Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/196

Click to flip

196 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Porøsitet og densitet (e)
Definer begrebet densitet

Masse divideret med volumen

Porøsitet og densitet
Hvordan defineres begrebet tilsyneladende tørdensitet?

Densiteten af det tørre materiale med såvel lukkede som åbne porer

Porøsitet og densitet
Hvordan defineres begrebet faststofdensitet?

Densiteten af det faste materiale uden nogen form for porer

Porøsitet og densitet
Hvordan defineres begrebet kornhobsdensitet?

En bunke, en kornhob, af et kornet materiale som sand kan beskrives med kornhobsdensiteten p_kh [kg/m³], som er bunkens masse per volumenenhed, idet mellemrummene mellem kornene regnes med til volumenet.

Porøsitet og densitet
Definer begrebet porøsitet

Et porevolumen ift. et totalvolumen

Et porevolumen ift. et totalvolumen

Porøsitet og densitet
Angiv porøsitetsformlen

Sammenhæng mellem et materiales porøsitet, faststofsdensitet og tilsyneladende tørdensitet.

Porøsitet og densitet
Hvad er et pyknometer og hvad bruges det til?

Beholder til vægtfyldebestemmelser.
En egnet metode til bestemmelse af et løst, kornet materiales porøsitet og densiteter.

Porøsitet og densitet
Angiv de tre forskellige typer porer, som kan findes i et porøst materiale?

Porøsitet og densitet
Hvordan angives en porestørrelsesfordeling?


Porestørrelsen kan beskrives ved radius for en kugle, som omtrentligt passer til poren. Porestørrelsesfordelingen i mat. anvendes en skala med poreradier i logaritmisk afbildning i intervallet 1nm til 10 mm.

Porøsitet og densitet
Definer hvad der menes med et materiales specifikke overfladeareal

Det specifikke overfladeareal angiver arealet af indre overflader per masseenhed eller per volumenenhed.
Angives typisk i m²/kg eller i m²/m³

Porøsitet og densitet
Nævn tre materialeegenskaber, som direkte påvirkes af porøsitetens størrelse.

Vægt, styrke & kapilaritet

Porøsitet og densitet
Nævn en god og en dårlig materialeegenskab ved øget porøsitet

Porøsitet og densitet
Angiv eksempler på byningsmaterialer, som har et relativt stort - eller et relativt lille specifikt indre overfladeareal.

Porøsitet og densitet
Hvordan kan man udnytte Arcimedes princip ved måling af porøsitet?

Porøsitet og densitet
Kan man måle en murstens tilsyneladende tørdensitet alene med vægt og tommestok?

Ja, såfremt at materialet er tørt. Dette skyldes, at tørdensiteten er massen/volomum af det faste stof inkl. alle porer.

Fugtbinding og fugttransport
Hvad menes med byggefugt?

Byggefugt er den fugt, som tilføres under arbejdet enten gennem byggematerialernes eller fra vejrliget.

Fugtbinding og fugttransport
Hvordan defineres vand-tørstofforholdet?

Vand-tørsstofsforholdet er vandindholdet i et materiale ift. mat. tørre masse.

Vand-tørsstofsforholdet er vandindholdet i et materiale ift. mat. tørre masse.

Fugtbinding og fugttransport
Definer begreberne, mætningsdamptryk, mætningsdampindhold, dugpunkt og relativ luftfugtighed

Mætningsdamptryk (p_s): Max Pa damptryk ved en given temp.

Mætningsdampindhold (c_s): 

Max. kg/m³ dampindhold ved en given temp.Dugpunkt: Tilstanden når mætningsdamptryk og -indhold nås ved en given temp. og vand skilles fra luften...

Mætningsdamptryk (p_s): Max Pa damptryk ved en given temp.
Mætningsdampindhold (c_s): Max. kg/m³ dampindhold ved en given temp.
Dugpunkt: Tilstanden når mætningsdamptryk og -indhold nås ved en given temp. og vand skilles fra luften. RH = 100%

Fugtbinding og fugttransport
Nævn nogle materialeegenskaber, der påvirkes af vand-tørstofforholdets størrelse.

Bæreevnen, stivheden, isoleringsgraden og holdbarheden falder med stigende vandindhold

På hvilken måde kan fugt bindes til et porøst materialets indre overflade ved lav RF?

Vandmolekylerne bindes enkeltvis til de indre overflader ved hydrogenbinding.

På hvilken måde kan fugt bindes til et porøst materialets indre overflade ved høj RH?

Når alle overflader er dækket med et molekylelag vand begynder opbygningen af næste lag. Såkaldte t-lag.

Fugtbinding og fugttransport
Hvilken sammenhæng er der mellem vand-tørstofforholdet (u) og vandindholdet (w)?

Vandindholdet pr. m³ [kg/m³]

Vandindholdet pr. m³ [kg/m³]

Fugtbinding og fugttransport
Hvad menes med hygroskopisk fugt?

Et materiales evne til at binde vandmolekyler fra den omgivende luft. Det optager vand (fugt), hvis det er tørt og afgiver vand (fugt), hvis det er vådt i forhold til det omgivende klima.

Fugtbinding og fugttransport
Hvad er en sorptionsisoterm?

Den kurve, som angiver ligevægt mellem relativ fugtighed og vandindhold.

Opfugtning (absorption)
Affugtning (desorption)

Den kurve, som angiver ligevægt mellem relativ fugtighed og vandindhold.
Opfugtning (absorption)


Affugtning (desorption)

Fugtbinding og fugttransport
Hvad er sorptionshysterese?

Afvigelsen mellem absorptions (opfugtning) og desorptions (affugtning) kurverne.

Fugtbinding og fugttransport
Angiv rækkefølgen af materialerne porebeton, træ og tegl efter øget fugtindhold ved ligevægt med 50% RF

Fyrretræ (10%), porebeton (4%) & teglsten (0,25%)

Fugtbinding og fugttransport
Hvilken sammenhæng er der mellem de vigtige begreber vand-tørstoffforhold, vandindhold, relativ fugtighed, vanddampindhold, temperatur og vanddamppartialtryk?

?

Fugtbinding og fugttransport
Hvordan sker fugttransporten i væskefase?

Ved kapilarsugning

Fugtbinding og fugttransport
Hvad kaldes et materiale som er vandafvisende (vand som skyr overfladen)?

?

Fugtbinding og fugttransport
Hvad beskriver Kelvins ligning?

Sammenhængen mellem det sænkede mætningsdamptryk p over en menisk og Kelvinradius af den betragtede menisk

Sammenhængen mellem det sænkede mætningsdamptryk p over en menisk og Kelvinradius af den betragtede menisk

Fugtbinding og fugttransport
Hvordan kan man i laboratoriet generere forskellige RF uden brug af luft-konditioneringsudstyr?

?Man kan vel tilføje luften fugt i form af vand?

Fugtbinding og fugttransport
Beskriv to måder, hvorpå RF i luft kan måles

Ved termohygrograf eller elektrisk modstand

Fugtbinding og fugttransport
Hvad menes ved begrebet overfladespænding i en væske?

Langs hele porevæggen påvirkes menisken af vandets overfladespænding (N/m)

Langs hele porevæggen påvirkes menisken af vandets overfladespænding (N/m)

Fugtbinding og fugttransport
Hvad menes med kontaktvinkel og menisk i forbindelse med vandbinding i et porøst materiale?

I kapillarporer i et porøst byggemateriale, der vædes af en væske, vil væskeoverfladerne altid være krumme (menisk). Menisken danner kontaktvinklen med porens overflade.

I kapillarporer i et porøst byggemateriale, der vædes af en væske, vil væskeoverfladerne altid være krumme (menisk). Menisken danner kontaktvinklen med porens overflade.

Fugtbinding og fugttransport
Hvorfor er den kapilære stighøjde størst i materiale med små porer?

Den maksimale stighøjde h bestemmes af, at meniskens undertryk skal kunne bære den væskesøjle, som hænger under den. Jo mindre r, jo højere stighøjde.

Den maksimale stighøjde h bestemmes af, at meniskens undertryk skal kunne bære den væskesøjle, som hænger under den. Jo mindre r, jo højere stighøjde.

Fugtbinding og fugttransport
Hvad angiver Darcy's lov?

Fra områder i et porøst materiale med et højere vandtryk sker der en transport af vand til områder med et lavere vandtryk.

Fugtbinding og fugttransport
Hvordan sker transporten af vanddamp i materialer?

Ved diffusion eller kapillarsugning.
Diffusion opstår på baggrund af en forskel i vanddampkoncentration, vanddamppartialtryk og/eller i fugtindhold.

Fugtbinding og fugttransport
Hvordan kan man bestemme et materiales vanddamppermeabilitet?

Ved anvendelse af kopforsøg og Fick's lov.

Ved anvendelse af kopforsøg og Fick's lov.

Fugtbinding og fugttransport
Hvad menes med et materiales fugtmodstandstal Z?

?

Fugtbinding og fugttransport
Hvad menes med kritisk fugttilstand?

Det højeste vandindhold ved en given temperatur, ved hvilket et materiale kan bibeholde den ønskede funktion i den tid, hvori det er i denne tilstand.

Fugtbinding og fugttransport
Angiv en kritisk fugttilstand for træ.

Svamp i træ vokser bedst, når RH er mellem 80-98% og temp. er mellem 20 og 30 grader i et stykke tid.

Fugtbinding og fugttransport
Hvorfor er det svært at lave udtørringsberegninger for nystøbt beton?

?Fordi udtørringsforløbet hele tiden ændrer sig, da tilstanden er ikke-stationær.?

Fugtbinding og fugttransport
En meget fugtig stav af porebeton forsegles med plastfolie. I stavens ene ende holdes temperaturen lavere end i stavens anden ende. I hvilken retning sker vandtransporten?

?Det vil bevæge sig fra den lavere temperatur til den højere temperatur, da RH (og herved damptrykket) ved den høje temperatur vil være lavere end RH ved den lave temperatur.?

Fugtbinding og fugttransport
Hvad er tidsforskellen mellem enkelt- og dobbeltsidet udtørring af en homogen væg?

Det vil gå dobbelt så hurtigt ved den dobbeltsidet væg ift. den enkeltsidet væg.

Fugtbinding og fugttransport
Hvordan defineres fugtpotentiale i et udtørringsforløb?Fugtbinding og fugttransport
Hvordan defineres gennemsnitlig fugtpotentiale i et udtørringsforløb?Fugtbinding og fugttransport
Hvorfor er der inden forskel på anvendelsen af vand-tørstofforhold og vandindhold ved udregning af fugtpotentiale?

?

Fugtbinding og fugttransport
Hvilken dimension har Fouriertallet?Fugtbinding og fugttransport
Beskriv princippet for hvordan man kan beregne det transiente udtørringsforløb for en plade i tørt miljø?

?

Styrke og stivhed
Definer begreberne normalspænding.Styrke og stivhed
Definer begreberne tøjning.Styrke og stivhed
Hvad menes med en arbejdslinie?Styrke og stivhed
Definer begreberne elasticitetsgrænse og proportionalitetsgrænse.Styrke og stivhed
Hvad karakteriserer en elastisk deformation?

- Reversible deformationer.


- Optræder ved små lastniveauer eller hurtige lastpåføringer.


- Skydes at molekylerne fjernes fra deres ligevægtstilling ved belastning, men vender tilbage igen, når lasten fjernes.

Styrke og stivhed
Definer begrebet elasticitetsmodul.

Et materiales modstandskraft ift. tøjninger ift. belastningen (spændingerne).

Et materiales modstandskraft ift. tøjninger ift. belastningen (spændingerne).

Styrke og stivhed
Hvad karakteriserer en plastisk deformation?

- Irreversible/plastiske deformationer


- Skyldes at molekylestrukturen i materialet ændres permanent.

Styrke og stivhed
Tegn arbejdslinien for et såkaldt blødt stål. Marker øvre flydespænding og nedre flydespænding, breudtøjning, brudspænding og det plastiske område. Hvor aflæses elasticitetsmodulen?


Styrke og stivhed
Definer begrebet sigma_0.2-spænding.

Da metaller ikke har en udpræget flydeområde bruges den spænding, som efter aflastning giver en blivende deformation svarende til 0,2%

Da metaller ikke har en udpræget flydeområde bruges den spænding, som efter aflastning giver en blivende deformation svarende til 0,2%

Styrke og stivhed
Hvad menes med forskydningsspænding?Styrke og stivhed
Giv eksempler på sprøde bygningsmaterialer.

Beton, sten, tegl (visse typer) plast og (tildels) træ er sprødt.
Mange metaller og (visse typer) plaster seje.

Styrke og stivhed
Angiv forskelle mellem et sejt ogg et sprødt materiale.

Hvis sammenhængen i materialet kan opretholdes ved store permanente deformationer kaldes det sejt.
Ringe deformationskapacitet er sprøde materialer.
Den centrale årsag er bindingerne i materialet: Metalbindinger, Van der Waal bindinger, Ionbindinger og kovalente bindinger.

Styrke og stivhed
Vis med en tegning sammenhængen mellem spænding og tøjning ved belastning af et sejt materiale over elasticitetsgrænsen samt efter en aflastning og genbelastning.


Styrke og stivhed
Hvorfor har et sprødt materiale en trykstyrke som et meget større end dets trækstyrke?

?

Styrke og stivhed
Giv eksempler på materialer, som på grund af anisotropi har forskellige styrker i forskellige retninger.

Et anisotropt materiale er et materiale, hvor reaktionen fra en påvirkning i et punkt er afhængig af materialets orientering.
Eks. Armeret beton og træ

Styrke og stivhed
Giv et eksempel på flydekriterier for en to-akset spændingstilstand for et sejt materiale.

Trescas og von Mises flydekriterium

Styrke og stivhed
Giv et eksempel på brudkriterier for en to-akset spændingstilstand for et sprødt materiale.

?

Styrke og stivhed


Hvad menes med udmattelsesstyrke?


Styrke og stivhed
Tegne et Smith diagram. Forklar hvad kurve og diagram beskriver.Styrke og stivhed
Tegne en Wöhler kurve. Forklar hvad kurve og diagram beskriver.

I et Wöhler-diagram afbildes sammenhængen mellem antallet af lastcykler N og maksimalspænding (sigma) for konstant middelspænding (sigma)

Styrke og stivhed
Hvordan bestemmes trækstyrken for seje respektive sprøde materialer. Hvordan udføres de forskellige prøvninger?

?

Styrke og stivhed
Nævn de tre faktorer som påvirker resultatet ved prøvning af et materiales styrke.

1. Prøvens størrelse og form


2. Hastighed, hvormed belastningen påføres


3. Temperatur og fugt
Kilde: S. 146

Styrke og stivhed
Hvad er Weibulleffekten og hvordan kan effekten beregnes for prøvelegemer med forskellige størrelser?

Lavere styrkeværdier ved store dimensioner. Forventeligt grundet at jo større et prøvelegeme er, desto større er sandsynligheden for, at der i dets volumen er en fejl, som ved lav spænding vil udløse et brud. Gælder for sprøde materialer.

Lavere styrkeværdier ved store dimensioner. Forventeligt grundet at jo større et prøvelegeme er, desto større er sandsynligheden for, at der i dets volumen er en fejl, som ved lav spænding vil udløse et brud. Gælder for sprøde materialer.

Styrke og stivhed
Hvad måles med Brinell, Vickers og Rockwell metoderne og hvordan udføres de?

Bestemmelse af hårdhed. Det gøres i udgangspunktet ved at slå en genstand (kugle, pyramide osv.) mod prøvematerialet og herefter måle indtryksareal eller indtrængningsdybde.

Styrke og stivhed
Definer begrebet længdeudvidelseskoefficient.

Et udtryk for den mængde som et givent materiale udvider eller sammentrækker sig ved varmepåvirkning

Et udtryk for den mængde som et givent materiale udvider eller sammentrækker sig ved varmepåvirkning

Styrke og stivhed
Hvordan kan man beregne længdeudvidelsen for et materiale, der udsættes for en given temperaturforskel?

Hvis man måler længden før og efter udvidelsen samt den givne temperaturforskel kan man beregne længdeudvidelsen.

Hvis man måler længden før og efter udvidelsen samt den givne temperaturforskel kan man beregne længdeudvidelsen.

Styrke og stivhed
Hvad menes med krybning?

Krybning er den tidsafhængigge deformation (og dermed tøjning), der opstår i et materiale udsat for konstant spænding.
Krybning afhænger bl.a. af lastens størrelse og varighed, temperaturen, samt materialets indre struktur såsom materialegruppen, typen og kvaliteten.

Styrke og stivhed
Definer krybningsparameteren.Styrke og stivhed
Hvad menes med elastisk respektiv plastisk deformation af et materiale?

Elastisk deformation: Materialet vender tilbage til sin udgangsposition ved aflastning. Reversible deformation.
Plastisk deformation: Materialet tager varig deformationsændring ved belastning. Irreversible deformation.

Styrke og stivhed
Tegn en graf, som viser deformation som funktion af tiden for et materiale som kryber. Angiv momentan-, tidsafhængig-, reversibel og irreversibel deformation.Styrke og stivhed
Beskriv de indgående parametre i Hookes lov.

Det hele kan tolkes som Hooke's lov.

Det hele kan tolkes som Hooke's lov.

Styrke og stivhed
Hvordan defineres forskydningsmodulen?

Styrke og stivhed
Hvordan defineres Poissons forhold?Styrke og stivhed
Hvad indebærer Boltzmanns superpositionsprincip?Styrke og stivhed
Beskriv tre måder til at definere et materiales elasticitetsmodul.

Ved Hookes lov, sekantmodul og tangentmodul.

Ved Hookes lov, sekantmodul og tangentmodul.

Styrke og stivhed
Hvad indebærer begrebet spændingsrelaksation?

Relaksation beskriver fænomenet, at kraften aftager ved konstant deformation.

Styrke og stivhed
Beskriv hvordan spændingen kan beregnes, når man kender normalkraft og arealet kraften virker på.

Der findes normal- og forskydningsspændinger.

Der findes normal- og forskydningsspændinger.

Plast
Hvad er plast?

Materiale indeholdende bindemiddel bestående af eller flere polymerer og et antal tilsætningsstofffer.
Der er tre overordnet polymerer typer: Naturmaterialer, bearbejdede naturmaterialer, syntetiske materialer.

Plast
Hvad er monomer og en polymer?

Monomerer: Enkeltmolekyler, byggesten til dannelsen af polymerer

Plast
Beskriv de principielle forskelle mellem termoplast og hærdeplast.

Termoplast: Parallele bindinger (krystallinsk), kædemolekyler, kan genanvendes, van der Waals kræfter
Hærdeplast: Rumlig molekyleopdeling, kan ej genanvendes, 3D struktur, større styrke

Plast
Giv eksempler på vigtige termoplaster i byggeriet?

Polystyren (PS), Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen (PP) og Polyethylen (PE)

Plast
Hvad står forkortelsen PVC, PE, PP og PS for?

Polyvinylchlorid (PVC)


Polythylen (PE)


Polypropylen (PP)


Polystyren (PS)

Plast
Angiv anvendelsesområder for PVC i byggeriet?

Vinduer, tagrende og afløbsrør.

Plast
Angiv særlige egenskaber for akrylplast?

Gennemsigtigt
Meget UV-bestandig
Kemisk bestandighed begrænset
Tåler ikke organiske opløsningsmidler.

Plast
Hvad er en benzenring og hvordan er den opbyggget?


Plast
Hvad er en additationspolymerisation?

Sammenkædning af monomerer uden fraspaltning af stoffer.

Plast
Hvad menes med en kondensationspolymerisation?

Sammenkædning af monomerer med fraspaltning af et lille molekyle (oftest vand)

Plast
Angiv vigtige hærdeplaster og deres anvendelsesområder i byggeri?

Silikoner og epoxyplast

Plast
Hvad menes med med mono-, bi- og polyfunktionelle monomerer?

Antallet af grupper (mono,- bi- og polyfunktionelle) som kan bringes til at reagere med grupper.
Mono: Kan ikke danne polymere


Bi: kan danne lineære kædemolekyler


Poly: Kan danne tredimensionelle makromolekyler.

Plast
Hvilke væsentlige ulemper er der ved anvendelse af plast som konstruktionsmateriale?

Styrkeparametre og længdeudvidelseskoefficient.

Plast
Beskriv ældningsprocessen af isoprenlatex. Hvorfor bliver det hårdt og sprødt?

Ældningsprocessen er tilførelsen oxygen (O) efter vulkaniseringen, som tilføjelsen af svovl (S). 

Svovl gør hårdt. Oxygen gør sprødt.

Isonprenlatex er naturgummi.

Ældningsprocessen er tilførelsen oxygen (O) efter vulkaniseringen, som tilføjelsen af svovl (S).
Svovl gør hårdt. Oxygen gør sprødt.
Isonprenlatex er naturgummi.

Plast
Hvad menes med en elastomer?

Kaldes normalt gummi (syntetisk og naturgummi).
Elastomer indtager en struktur mellem termoplast og hærdeplast.

Plast
Hvad er en blødgører?

Gør stive materialer bøjelige (dialkylphtthalater (kræftfremkaldende!))

Plast
Giv eksempler på tilsætningsstoffter (additiver) til plast. Hvorfor tilsættes additiverne?

Armeringsstoffer: Styrke
Blødgørere: Stive materialer bøjelige
Pigmenter: Giver farve
Stabilisatorer: Giver holdbarhed mod bl.a. ultraviolet lys og termisk nedbrydning.
Brandhæmmende
Fyldstoffer: Gør materialet billigere.

Plast
Hvad er vulkanisering?

Processen hvor der dannes S (svovl) broer mellem kædemolekylerne.

Silikat
Hvad menes med keramiske materialer i traditionel betydning?

Materialer som indeholder siliciumoxid (SiO2)

Silikat
Hvilket råstof indgår i teglfremstilling?

C, S, A, F

Silikat
Hvad er et magert og et fedt ler?

Magert ler: Lille andel små lerpartikler
Fedt ler: Meget stor andel små lerpartikler plastiske egenskaber, men stort svind ved tørring.

Silikat
Hvad er et magringsmiddel ved teglfremstilling?

Sand, da det mindsker svind, men mindsker også de plastiske egenskaber.

Silikat
Hvordan sker formgivningen af en strengpresset mursten?

?

Silikat
Hvordan ændres porøsiteten med brændingstemperaturen for tegl?

Jo højere brændingsgrad, jo lavere porøsitet

Silikat
Hvad er brændingsgrad?

Halvbrændte, fuldbrændte 1000 grader
Hård brændte 1150 grader
Klinkerbrændte 1200 grader

Silikat
Hvordan påvirker brændingsgraden andelen af åbne porer i forhold til det totaleporevolumen?

Andelen af åbne porer bliver mindre ved en højere brændingsgrad.

Silikat
Hvordan varierer porestørrelsesfordelingen og det specifikke overfladeareal medbrændingsgraden?

Sitring fjerner de mindste porer og den indre overfladeareal bliver mindre.

Silikat
Hvordan påvirkes styrken af brændingsgraden?

Styrken bliver større.

Silikat
Hvordan påvirkes vandabsorptionen af brændingsgraden?

Minutsugningen bliver dårligere

Silikat
Hvorfor kommer der saltudblomstring på tegl?

Udblomstringer skyldes, at salte, opløst i vand i murværket, ved udtørringen føres frem til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper.

Silikat
Hvordan kan saltudblomstring undgås?

Imødegåelse af ny opfugtning.
Udkrystalliserede salte på murværk fjernes - når murværket er tørt - ved grundig fejning med en tør, stivhåret kost.
Amorfe, glasuragtige belægninger på murværk fjernes mekanisk, f.eks. ved afskrabning, afhugning, højtryksspuling eller lavtryksblæsning, afhængigt af murværkets tilstand.

Silikat
Hvad afgør om tegl bliver rødt eller gult ved brænding?

Indeholdet af kalk. Jo mere kalk jo gulere.

Silikat
Hvordan medføre en høj brændingstemperatur en bedre frostbestandighed?

Porøsiteten sænkes og porediameteren øges.

Silikat
Beskriv nogle forskellige typer af keramiske materialer.

Tegl, mursten, keramik

Silikat
Hvilke er de vigtigste kemiske grundstoffer i tegl?

S, A, F, C

Silikat
Hvad bruges plastisk ler til?

Til at producere letklinker med.

Silikat
Hvad er letklinker og hvordan fremstilles de?

Brænding af plastisk ler i en roterovn giver letklinker-nødder (LECA), hvorefter det bliver brændt ved 1300 grader.

Silikat
Hvad menes med begrebet sintring?

Ved et sammenpressende tryk fran partikel til partikel ved høj temperatur. F.eks. tegl.
Beton er derimod sammenkitning.

Silikat
Kalk og gips baserede materialer indeholder ikke silicium oxider, hvorfor tilhører destadigvæk silikatmaterialegruppen?

Struktur og anvendelse af kalk og gips har store ligheder med andre silikatmaterialer.

Silikat
Foruden ilt, hvad er så det mest forekommende grundstof i ler?

?

Silikat
Har fedt eller magert ler størst svind ved udtørring?

Fedt ler har det største svind. Derfor tilsætter man sand.

Silikat
Hvordan giver begrebet minutsugning særlig betydning for tegl?

I forbindelse med kontakt med mørtel. For høj minutsugning og mureren kan ikke lægge stenene. For lav og så flyder væggen.

Silikat
Nævn tre forskellige typer af letbeton.

Porebeton, letklinker (LECA), hulrumsbeton

Silikat
Hvad er forskellen mellem hulrumsbeton og let–tilslags-beton?

Lettilslagsbeton: Almindelig beton med tilslag med en lavere densitet.
Hulrumsbeton (letklinker): Tilslaget udgøres af kugler, klinker.

Silikat
Hvilke råmaterialer anvendes til porebeton? Hvad giver poredannelse?

Almindelig beton (C, S, A) og aluminium. Det er alumiumen som skaber porene.

Silikat
Hvordan hærdes porebeton og hvad sker ved denne proces?

Reaktionsligningen:2 Al + Ca(OH)2 + 2 H2O --> CaAl2O2 + 3 H2

Silikat
Er en almindelig porebeton frostbestandig?

Den kritiske vandmætningsgrad over for frysning er 60-70%. Materialet bør beskyttes.

Silikat
En stor del af porebetonprodukterne er armeret. Hvorfor og hvordan overfladebehandlerman disse armeringsstænger?

Porebetonen yder ikke korrosionsbeskyttelse, så dette skal stålet selv gøre.

Silikat
Hvordan fremstilles kalksandsten?

Mursten produceret af brænd kalk (CaO), sand og vand. Materialerne blandes og derefter formes stenene i en presse under højt tryk.

Silikat
Hvad er de væsentlige forskelle mellem porebeton og kalksandsten?

?Kalksandsten er ikke en naturlig proces?

Silikat
Hvad er den kemiske sammensætning på kalksten, brænd kalk respektive læsket kalk?

Kalksten (?)
Brændt kalk (CaO)
Læsket kalk Ca(OH)2

Silikat
Angiv omtrentlige procestemperaturer ved fremstilling af tegl, porebeton, brænd kalk ogcement

Tegl: 1000 grader
Porebeton: 180-220 grader

Silikat
Hvilke delmaterialer indgår i mørtel.

Uorganisk bindemiddel, sand om evt. tilsætningsstoffer

Silikat
Bindemidlet i mørtel kan inddeles i to grupper, hvilke?

Læsket kalk (Ca(OH)2)
Cement

Silikat
Hvordan betegnes sammensætningen af en mørtel med respektive vægtandele?


Silikat
Giv den kemiske reaktion for kalkmørtels hærdning?Silikat
Beskriv princippet for cementmørtels hærdning?

Det er en hydraulisk bindemiddel. Dvs. det afbinder og herefter hærder.

Silikat
Hvilke råmaterialer fremstilles cement af, hvilket råmateriale anvendes der mest af?

C, S, A, F + H

Silikat
Beskriv kort hvordan cementfremstilling foregår?

?Cement fremstilles ved at udgrave kridt og herefter igennem en brændeprocesse i nogle roteroven fremstille den færdige blanding.?

Silikat
Hvad er den kemiske sammensætning på kridt?

CaCO3

Silikat
Hvilke er de tre vigtigste mineraler i cementklinker?

Sand, kridt og aluminium

Silikat
Hvad menes med cementkemi betegnelserne C, S, A, og F?

C (Kridt), S (Sand), A (Aluminium), og F (Jern)

Silikat
Hvad menes med at en cement er hydraulisk?

Reagerer med vand og er stabil i vand.

Silikat
Nævn de fire vigtigste cement klinkermineraler som dannes ved cementfremstilling.

Kridt (CaCO3)
Sand (SiO2)
Jern (Fe)
Aluminium (Al, ler)

Silikat
Massen af råmaterialet som indgår i cement fremstillingsprocessen er betydeligt størreend massen af det færdige produkt. Hvilke kemiske stoffer forsvinder i processen?

?

Silikat
Beskriv den kemiske proces som kaldes kalcinering?Silikat
Hvor stor mængde gips tilsættes normalt til cement?

?

Silikat
Hvilken cementreaktion skal gipsen hæmme?

?

Silikat
Hvilken kemisk komponent i hydratiseret cement reagerer mikrosilica med?

?

Afbinding
Hvad menes med begrebet afbinding?

Betonen mister sin formbarhed.

Silikat
Hvad menes med lavalkali cement og med sulfatbestandigt cement?

Dette er beton, som skal modvirke reaktionen af lavalkali og sulfat.

Silikat
Hvad er en sigtekurve?

En kurve over stenstørrelsen for tilslaget.

Silikat
Hvad er bestanddelene i beton?

Cement, tilslag (sand og sten) og vand.

Silikat
Hvilke krav stilles til tilslag til beton.

Må ikke indeholde humus, der må ikke sidde ler, undgå kisel i reaktiv form, da dette kan reagere med alkalier i cementen eller havvand.

Silikat
Hvilke krav stilles til vand til beton.

Vand, der kan drikkes. Ikke havvand.

Silikat
Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at bruge plastiseringsstoffer i beton?

Gør den friske beton mere flydende

Silikat
Hvad er microsilika?

Biprodukt fra fremstilling af legeringsmetallet ferrosilicium

Silikat
Hvad er flyveaske?

Restprodukt fra kraftværker.

Silikat
Hvordan defineres vand-cement-tallet (v/c-forholdet)?

Som et udtryk for den ønskede trykstyrke og vandforhold overfor tilslaget.

Silikat
Beskriv en metode at måle den friske betonens bearbejdelighed.
Hvad er et sætmål?

Ved at anvende sætmål, hvor man har en kegle og man måler afstanden til toppen af keglen.

Silikat
Hvorfor anvendes retarderende tilsætningsstoffer i beton i visse situationer?

Hvis man ønsker at støbeprocessen skal gå langsommere ved f.eks. støbning af støbeskel.

Silikat
Hvilke typer problemer kan opstå, når man vibrerer (komprimerer) den friske beton formeget eller for lidt?

Ved overvibrering så kan tilslaget udskille sig fra cementen og lægge sig i bunden.

Silikat
Hvad angiver begrebet hydratiseringsgrad?

Den masseandel af cementen som er hydratiseret.

Silikat
Hvilken komponent i hydratiseret beton er det der giver størst styrke?

C3S (Alit) og C2S (Belit)

Silikat
Hvordan kan varmeudviklingen mindskes ved støbning af massive konstruktioner?

?

Silikat
Hvordan påvirkes fugtforholdene ved betonens tidlige hærdning?

?

Silikat
Tegn det principielle forhold mellem vand-cement-tallet og 28–døgns trykstyrken?Silikat
Beskriv hvad der sker når beton karbonatiserer?

Hvis betonens basiske miljø ødelægges, kan armeringens passivlag nedbrydes.

Silikat
Nævn tre forskellige tilsætningsstoffer til beton?

Luftindblanding, plastificering, accelerator, retarder

Silikat
Hvordan indvirker cementens finhed på hydratiseringsforløbet?

?

Silikat
Hvad menes med en frisk betons vandbehov?

?

Silikat
Hvad menes med betonsand?

Dette er det mindste tilslag som tilsættes.

Silikat
Hvorfor er man interesseret i at kende tilslagets indhold af fugt inden det blandes medcement og vand?

Hvis tilslaget mangler væske vil den tage den iblandet, hvis der er for meget vand vil den ikke tage nok.

Silikat
Hvilken rolle spiller filler i beton?

?

Silikat
Hvad er det omtrentlige naturlige luftindhold i beton?

1-2 %

Silikat
Kræves der forholdsvis meget eller lidt cement i en beton indeholdende tilslag af megetstore sten som største stenstørrelse?

Mindre

Silikat
Bliver behovet for sand i betonen større eller mindre når største stenstørrelse øges?

Mindre

Silikat
Hvad beskriver Bolomey’s lov?

Sammenhængen imellem forventet trykstyrke, v/c og anvendt cementtype

Silikat
Hvad kendetegner en optimal sandprocent?

At der er en god fordelling af store og små sten, som kan fylde de forskellige hulrum ud.

Silikat
Hvad menes med s.s.d. tilstand?

Overflademættet

Silikat
Beskriv de væsentlige trin i betonproportioneringsmetoden for tilslag i s.s.d. tilstand efterAalborg Portlands metode?

1. Find vandmængde jf. tilslagsstørrelse


2. Find cement indhold jf. v/c-forhold


3. Find tilslag på baggrund af cementpasta.

Silikat
Hvad indebærer de såkaldte grænsekurver for sand og sten ved fremstilling af beton?

?

Silikat
Hvad kan man gøre for at undgå frostskader i beton?

Man kan indblande luftindblandingsstoffer.

Silikat
Hvad indebærer sulfatbestandig beton?

Lavt C3A-indhold

Silikat
Hvad menes med alkalikisel reaktioner i beton?

Reaktive partikler og alkalier og vand som skaber revnedannelse i betonen.

Silikat
Hvorfor er det ikke ønskeligt at salte trænger ind i betonen?

Salt øver frost-tø-nedbrydning.

Silikat
Beskriv princippet ved korrosion af armering i beton. Opskriv anode- og katodeproces.


Silikat
Hvad menes med miljøklasser for betonkonstruktioner?

Passiv, normal, aggressiv og ekstra aggressiv.

Silikat
Hvordan tolkes cement certificeringsmærkningen CEM I 52,5 N (LA)?

CEM I: Type
52,5: Trykstyrke
N: Styrkeudvikling
(LA): Alkaliindhold.

Silikat
Hvilke af de fire Aalborg cementer - Rapid cement, Basis cement, Lavalkalisulfatbestandig cement og Aalborg White cement – forsætter med at danne styrke lang tid(mere end 1 år) efter vandtilsætning? Hvilket cement klinkermineral skyldes dette?

White.