Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Skeletsystemet inddeles i...

... det axiale og det abaxiale skelet

Hvad skal vi huske ved røntgenbilleder af skeletsystemet?

At der er en række normal-anatomiske variationer i form af vækstlinjer, individuelle ossifikationscentre, sesamknogler, kar-kanaler.Husk at brusk ikke kan ses på et røntgenbillede, især når der kigges på røntgenbilleder af voksende dyr!

Hvordan skelner vi vækstlinjer og selvstændige ossifikationscentre fra frakturer?

Ved grundig palpation => smerteytring!

Avulsion

Afrivning af ossifikationscenter hvor der sidder en sene

Hvad skal man være opmærksom på hvis der skal tages røntgen af en fugl?

Fugleknogler er pneumatiserede, dvs. luftudfyldte for at mindske vægten, og der skal derfor skydes med meget lav kV og høj mAs!

Fremgangsmetoden til at kigge på rørknogler

1) Bløddelene som omgiver objektet


2) Geometri


3) Knoglevævet


4) Periost reaktion

2) Geometri

Form, længde, angulation og diameter af knoglen

3) Knoglevævet

Defekter?


Osteolysis?


Nydannelser?


Vækstplader?

4) Periostal reaktion

Slag på periosten? Overben?

A) Bløddelene som omgiver objektet

Hvis der er hævelse omkring leddet palperes denne igennem.


Undersøg om den er universel eller lokal, indolent eller smertefuld

Geometri

Man skal kigge på form, længde, vinkling og diameter på knoglen

Frakturklassifikation

1) Åben eller lukket?


2) Komplet eller inkomplet?


3) Antal frakturlinjer


4) Dislokation mellem frakturenderne


5) Lokalisation

Radiografiske tegn på en åben fraktur

Fri luft i de tilstødende bløddele


Knoglefragmenter bryder gennem huden


Røntgenfortættet debris i soft tissue

Greenstick fracture

Ses på unge dyr med nedsat forkalkning


Her kan fx den ene halvdel af rørknoglen frakturere mens den anden kun giver sig (som når man prøver at brække en frisk gren), typisk vil siden som er under tryk forblive intakt

Fissur

Kun involvering af den ene cortex, knoglen har stadig normal form

Simpel fraktur

Én fraktur linje

Komminut fraktur

3 eller flere fragmenter


Der er kommunikation mellem frakturlinjerne

Multipel fraktur

3 eller flere fragmenter


Frakturlinjerne kommunikerer ikke, og er altså adskilte (det samme som multiple simple frakturer), dvs. frakturerne inddeler rørknoglen i segmenter

De 4 måder hvorpå frakturender kan displacere sig

Kontraktion (trækker sig forbi hinanden)


Distraktion (fjerner sig fra hinanden)


Angulation (vinkling af de to ender på hinanden)


Rotation (den ene eller begge knogler roterer om sin egen akse)

Diafyseale frakturer inddeles i...

... Proksimal, midt eller distal

Osteopeni

En generelt reduktion i knogletæthed


Kan skyldes to forskellige patologiske processer:


- Osteomalaci


- Osteoporose

Osteomalaci

Utilstrækkelig eller abnormal mineralisering af organisk osteoid

Osteoporose

Normale proportioner af osteoid og mineralkomponenter, men reducerede mængder

Panostitis

Øget intramedullær røntgentæthed, men INGEN involvering af compacta

Osteodystrofia hypertroficans

Irregulære bånd af røntgenfortætninger i metafysen

Osteodystrofia fibrosa

Generaliseret nedsat røntgentæthed


Meget tynde cortex


Skyldes et misforhold mellem Ca og P i blodbanen, så kroppen skaffer Ca fra knoglerne


Kommer som følge af hyperparathyreoidisme!

Fremgangsmåde til at kigge på forandringer i led

A) Bløddelene som omgiver objektet


B) Kongruens


C) Artikulationsfladerne


D) Epifysen


E) Periartikulær knoglenydannelse

1) Bløddelene som omgiver objektet

Bløddelshævelse? Intra- vs. ekstracapsulær


Ændringer i røntgentætheden?


Læsioner i bløddele?


Atrofi?

Hvilken sensitiv indikator for synovial effusion har vi i knæleddet?

Ændringer i den intrapatellare fedtpude er et tegn på intraarticulær synovial effusion! (fat pad sign)


Fedtpuden ligger lige bag patellar ligamentet

B) Kongruens

Passer knoglerne der udgør leddet sammen?


Subluxation og traumatisk luxation skaber inkongruens


Distraktion får knoglerne til at fjerne sig fra hinanden

Condylar fracture

Kan være supracondylar, intercondylar, bicondylar

Articular fracture

Involverer det subchondrale knoglevæv og ledbrusk

Avulsion fracture

Apophysiolysis


Fraktur hvor der er insertio/origo af et ligament eller en sene


Fx afrivning af tuberositas tibia

E) Periartikulær knoglenydannelse

Knoglenydannelse i forbindelse med leddet

Hvor ses osteofytdannelser i albueleddet?

Dorsale rand af proc. anconeus


Cranio-proksimale kant af radius


Proksimale kant af laterale epicondylDesuden ses sclerose i sulcus semilunaris

Osteofytter

Knoglenydannelse som dannes ved kanten af ledbrusken

Enthesofytter

Knoglenydannelse som dannes hvor ligamenter hæfter på ledkapslen

Begrebet slidgigt dækker over:

Arthritis/osteoarthritis


Artrose/osteoartrose


Secondary joint disease (primær årsag er kendt)


Degenerative joint disease (DJD)

Arthritis

Inflammation, ses som effusion fra ledkapslen uden involvering af knoglevæv

Osteoarthritis/-artrosis

Her er den subchondrale knoglevæv involveret, og bløddels inflammation kan være tilstede (-itits) eller ej (-osis)

Degenerative joint disease (DJD)

Alt der afficerer leddet og dets støttefunktion, fx forkert belastning

Symphysiolysis

Fraktur i en vækstzone eller fysislinje


Fx i kæben

Hvad ser man ved renal hyperparathyreoidisme?

Rubber jaws! Kæberne er bløde som gummi og densiteten er nedsat

Transitionel vertebrae

Kongenital malformation hvor der fx er en thorakal proc. transversus på den ene side og en lumbar på den anden


Uden betydning

Hos hvem ses hemivertebrae?

Bulldogs!


Ses som kileformede vertebrae, medfødt.


De kan ligeledes have "screw tail" (som en gris)

Spondylose

Entesofytter der udgår ventralt på hvirvlerne


Meget normalt hos hunde!

Røntgen signs

Lokalisation


Antal


Størrelse


Form


Densitet


Kontur

Monostotisk

Alle forandringer er i samme knogle

Polyostotisk

Multiple knogler er afficerede

Vækstrelaterede lidelser hos store hunderacer

Panosteitis


Osteodystrofia hypertroficans


Osteochondrosis


Hofteledsdysplasi (HD)


Cervical spondylopathy

Vækstrelaterede lidelser hos små hunderacer

Morbus Calvé-Legg-Perthe (aseptisk nekrose)


Medial patellarluxation


Præmatur lukning af ulnas distale vækstplade

Degenerative lidelser hos adulte hunde

Spondylose


Cranial korsbåndsruptur


Diskusprolaps


Lumbosakral stenose


Hypertrofisk pulmonær osteopati

Knogletumorer hos adulte hunde

Primære knogletumorer (osteosarkomer)


Metastaser fra andre primærtumorer

Traumer i knogler

Fissurer


Frakturer


Avulsioner


Luksationer


Ligamentskader

Infektioner i knogler

Osteomyelitis


Discospondylitis

Metaboliske knoglelidelser

Osteodystrofia fibrosa