Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka olika typer av smittämnen finns det?

Bakterier, virus, prioner, protozoer, svampar, blågröna alger.

Vilka smittämnen är cellulära och vilka är acellulära?

Bakterier, svampar, alger, protozoer är cellulära. Virus och prioner är acellulära.

Vilka smittämnen hör till mikroorgansimer?

Virus, prioner, protozoer, bakterier och svampar.

Vilka smittämnen hör till makroorganismer?

Maskar, svampar och elektoparasiter.

Hur liten är en bakterie, mätt i mm?

0,001 mm.

Hur kan man se bakterier?

Genom ljusmikroskop.

Vad måste man göra med bakterier för att bättre kunna se dem efter att man odlat dem på mikrobiologiskt laboratorium?

Gramfärgning.