Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
6.6 Tandens vävnader
 
Cellerna som bildar dom olika vävnaderna i tanden, 4st
Ameloblaster - emalj
fibroblaster - fibrer
odontoblaster - dentil
cementoblaster - cement
Perikymatie
Är tunna upphöjningar som går vågrätt tvärs över tanden. Är resultat av stopp eller inbromsning av primsornas tillväxt.
 
Syns främst på yngre individer som ännu inte nött bort ytan.
Periodontalspalt
mellanrummet mellan rotcement och periodontalligamentet (typ tandköttet i alveolen)
Rothinna/periodontalligament
Finns i periodontalspalten och består av små fibrer i tandköttet (sharpeys) förankrar tandens cement till alveolarbenet
Sharpeys fibrer
Kollagena fibrer som hör till rothinnan (håller fast tanden i benet)
Vad innehåller sharpeys fibrer
innehåller kollagen typ 1
Hur förbinder rothinnan tanden till alveolarbenet
Strama kollagena bindvävsfibriller korsar varandra i olika vinklar och fixerar tanden så att den nästan blir orörlig
Vanligaste proteiner i emailj dentil och pulpa
Kollagen typ 1, men EJ i emalj
Ankylos
när tanden sitter ihop direkt med käkbenet
 
(finns hos vissa)
Vad består emaljen av
96% hydroxyapatit
4% vatten och proteiner.
proteinerna som är specifika för emalj, 2 st
enamelin och amelogenin.
Vad består emailj inte av
Kollagen typ 1
Vilka bildar emaljen och hur är emaljen uppbyggd
ameloblaster.

Emaljen är uppbyggd av prismor, prismaskidor och interprismaktisk substans.

De ligger från dentinet och utåt. Prismorna ser ut som nyckelhål där öppningen ligger ocklusalt och smalnar av cervikalt. Prismaskidan och substansen mellan prismorna har en annan sammansättning än vad själva prisman har med lite mer vatten och protein. Egentligen är detta inga självständiga enheter, dvs man kan inte ”plocka” ut en enskild prisma, utan det är ett optiskt fenomen och beror lite på hur ljuset bryts. Finns det ex mörkare fläckar på tänderna kan detta innebära att ljuset bryts annorlunda där. Längst ut på emaljen saknas prismor och kallas därför för aprismatiskemalj
Prismors utseende
Smala strukturer (4mikrometer) som går från dentilgränsen till längst ut på emaljen.
 
Är formade som nyckelhål med ett huvud mot ocklusalytan/incisivskäret och en svans riktad cervikalt.
 
Omges av en prismaskida
Fläckar på tänderna
kan bero på att prismorna ligger annorlunda
prismors tvärstrimmighet
Prismor är randiga och varje rand motsvaras av hur mkt emalj som byggts per dag ??
Emaljbuskar
Prisma som syns extra tydligt
Vad är specifikt för emalj som hårdvävnad
Emalj är den enda hårdvävnden som har ett epitelialt ursprung och när den bildas förlorar den kontakt med levande cellar och kan därför inte repareras eller remodelleras.
Var är emaljen som tjockast och tunnast
Tjockast vid incialskär och kontaktpunkter, tunnas ut cervikalt.
retziuslinjer och perikymatier
Skulle man på en tand göra ett horisontellt tvärsnitt (kapa rätt av) skulle man se tillväxtlinjer i emaljen likt ett träd med pulpan och dentin centrerat. Retzius visar hur emaljen läggs på i lager -> retziuslinjer

På emaljen yta kan den finnas horisontella linjer som är resultat av stopp eller inbromsning av primsornas tillväxt -> perikymatier
Skillnad på emalj och dentin
x dentin har mindre oorganiskt material, mer protein och vatten á inte lika hårt.

x till skillnad från email kan dentin repareras så länge det finns en levande pulpa.

x ameloblaster gör emalj och odontoblaster dentin
Hur möter emalj och dentin varandra, emaljdentingränsen
Är inte en rak gräns utan är istället lite vågig, detta gör att vävnaderna håller ihop bättre.
Hur ser dentinet ut med dess celler och gångar mm
Odontoblasterna ligger på rad utefter pulpan. På cellerna finns utskott, Tomes utskott som går in i dentinkanalerna. Mellan kanalerna finns även små kanaler som förbinder de större.
Ordningen på dentin från pulpan
Pulpa
odontoblaster
predentin
sekundärt dentin
primärt dentin

kolla upp, sekundärt borde ju ligga närmast pulpan.
Hur ser det ut i dentinen, med kanaler och celler
Dentinkanalerna finns tätare ju närmare pulpan för att sedan påträffas mer sällan ju närmare emaljen man kommer, ungefär som en solfjäder. Cellerna har sina Tomes utskott som går in i dentinkanalerna. Mellan dentinkanalerna finns små kanaler som förbinder dom.

Dom innehåller saltlösning och nerver.
Vad sker om det åker bakterier och toxiner med i saltlösningen i dentinkanalerna in till pulpan
Detta kan odontoblasterna känna av och då bildar dom dentin som täpper igen kanalerna och på så vis skyddas pulpan.
Predentin, primärt dentin och sekundärt dentin
Matrixen som bildas av odontoblasterna kommer att mineraliseras. I dentin finns kollagen typ 1 som tillsammans med andra proteiner bli ett Predentin.

När predentinet mineraliseras kallas det för Primärt dentin.

Så länge pulpan lever kommer odontoblasterna fortsätta bilda dentin, även om det inte behövs. Detta överskott dentin kommer bildas inåt pulpan och kallas Sekundärt dentin. Följden av detta är att pulparummet kommer minska med åldern.
Interglobulärdentin och sklerotiskt dentin
Interglobulärdentin: ute i det klara dentinet kan detta förekomma som liknar predentin.

Sklerotiskt dentin: Är ett extra förkalkat dentin.
Rotcements funktion, 2st
Är ett skydd för dentinkanalerna på tandens rot samt att det fungerar som en fästanordning för tanden i käkbenet
Dom två typerna av cement
Cellulära cementet med celler - finns längre ner på roten, mot apex.

Acellulära cementet - saknar celler.
Cementoid
Matrixen som cementoblasterna bildar, består av protein ex kollagen 1
Cementoblaster och cementocyter
ungefär som för ben, odontoblaster och odontocyter..

Cementoblaster bildar marixen som består av protein, ex kollagen typ 1. Denna subsans kallas för cementoid. Sedan mineraliseras cementoiden, då bädds cementoblasterna in i cementoiden och kallas istället för cementocyter
Hur möter cement och emalj varandra, 3 olika sätt
Överlappar varandra - 60%

Emalj och cement möts exakt - 30%

Emalj och cement når inte riktigt varandra, utan man får en lucka emellan - 10%
Vad består pulpan av, 3st
Pulpan består av lös bindväv och mkt kärl och nerver
Pulpans tre lager innifrån och ut
Cellrika zonen - innersta lagret i pulpan som innehåller många fibroblaster och icke differentierade mesenkymala celler.

Cellfria zonen - innehåller mkt kapillärer och nervnätverk.

Odontoblastlagret - yttersta lagret dör odontoblasterna finns brevid predentinet.
Vilka celler kan man hitta inne i pulpan, 4st
Bl a fibroblaster (vanligast), odontoblaster, immunceller och mesenkymala celler.
Dentinkanaler
Uppstår när odontoblasterna backar.
 
I dem finns vätska med saltlösning som åker in och ut och på så vis får pulpan signaler om smärta.
Falsk och äkta dentin
falsk är dentil som inte har dentilkanaler
 
äkta har dentinkanaler
 
?? Dentikel?
Dentikel
är dentil som börjat bildas inne i pulpan, detta försvårar vid rotfyllning
Vad sker rotcementen när man åldrar
Rotcementen blir tjockare hos äldre individer och liknar käkben i röntgen.
Skillnad i morfologi och sammansättning mellan emalj och dentin
Emalj:
Död vävnad
består av emaljprismor
90% HA, 5% vatten och protein
Hård, fit, blank yta med perikymatier på och retziuslinjer inuti
 
Dentin:
Levande vävnad
uppbyggt av dentinkanaler
70% HA, 20% kollagen, 10% vatten
lite gulare och mjukare