Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Initial assessment and management
1. Voorbereiding
2. Triage
3. Primary survey (ABCDE)
4. Resuscitatie
5. Aanvulling op primary survey en resuscitatie
6. Secondary survey (kop-teen evaluatie en voorgeschiedenis)
7. Aanvulling op secondary survey
8. Postresuscitatie monitoring en herevaluatie
9. Definitieve zorg
1. Voorbereiding
- prehospital
- ziekenhuis
Prehospitaal: inlichten ontvangend ziekenhuis, nadruk op behoud van luchtweg, controleren van
externe bloedingen en shock, immobilisatie en zo snel mogelijk transport naar dichtstbijzijnde
geschikte ZH.
Ziekenhuis: klaarzetten en controleren laryngoscoop, tube, infusen, monitor, etc.
Bescherming personeel dmv mondkapje, bril, schort, legging en handschoenen.
2. Triage
- Meerdere Slachtoffers
- Ramp
A.d.h.v. ABC, bepalen welk ZH geschikt is.
Meerdere slachtoffers: eerst levensbedreigende problemen en multitrauma’s behandelen (capaciteit
van ZH wordt niet overschreden)
Ramp: eerst pt met meeste kans op overleving behandelen (capaciteit wordt overschreden)
3. Primary survey
- ABCDE
A Airway: luchtweg behouden met bescherming van CWK
B Breathing: ademhaling en ventilatie
C Circulation: circulatie met controle van bloedingen
D Disability: neurologische status
E Exposure/ Environmental control: pt volledig uitkleden, maar hypothermie voorkomen
--> direct herkennen en behandelen van levensbedreigende toestanden
A
- punten
Pratende pt --> A vrij
Inspectie: vreemde lichamen, aangezichts-, mandibula of trachea/larynxfracturen
--> chin lift, jaw thrust
EMV --> 8 --> definitieve luchtweg (tube)
Stabilisatie van CWK totdat fractuur dmv foto is uitgesloten!
Denk aan CWK-letsel bij multitrauma, zeker bij --> EMV of stomp trauma boven clavicula.
A
- Valkuilen
A Valkuilen: defecte apparatuur, lekkende cuff, onvermogen tot intubatie na verslapping, mislukken van
chirurgische luchtweg t.g.v. adipositas, obstructie luchtweg bij poging tot intuberen bij larynxfractuur.
B
- punten
Inspectie: AH-excursies, letsels
Auscultatie
Percussie: bloed, lucht
Palpatie: fracturen, subcutaan emfyseem, trachea
B
- Levensbedreigend?
Levensbedreigend: spanningspneu, fladderthorax met longcontusie, massieve hemothorax, open
pneumothorax
B
- Valkuilen
B Valkuilen: DD A/B-probleem, intubatie bij (spannings)pneu verergert het probleem, controle B na
intubatie (+ X-thorax)
C
- punten
Bloedvolume en cardiac output: hypotensie is gevolg van bloeding tot tegendeel bewezen is!
EMV:
C
- bloeding
C Bloeding: direct behandelen!
Manuele druk bij extern bloedverlies, geen tourniquets gebruiken.
Belangrijkste oorzaken van veel bloedverlies: bloeding in thorax of abdomen, fracturen van
lange pijpbeenderen, retroperitoneale bloeding bij bekkenfractuur, penetrerend thoraxtrauma
C
- Valkuilen
C Valkuilen: ouderen niet altijd tachycard bij bloedverlies, bloeddruk niet goed gecorreleerd met cardiac
output. Kinderen reageren pas laat op bloedverlies. Sporters niet snel tachycard. Niet altijd bekend of
pt medicatie gebruikt.
D
- punten
EMV, pupilgrootte en reactie, lateralisatietekens, niveau ruggenmergletsel
Bij verandering EMV, opnieuw ABC controleren!
Kan gevolg zijn van verminderde oxygenatie/perfusie of toch neurologisch.
Denk ook aan hypoglycemie, alcohol, drugs en medicatie.
D
- Valkuilen
D Valkuilen: lucide interval bij een acuut epiduraal hematoom, dus frequente controle D
E
- punten
Pt uitkleden/kleding kapot knippen, daarna bedekken met warme dekens, warme vloeistof toedienen,
warme kamer.
A
- resuscitatie
A
Jaw thrust, chin lift
Nasofaryngeale/orofaryngeale luchtweg
Definitieve luchtweg als er twijfel is over het vermogen van de pt om de luchtweg te behouden.--> tube
B
- resuscitatie
Tube bij bedreigde A t.g.v. mechanische factoren, AH-problemen: verlaagde EMV of evt chirurgische luchtweg.
Thorax decompressie bij spanningspneu
Zuurstof
Pulse oximeter
C
- resuscitatie
Controle van bloeding door directe druk of chirurgische interventie
2 grote infusen (maximale snelheid van vochttoediening wordt bepaald door diameter en lengte (hoe
korter, hoe sneller) van katheter, niet door de dikte van het vat).
Bloed afnemen voor typering en kruisbloed, Hb, HCG.
2-3 liter Ringer/NaCl kan nodig zijn, indien geen respons -->
Aanvulling op prim en sec survey
ECG-monitoring
Monitoring
Diagnostiek
Aanvulling op prim en sec survey
-ECG Monitoring, oorzaken v afwijking
ECG afw oorzaak:

Ritmestoornissen: stomp cardiaal letsel
PEA: harttamponade, spanningspneu en/of uitgebreide hypovolemie
Bradycardie, aberrante geleiding, premature slagen: hypoxie, hypoperfusie of extreme hypothermie
Monitoring
- wat meten
- hoe interpreteren
AH-frequentie en ABG, CO2-meter
Pulse oximetrie: meet O2-saturatie van hemoglobine, vergelijken met ABG
Bloeddruk: normalisatie van bloeddruk alleen is geen betrouwbare parameter van normale perifere
perfusie
Diagnostiek
- welke aanvullende Dx?
X-thorax/bekken/(lat. CWK): hulpmiddel bij resuscitatie, mag resuscitatie niet onderbreken
Complete cervicale en thoracolumbale wervelkolom en evt aanvullende fotot’s: secondary survey
Echo abdomen: opsporen intra-abdominale bloeding
Stap 6
Overplaatsing
Indien noodzakelijk naar een ander ziekenhuis, zoals een gespecialiseerd centrum
Stap 7
Secondary survey
- wanneer?
Begint pas als de primary survey afgerond is en de pt geresusciteerd is met normalisatie van de vitale
functies.
VG
- AMPLE
A Allergies
M Medication
P Past illnesses/Pregnancy
L Last meal
E Events/Environment related to injury
Stomp trauma
- wat vragen?
-->
Ongevals mechanisme
- Frontaal impact, welke signs?
Ongevals mechanisme
- Frontaal impact, welk bijkomend letsel?
Ongevals mechanisme
- Zij impact auto, welk bijkomend letsel?
Ongevals mechanisme
- Zij impact auto, welk bijkomend letsel?
Ongevals mechanisme
- Ejectie, voertuig
Groter risico op letsel
Ongevals mechanisme
- Auto vs voetganger
Schedeltrauma
Penetrerend letsel
- wat vragen?
- schotwond of steek wond
Snelheid? kaliber? route van de kogel? afstand wapen-wond
Brand of koude letsel
- wat vragen?
Wel of niet in combinatie met trauma
Inhalatietrauma en koolmonoxidevergiftiging
Open vs gesloten ruimte?
Chemische stoffen vrijgekomen?
Natte kleding?
Verminderde activiteit?
Vasodilatatie t.g.v. alcohol of drugs?
-->
Gevaarlijke omgeving
- waarop letten?
Chemicaliën, toxinen, straling
-->
Lichaamelijk onderzoek
- maxillofaciale #
- schedel letsel
Kan leiden tot?
Patiënten met maxillofaciaal of schedeltrauma kunnen een onstabiel CWK letsel hebben en de nek
moet daarom geïmmobiliseerd blijven tot letsel uitgesloten is. Afwezigheid van neurologische
afwijkingen sluit letsel niet uit!
Lichaamelijk onderzoek
- Bewustzijnsnivo
- Wat vaststellen
- GCS
- AO?
BWZnivo:
• =<8, ernstig schedeltrauma
• 9-12, matig schedeltrauma
• 13-15, mild schedeltrauma
Vaststellen v ernst schedeltrauma
AO: CTscan
LO: Pupillen
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: Pupillen
- Vaststellen
Type schedeltrauma
Letsel ogen
- Beoordeel
Groote
Vorm
Reactiviteit
- Vondst
Massa effect
Diffus hersenletsel
Oogletsel
- Bevestigen
AO: CT scan
LO: Hoofd
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: Hoofd
V: Letsel hoofdhuid, schedel
B: Inspec: laceratie en schedel#, palpeerbare defect
V: laceratie, schedel#, Schedelbasis#
B: AO:CTscan
LO: Maxillofaciaal
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: Maxillofaciaal
V: Weke delen letsel, Ossaal letsel, Zenuw letsel, Tand/mond letsel
B: Afw stand, Mlocclusie, palpatie naar crepitaties
V: aangezichts#, weke delen letsel
B: X-aangezicht, CT-aangezicht.
LO: Nek
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: nek
- V: Larynx letsel, CWK letsel, Vasculair letsel, Oesophagus letsel, Neuro afw.
- B: Inspectie, Palpatie, Auscultatie
- V: Larynx vervorming, Subcutaan emfyseem, Hematoom, Souffle, Penetratie platysma, (druk)pijn CWK
- B: X-CWK, Angiografie/duplex, Oesofagoscopie, Laryngoscopie
LO: Thorax
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: Thorax
- V: Thoraxwand Ltsl, Subcutaan emfyseem, pneumo/hemothorax, bronchiaal ltsl, longcontusie, thoracale aorta disruptie, harttamponade
- B: Inspectie, Palpatie, Auscultatie
- V: Hematoom, vervorming, paradoxale beweging, Drukpijn, crepitaties, thorax, Verminder VAG, Gedempte harttonen, Mediastinale crepitaties, Hevige rugpijn
- B: X-Thorax, CT, Angio, Bronchoscopie, Thoraxdrain, Pericardioscentese, TEE
LO: Abdomen/Flank
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: Abdomen/Flank
- V: Buikwandletsel, Intraperitoneaal ltsl, Retroperitoneaal ltsl.
- B: Inspectie, Palpatie, Auscultatie, Penetratie route
- V: Buikwand (druk)pijn, peritoneale prikkeling, Orgaanltsl, Retroperitoneaal orgaan ltsl
- B: Echo, CT, Laparotomie, Contraxt X- GI, Angiografie
LO: Bekken
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: Bekken
- V: Genitale of urineweg ltsl, #
- B: palpatie symfyse verwijding, Drukpijn bekken, Bekkenstabiel?, Inspectie perineum, RT/VT
- V: GU tractus letsel (hematurie), Bekken#, Rectaal, vaginaal en/of perineaal letsel
- B: X-bekken, Urethrogram, cystogram, IVP, CT-A
LO: Ruggenmerg
- Vaststellen
- Beoordeel
- Vondst
- Bevestigen
LO: Ruggenmerg
- V: Schedel trauma, ruggenmerg ltsl, Perifeer zenuw ltsl
- B: Motorisch respons, Reactie op pijn
- V: Unilateraal craniaal massa effect, Quadriplegie, paraplegie, zenuw wortel ltsl
- B: X-WK, MRI
LO: WVK
- Vaststellen
- Beoordelen
- Vondst
- Bevestigen
LO: WVK
- V: Wervel ltsl, vertebrale instabiliteit, Zenuw ltsl
- B: Verbale reactie op pijn, lateralisatie, pijn bj palpatie, vervorming
- V: # vs dislocatie
- B: X-WK, CT
LO: Extremiteiten
- Vaststellen
- Beoordelen
- Vondst
- Bevestigen
LO: Extremiteiten
- V: Weke delen ltsl, afwijkende stand, gewrichts abnormaliteiten, Neurovasculaire defecten
- B: Inspectie, palpatie
- V: Zwelling, hematoom, bleek, Misvorming, (druk)pijn, crepitaties, afwezige/verminderde pulsaties, gespannen compartimenten, neurologische afwijkingen
- B: X, Doppler, Compartiment druk, Angio
Airway management
- Bedreigd bij?
A Bedreigd bij:
1. verlaagd EMV
2. Maxillofaciaal trauma: #, dislocaties, bloeding, toename secreties, losse tanden
3. Nek trauma: uitgebr bloeding bij penetrerend trauma, disruptie v larynx of trachea of compressie tgv bloeding.
4. Larynx trauma: heesheid, subcutaan emfyseem, palpabele #. Bij totale obstructie of respiratoir falen: intubatie, liefst mbv flexibele endoscoop. Geen succes dan spoed tracheotomie: moeilijk tijd rovend
Laatste red middel: chirurgische cricothyroidtomie
Partiele obstructie: luidruchtig ademhalen.
Volledige obstructie: afwezige ademhaling
Airway management
- Objectieve tekens?
Praten v patient: A vrij, ventilatie intact, adequate perfusie v hersenen
Inspectie; geagiteerde pt = hypoxie, mentaal afgestompt = hypercapnie, cyanose = hypoxemie, gebruik v accessoire admhalingsspieren
luisteren naar: luidruchtige ademhaling, snurken, gorgelen, heesheid
voelen naar: locatie v trachea in midline?