Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Adopt
Bir hayvanın bakımını üstlenmek
Amazing
Şaşırtıcı
Animal Shelter
Hayvan Barınağı
Ant
Karınca
Ball
Top
Blanket
Battaniye
Buy
Satın almak
Circus
Sirk
Cook meat
Et pişirmek
Donate
Bağış yapmak
Duck
Ördek
Eagle
Kartal
Examine
Muayene etmek
Frog
Kurbağa
Give
Vermek
Help
Yardım etmek
Homeless
Evsiz
Iguana
İguana
Injured
Yaralı
ill
Hasta
Jump
Zıplamak
Kangaroo
Kanguru
Kitten
Kedi yavrusu
Leopard
Leopar
Lion
Aslan
Make a cake
Kek yapmak
Monkey
Maymun
Newborn
Yeni doğmuş
Newt
Kertenkele
Parrot
Papağan
Peacock
Tavus kuşu
Puppy
Köpek yavrusu
Rabbit
Tavşan
Sleep
Uyumak
Snake
Yılan
Speak
Konuşmak
Squirrel
Sincap
Stork
Leylek
Sunny
Güneşli
Tail
Kuyruk
Ticket
Bilet
Turtle
Kaplumbağa
Unwanted
İstenmeyen
Vet
Veteriner
Volunteer
Gönüllü
Warm
Ilık
Wild animals
Vahşi hayvanlar
Wolf
Kurt
Young
Genç
Zoo
Hayvanat bahçesi
Be quiet!
Sessiz ol!
Clean the barn
Ahırı temizlemek
Climb the tree
Ağaca tırmanmak
Collect the eggs
Yumurtaları toplamak
Feed the birds
Kuşları beslemek
Feed the sheep
Koyunları beslemek
Give medical care
Tıbbi yardım vermek
Good Boy!
İyi çocuk!
How cute!
Ne kadar da sevimli!
How many?
Kaç tane?
How much?
Ne kadar?
I'm sorry!
Üzgünüm
Incredible!
İnanılmaz!
Milk the cow
İneğin sütünü sağmak
Not right now
Şimdi değil
Ride a horse
Ata binmek
Splash water
Su sıçratmak
Take a photo
Fotoğraf çekmek
Water the vegetables
Sebzeleri sulamak
What a nice day
Ne güzel bir gün