Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

I vilka 5 regioner är bourgogne indelat i?

Chablis


Cote d’Or


Cote chalonnaise


Maconnais


Beaujolais

Vilka 2 underregioner är cote d’Or indelat i?

Cote de nuits & cote de beaune

Vart görs de viner med bäst rykte och högst pris?

I norra delen av cote d’Or

I vilka 4 kvalitetsnivåer är bourgogne indelat i?

Regional


Kommun


Premier cru


Grand cru

Vilken druva dominerar i chablis?

Chardonnay

Nämn 3 grand cru lägen i chablis.

Le clos


Valmur


Blanchot

Nämn 2 byar med grand cru för både rött och vitt vin.

Corton - cote de beaune


Musigny - cote de nuits

Nämn 2 grand cru i cote de nuits.

Chambertin - rött


La Romanee - rött

Nämn 2 grand cru i cote de beaune.

Charlemagne - vitt


Montrachet - vitt