Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Baron de Montesquieu

-Meteorological Climate Theory


-Checks and Balance


(Separation of Powers)

Left

John Locke

-Tao ay likas na mabuti


-An Essay Concerning Human Understanding

Right-Left-Down

Thomas Hobbes

-Tao ay likas na makasarili


-Leviathan

Right-Left-Up

Jean Jacques Rousseau

-Sumulat ng The Social Contract


-Emile

Right-Right

Denis Diderot

Patnugot ng Encyclopedie na tumipon sa halos lahat na manunulat na French sa.panahon ng Enlightenment

Right-Left-Upper

Cesare Bonesana Beccaria

-Tumuligsa sa parusang kamatayan


-Of Crimes and Punishment

Right-Left-Middle

John Howard

-Prison reformist


-makataonv pagtrato sa mga bilanggo

Right-Left-Middle

Mary Wollstonecraft

-A Vindication of the Rights kf Women


-Tumalakay sa karapatan ng kababaihan

Left-Left-Down

Nicolaus Copernicus

Heliocentric View: Ang daigdig ay hindi sentro mg kalawakan at ito ay umiikot sa pigid ng araw

Right-Right

Galileo Galilei

-Nakaimbento mg teleskopyo na ginamit sa pag-aaral ng kalawakan-Lahat ng mga bagay sa kalawakan ay napapasailalim sa parehong likas na batas


-Nagpatunay sa heliocentric view

Left-Left

Johannes Kepler

Hindi pabilog ang orbit kundi eliptikal

Right-Right-Down

Andreas Vesalius

-Nanguna sa pag-aaral ng anatomiya ng tao

Right-Right-Up

William Harvey

-Nakatuklas at nakapagpaliwanag sa sirkulasyon ng dugo at mga bagay na may kinalaman sa puso

Right-Right-Down

Francis Bacon

-Inductive Method


-Deductive Method

Left-Left *yum*

Rene Descartes

-Ipinaliwanag ang suliranin sa agham at pilosopiya sa pamamagitan ng paraang matematikal


-Scholasticism

Right-Right-Up