret.


- F.eks. mund og klov syge,

Hvilke forsvarsmekanismer har kroppen for at undgå virus infektioner, og hvad afhænger de af?

Fysiologiske barriere.


- alder, diæt, hormoner, gener, andre infektioner og artens resistens.
Kroppens uspecifikke immunforsvar


- IFN, apoptose, fagocytose, dendritceller, NK-celler, complementsystemet.
Kroppens specifikke immunforsvar


- humorale response, cellemedieret respons.

Hvad anvender det humorale respons?

- B og T-celler


- cytokiner


- APCHvordan kan virus undgå immunsystemet?

Undgå genkendelse


- Ændre virusprotein ekspresionen


- Ændre den inficerede celles MHC
Forstyrre lymfocyt og makrofag funktionen


- immunsystemets aktivitet bliver mindre aktivt


- Danner falske cytokiner, så kroppen ikke kan forsvare sig.
Inficere celler der mangler MHC ekspression


- neuroner