Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Chi

Ni xiang qu nali chifan


你 想 去 那里 吃饭。

Hui

Wo hui shuo Huayu he xie Hanzi.


我 会 说 话语 和 谢 杆子。

Zhu

Ni dasuan zai Zhongguo Beijing zhu duojiu?


你 打算 在 中国 北京 住 多久。

Zhuozi

Ta de xiao mao zai zhuozi shangmian.


他 的 小 猫 在 桌子 上面。

Shuijiao

Zhe ge gou zai yizi xiamian shuijiao.


这 个 狗 在 椅子 下面 睡觉。

Xihuan

You kong de shihou, wo xihuan ting ge.


有 空 的 时候,我 喜欢 听个。

Xie

Zhe xie beizi duoshao qian?


这 谢 杯子 多少 钱?

dian

Xianzai shi zhongwu yi dian.


在 是 中午 一 点。