Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Evolúció, fejlődés

Az anyag folyamatos változása. Beszélhetünk fizikai, kémiai, biológiai és társadalmi evolúcióról.

A rendszerezés alapjai

Biológiai evolúció

Az élővilág állandó változása.

A rendszerezés alapjai

Alfaj/rassz

Földrajzilag jól elkülöníthető csoport a fajon belül, rendszertanilag megfelel az alfajnak.

A rendszerezés alapjai

Fajta

Az ember által kialakított csoport a fajon belül.

A rendszerezés alapjai

Lelet

Az élőlény megkövesedett maradványa vagy negatív mintája a földkéregben.

A rendszerezés alapjai

Lenyomat

Az élőlény külső formájának megsziládult nyoma a földkéregben (üledékes kőzetekben).

A rendszerezés alapjai

Kövület

Az élőlény szilárd szöveteinek, ellenálló részeinek megkövesedett maradványa a földkéregben.

A rendszerezés alapjai

Mesterséges rendszer

Az élőlényeket kiragadott, főleg külsőleg megfigyelhető tulajdonságaik alapján rendszerező rendszer.

A rendszerezés alapjai

Fejlődéstörténeti (természetes) rendszer

A fajokat származásuk, rokonságuk alapján csoportosítja.

A rendszerezés alapjai

Kettős nevezéktan

Karl Linné nevéhez fűződik. Lényege, hogy minden élőlénynek ad egy latin nevet, mely nemzetközileg beazonosíthatóvá teszi azt. A név első tagja az élőlény nemzetségére, a második a fajra utal (pl. homo habilidades). Magyarországon is használjuk ezt, csupán fordítva. A név első tagja ott a fajra, második a nemzetségre utal (pl. ügyes ember).

A rendszerezés alapjai

Faj

A rendszerezés alapegysége, a közös származású, külső alakjukban és belső felépítésükben csaknem teljesen megegyező, önmagukhoz hasonló termékeny utódokat létrehozó egyedek összessége.

A rendszerezés alapjai

Tudományterületek

Növénytan, állattan, embertan.

A rendszerezés alapjai

Tudományágak

Rendszertan, bonctan, sejttan, szövettan, szervtan, élettan, környezettan, viselkedéstan, örökléstan, egyedfejlődéstan, törzsfejlődéstan.

A rendszerezés alapjai (11)

Határtudomány

Biokémia, biofizika, biokibernetika, biotechnológia, bionika, biomatematika, biometria, biometerológia, stb.

A rendszerezés alapjai

Alkalmazott biológiai tudományok

Orvostudomány, mezőgazdasági tudományok, stb.

A rendszerezés alapjai

Rendszertani kategóriák

1. Ország


2. Törzs


3. Osztály


4. Rend


5. Család


6. Nemzetség


7. Faj


8. Alfaj/rassz


9. Változat


10. Forma


+1. Fajta

A rendszerezés alapjai

Arisztotelész

Az ő elméletére épül a rendszerezés, klasszikus logika-halmazokra.

A rendszerezés alapjai

Karl Linné

Svéd férfi, kinek nevéhez a kettős latin fajnév (kettős nevezéktan) kötődik.

A rendszerezés alapjai

Kitaibel Pál

Magyar termeszettudós, aki itthon rendszerezte az élőlényeket, azok élőhelyi viszonyait is figyelembe véve.

A rendszerezés alapjai

J. B. Lamarck

Elsőként vetette el a fajok állandóságának elvét.

A rendszerezés alapjai

Charles Darwin

Angol termeszettudós. Ő adta meg a fajok változásának, az élővilág evoluciójának magyarázatát.

A rendszerezés alapjai