Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Cellmembran
Tunn hinna som innesluter alla celler. Det reglerar transporten av ämnen ut ur och in i cellen och som ger form och rörelse åt cellen.
Cytoplasma
Är grundsubstansen i cellen utanför organellerna.
Organell
Kallas strukturella och funktionella delar av cellen som finns i cytoplasman. De flesta organeller är omslutna av membran.
Mitokondrie
Är en organell som är innesluten av ett membran. Mitokondrien är cellens kraftverk som skapar ATP. Nedärvs från mamman
Lysosomer
Är en membranomgiven blåsa i cellens cytoplasma. Den bryter ner makromolekyler till deras byggstenar.
Peroxisomen
Är en blåsformig organell som skyddar cellen mot skadliga oxiderande ämnen.
Ribosom
Är en organell som finns i alla celler, och som styr proteinsyntesen. Ribosomen är inte membranomsluten.
Cellskelett
Ett system av av tunna proteintrådar som bildar tredimensionellt nätverk i cellen och som ger form och rörelse åt cellen.
Receptor
Kallas ett protein som sitter fast i ett cellmembran och binder ett visst ämne, en så kallad signalsubstans. När signalsubstansen binds, utlöses en kedja av reaktionen i cellen.
Kärnmembran
Avgränsar cellkärnan från cytoplasman. Det består av två dubbla membran där större molekyler endast kan passera genom särskilda porer i membranet, medan mindre molekyler passerar spontant.
Endoplasmatiskt nätverk
Ett system av membranomgivna kanaler som finns i cellens cytoplasma. Det tillverkar cellens membranet och avgiftar cellen från skadliga ämnen. Har ribosomer som bygger proteiner som ska ut ur cellen.
Golgiapparaten
Ett system av av membranblåsor i cytoplasman. Blåsorna innehåller olika ämnen för vidare transport i cellen.
Eukaryot cell
En cell som innehåller cellkärna och andra membranomslutna organeller.
Aminosyra
Proteinernas byggstenar är proteinsyror. Det finns 20 olika aminosyror.
Protein
Uppbyggt av minst 50 aminosyror för att vara ett protein. Det finns två olika sorters proteiner globulära proteiner som veckas efter proteinsyntesen och fiberproteiner som är långa raka kedjor.
Monosackarid
Enkla sockerarter, t.ex. glukos.
Polysackarid
Sammanbundna långa sockerarter.
Glukos
Enkel sockerart.
Stärkelse
Lagras i växtceller som en energireserv. Energin behövs för att växa och dela sig för växterna.
Cellulosa
Fibrer som finns i växternas cellväggar och består av långa kedjor med glukos
Prion
Sjukt protein.
Glykogen
Djur lagrar glukos som glykogen i celler och levern. Glykogen spjälkas till glukos vid behov så ATP kan skapas.